Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Riskienhallinta vuonna 2012

Sampo-konsernin yhtiöt toimivat liiketoiminta-alueilla, joissa riskinottoon ja aktiiviseen riskienhallintaan perustuva voittojen tuottaminen on ansaintalogiikan pääkomponentteja. Ydinosaaminen riskien, pääomituksen, likviditeetin ja kannattavuuden välisen tasapainon hallinnassa kyseisillä liiketoiminta-alueilla voidaan tiivistää seuraavasti:

1) Vakuutusriskien asianmukainen valinta ja hinnoittelu

  • Vakuutusriskit valitaan huolellisesti ja hinnoitellaan näille ominaista riskitasoa kuvastaen
  • Vakuutustuotteita kehitetään ennakoivasti

2) Vakuutusriskiaseman tehokas hallinta

  • Hajautusta tavoitellaan aktiivisesti
  • Jälleenvakuutusta käytetään tehokkaasti riskiaseman pienentämisessä

3) Sijoitustransaktioiden huolellinen valinta ja toteutus

  • Yksittäisten sijoitusten tuotto/riski-suhde analysoidaan huolellisesti
  • Transaktiot toteutetaan tehokkaasti oikeaan aikaan

4) Sijoitussalkkujen ja taseen tehokas hallinta

  • Odotettujen tuottojen ja riskien tasapaino sijoitussalkuissa ja tase optimoidaan huomioiden vakuutusvelkojen ominaisuudet, vakavaraisuus, viranomaisten pääoman riittävyyttä koskeva sääntely ja luottoluokitusvaatimukset

5) Välillisten riskien tehokas hallinta

  • Luotto- ja likviditeettiriskejä hallitaan valitsemalla vastapuolet huolellisesti, käyttämällä erilaisia menetelmiä riskien pienentämiseksi ja hajauttamista lisäämällä
  • Liiketoimintaprosessien korkeaa laatua ja kustannustehokkuutta ylläpidetään, jatkuvuussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti ja toimintojen toipuminen on varmistettu

Sampo-konserni on monipuolisena finanssikonsernina altistunut monille erilaisille rahoitusriskeille ja muille riskeille. Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden merkittävin liiketoiminnasta aiheutuva riski oli vuonna 2012 markkinariski.

Merkittävimmät markkinariskit muodostuvat vuonna 2012 osake-, korko-, luottoriskimarginaali- ja valuuttariskeistä.

Vuonna 2012 Sampo-konsernin vakuutustoiminnan riskiprofiili säilyi verraten vakaana. Mandatum Lifen toiminnassa eliniän pitenemiseen liittyvä riski on edelleen merkittävin biometrinen riski ja se liittyy valtaosaltaan laskuperustekorolliseen ryhmäeläkevakuutuskantaan. Ifin toiminnassa merkittävin vakuutusriski on vastuuvelan riittävyysriski, joka huomattavalta osalta liittyy vakuutuslajeihin, jossa korvausvastuut ovat pitkäaikaisia, kuten lakisääteiseen tapaturmavakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa.

Sampo-konsernin tasolla merkittävimmät riskit ovat markkinariski ja luottoriski. Tämä johtuu Sampo Oyj:n omistusosuudesta Nordeasta, joka pankkialalla toimiessaan altistuu merkittävästi luottoriskille.

Sampo-konsernin riskienhallinnan tärkeimpiä tavoitteita on myös varmistaa käytettävissä olevan pääoman riittävyys suhteessa liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä aiheutuviin riskeihin sekä varmistaa, että odotetut tuotot ovat tasapainossa riskienoton kanssa. Tähän osa-alueeseen liittyviä erilaisia tehtäviä suoritettiin ja näihin liittyviä käytäntöjä kehitettiin jatkuvasti vuonna 2012 eri puolilla organisaatiota.

Sampo-konsernin riskienhallintaorganisaatiosta ja -toimenpiteistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2012 vuosikertomuksen Riskienhallinta-osiossa.