Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Henkivakuutus vuonna 2012

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja tämän tytäryhtiö eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE, jonka kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.
Tulos
Henkivakuutus, 2012
Milj. € 2012 2011 Muutos, %

Vakuutusmaksutulo

 977

849

15

Sijoitustoiminnan nettotuotot

574

 -41

 -

Muut tuotot

3  2  103

Korvauskulut

-669

-922

 -27

Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos

-642

 348

 -

Henkilöstökulut

-42  -38  13

Muut kulut

-58  -53 10

Rahoituskulut

-7  -8 -11

Tulos ennen veroja

136  137  -1
Avainluvut  2012 2011 Muutos

Liikekustannussuhde, %

113,9

109,1

4,8

Oman pääoman tuotto, %

 28,5

-11,7

40,2

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

 545

521

24

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja säilyi vuonna 2012 edellisvuoden tasolla ja oli 136 miljoonaa euroa (137). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 286 miljoonaa euroa (-115) sijoitustoiminnan hyvän menestyksen heijastuessa tulokseen. Oman pääoman tuotto (RoE) nousi 28,5 prosenttiin (-11,7).

Sijoitusomaisuuden jakauma
Mandatum Life, 31.12.2012

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2012 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,5 miljardin euron (5,4) arvosta, kun mukaan ei lasketa 3,8 miljardin euron (3,1) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia.

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2012 oli 9,4 prosenttia (-1,4). Joulukuun 2012 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,1 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 4,8 prosenttia (5,4). Vuonna 2012 tehtiin arvonalentumistappiokirjauksia 38 miljoonan euron arvosta.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot nousivat osake- ja korkosijoitusten hyvän tuoton ansiosta 280 miljoonaan euroon (255), kun ei huomioida sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 294 miljoonaa euroa (-296). Käyvän arvon rahasto kasvoi 177 miljoonaa euroa 391 miljoonaan euroon.

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma ylitti Solvenssi I -säännösten mukaisen vakavaraisuuden minimivaatimuksen selvästi ja oli vuoden 2012 lopussa 1 391 miljoonaa euroa (1 049). Vakavaraisuussuhde nousi 27,7 prosenttiin (20,9). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,9 miljardia euroa (7,3). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kasvoi 0,7 miljardilla eurolla ja oli 3,8 miljardia euroa (3,1) vuoden 2012 lopussa. Tämä vastaa 48 prosentin (42) osuutta vastuuvelan koko määrästä. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä väheni lähes 200 miljoonaa euroa ja oli 4,1 miljardia euroa.

Kotimaisessa toiminnassa laskuperustekorkoiselle vastuuvelalle vuonna 2012 maksettu kokonaishyvitys oli vakuutuslajista riippuen 2,25–4,5 prosenttia, mikä kokonaisuutena vastaa noin 150 miljoonaa euroa. Kokonaishyvitykseen sisältyi 0–1,25 prosentin asiakashyvitys. Sijoitussidonnaisten vakuutuksenottajien vakuutussäästöt kasvoivat keskimäärin 8 prosenttia. 

Suurimmassa osassa Mandatum Lifen perinteisiä vakuutuksia laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myytyjen vakuutusten laskuperustekorko on 4,5 prosenttia. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin täydentämällä vastuuvelkaa 71 miljoonalla eurolla (79). Lisäksi on varattu 47 miljoonaa euroa laskuperustekoron alentamiseen 2,5 prosenttiin vuonna 2013 ja 3,25 prosenttiin vuonna 2014. Kaikkiaan Mandatum Life on kasvattanut alhaisen korkotason takia vastuuvelkaansa 118 miljoonalla eurolla (108).

Riskiliikkeen tulos oli 19 miljoonaa euroa (25) vuonna 2012. Mandatum Life -konsernin kustannusliikkeen tulos aleni kuluneena vuonna 6 miljoonaan euroon (10). Kuluja kasvattivat erityisesti hyvästä myyntimenestyksestä johtunut myyntipalkkioiden kasvu sekä tulospalkkiot. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kohosi 977 miljoonaan euroon (849). Maksutulo nousi ennen kaikkea Danske Bank -jakelukanavan myynnin kasvun ansiosta. Pääpainopisteeksi valittujen sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo kasvoi 810 miljoonaan euroon (649). Baltiassa maksutulo oli 33 miljoonaa euroa (41). Mandatum Lifen markkinaosuus sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa oli 26,2 prosenttia (26,8) ja ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus Suomessa oli 24,5 prosenttia (24,9). Baltiassa Mandatum Lifen markkinaosuus laski 11 prosenttiin (15).

Tammikuun 2013 alussa voimaan tullut lakimuutos yksilöllisten eläkevakuutusten ja ps-sopimusten alimman eläkeiän nostamisesta heikentää Mandatum Lifen mukaan uusien eläkevakuutusten kysyntää erittäin merkittävästi. Tämän vuoksi yhtiö päätti lopettaa yritysten yksilöllisten eläkevakuutusten myynnin jo aiemmin lopetetun henkilöasiakkaille suunnatun tarjonnan lisäksi. Mandatum Life on muokannut vuoden 2013 alussa sekä tuote- ja palvelutarjontaansa sekä että myyntiorganisaatiotaan vastaamaan paremmin uudistunutta markkinatilannetta.