Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB vuonna 2012

Pohjoismaiden suurimmalla pankilla, Nordealla, on noin 11 miljoonaa asiakasta. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta kattavia finanssipalveluja tarjoavasta pankista. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä ja se kuuluu Omistusyhteisö-segmenttiin. 

Sampo Oyj omisti vuoden 2012 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,77 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen markkinahinta 31.12.2012 oli 7,24 euroa.

Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2013 yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,34 euroa osakkeelta (0,26), mikä vastaa 44 prosentin osuutta nettotuloksesta ja on näin osinkopolitiikan mukainen. Yhtiökokouksen hyväksyessä hallituksen osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa Nordealta maaliskuussa 2013 osinkoa 293 miljoonaa euroa.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 30.1.2013 julkaistuun vuoden 2012 tulostiedotteeseen.

Tulos
Nordea Bank Ab, 2012 
Milj. e20122011Change, %
Rahoituskate

5 752

5 456

5
Liiketoiminnan tuotot

10 236

9 501

8

Tulos ennen luottotappioita 5 050 4 282 18
Luottotappiot, netto

-933

-735

27
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä

28

23

-
Liikevoitto

4 117

3 547

16
Riskisopeutettu tulos

3 245

2 714

20
Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa 0,78

0,65

Oman pääoman tuotto, %

11,6

10,6

Konsernissa käynnistettiin vuonna 2011 tehostamissuunnitelma, ja sen toteutus on edennyt suunniteltua nopeammin. Kulut pysyivät aiemmalla tasollaan, riskipainotetut saamiset vähenivät ja tuotot nousivat ennätystasolle. Pääoma kasvoi nopeasti, vuoden 2012 liikevoitto ylsi uuteen ennätykseen ja vuoden viimeisen neljänneksen tulos oli yksi kaikkien aikojen parhaista neljännesvuosituloksista. Oman pääoman tuotto nousi 11,6 prosenttiin vuonna 2012 ja se saavutettiin aiempaa huomattavasti suuremmalla omien varojen määrällä. Ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa yli 13 prosenttia.

Tuotot kasvoivat 8 prosenttia vuodesta 2011. Liikevoitto kasvoi 16 prosenttia tuottokasvun ja vakaina pysyneiden kulujen ansiosta. Riskisopeutettu tulos kasvoi 20 prosenttia edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus sekä tuottojen että kulujen kasvuun oli 1,5 prosenttiyksikköä, kun verrataan vuoden 2012 lukuja vuoden 2011 lukuihin.

Rahoituskate parani 5 prosenttia edellisvuodesta. Luotonannon volyymit kasvoivat 3 prosenttia ja yritysluottojen marginaalit kohenivat, kun taas talletusmarginaalit kaventuivat edellisvuodesta. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat edelleen vahvasti. Niitä kertyi 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 93 miljoonaa euroa ja muita tuottoja kertyi 103 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä lisääntyivät 3 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut kasvoivat 3 prosenttia, kun vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja ei oteta huomioon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut yhteensä pienenivät 0,5 prosenttia vuodesta 2011, kun ei oteta huomioon vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Tehostamistoimilla pyritään varmistamaan, että kulut pysyvät suurin piirtein muuttumattomina, ja kulukehitys oli tämän tavoitteen mukaista.

Luottotappioiden nettomäärä kasvoi 933 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 28 pistettä (edellisvuonna 23 pistettä, kun Tanskan talletussuojajärjestelmään liittyviä varauksia ei oteta huomioon).

Tulos kasvoi 19 prosenttia 3 126 miljoonaan euroon tuottojen kasvun ja vakaina pysyneiden kulujen ansiosta. Riskisopeutettu tulos kasvoi 3 245 miljoonaan euroon eli 20 prosenttia edellisvuodesta.

Luotonanto pieneni paikallisissa valuutoissa laskettuna prosentin edellisneljänneksestä ja oli 320 miljardia euroa, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Edellisvuoteen verrattuna summa kasvoi hieman. Luottojen yleinen laatu oli viimeisellä neljänneksellä edelleen hyvä. Sisäisten luokitusmuutosten vaikutus luottolaitos- ja vähittäisvastuiden salkussa oli positiivinen. Ongelmaluottojen osuus luotonannosta nousi 188 pisteeseen. Ongelmaluottojen bruttomäärä kasvoi prosentin edellisneljänneksestä. Luottotappioiden osuus bruttomääräisistä ongelmaluotoista oli sama kuin edellisneljänneksellä eli 41 prosenttia.

Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli viimeisen neljänneksen lopussa 13,1 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 0,9 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisneljänneksen lopussa. Myös vakavaraisuussuhde parani 0,9 prosenttiyksikköä ja oli 16,2 prosenttia ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhteiden paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin ja riskipainotettujen saamisten vähenemiseen. Nordea sai neljänneksen aikana hyväksynnän sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmän soveltamiseksi Baltian maiden yritys- ja luottolaitosvastuisiin. Tämä vähensi riskipainotettujen saamisten määrää 1,6 miljardilla eurolla. Lisäksi Ruotsin ja Suomen finanssivalvontaviranomaiset hyväksyivät vuoden 2012 joulukuussa sen, että Nordea voi käyttää sisäistä mallia (IMM) vastapuoliriskin laskemisessa. Mallia käytetään riskipainotettujen saamisten laskennassa vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Riskipainotettuja saamisia oli 167,9 miljardia euroa ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Luku on 11,1 miljardia eli 7 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksellä. Ydinvakavaraisuussuhde oli 10,2 prosenttia, kun Basel II -siirtymäsäännökset otetaan huomioon. Omien varojen yhteismäärä oli 27,3 miljardia euroa ja ensisijaisten omien varojen yhteismäärä 24,0 miljardia euroa. Rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja oli 22,0 miljardia euroa.

Pitkäaikaisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli viimeisen neljänneksen lopussa noin 70 prosenttia (edellisneljänneksen lopussa 72 prosenttia). Nordea-konsernia koskeva LCR-maksuvalmiusvaatimus oli viimeisen neljänneksen lopussa 127 prosenttia.

Nordea on laatinut uuden suunnitelman, johon sisältyy aiempaa korkeampi oman pääoman tuottotavoite sekä uudet pääomaa koskevat periaatteet uusien säännösten mukaisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden pankkitoimintamalli, jossa toimitaan kestävällä pohjalla kannattavasti ja tehokkaasti, suhteet asiakkaisiin ovat entistä tiiviimpiä ja pääomarakenne on vahva. Tämä on jatkoa tehostamistoimille, jotka vahvistivat Nordean asemaa entisestään vuonna 2012.

Uuden suunnitelman mukainen oman pääoman tuottotavoite on aiempaa kunnianhimoisempi – 15 prosenttia, kun korot ovat normaalilla tasolla ja ydinvakavaraisuussuhde on yli 13 prosenttia. Pääomaa koskevien periaatteiden mukaan ydinvakavaraisuussuhteen tulee olla yli 13 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuussuhteen yli 17 prosenttia vuoden 2015 alusta lähtien. Ydinvakavaraisuussuhteen odotetaan pysyvän yli 13 prosentissa vuonna 2013 ja sen jälkeen myös säännösmuutosten ja uusien mallien käyttöönoton vaikutukset huomioon ottaen. Osingonjakoa koskevat periaatteet pidetään ennallaan. Ylimääräinen pääoma jaettaneen osakkeenomistajille.

Lisätietoja Nordea Bank Ab:stä ja vuoden 2012 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.