Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Vahinkovakuutus vuonna 2012

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Ifin osakkuusyhtiö.
Tulos
Vahinkovakuutus, 2012
Milj. €20122011Muutos, %

Vakuutusmaksutulo, netto

4 441

4 201

6

Sijoitustoiminnan nettotuotot

359

 298

20

Liiketoiminnan muut tuotot

33  31 7

Korvauskulut

-2 876

-2 801

3

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos

-78

 -107

-27

Henkilöstökulut

-527

-494

7

Liiketoiminnan muut kulut

-521

 -497

5

Rahoituskulut

-19 -2 1 147

Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista

46 7 597

Tulos ennen veroja

858

636

35
  2012 2011 Muutos

Yhdistetty kulusuhde, %

89,3

92,0

-2,7

Riskisuhde, %

65,9

68,4

-2,5

Toimintakulusuhde, %

23,3

 23,5

-0,2

Liikekulusuhde, %

17,1

 17,3

-0,2

Oman pääoman tuotto, %

36,2

 12,4

23,8

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)

6 225

 6 299

-74

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2012 kasvoi 35 prosenttia 858 miljoonaan euroon (636) liiketoiminnan koko vuoden jatkuneen erinomaisen operatiivisen kannattavuuden ansiosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot paranivat myös huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Vertailuajanjaksoa rasitti osakesijoituksiin liittyvät 152 miljoonan euron arvonalentumistappiokirjaukset. Vuonna 2012 arvonalentumistappiokirjauksia tehtiin 24 miljoonan euron arvosta.

Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2012 oli 89,3 prosenttia (92,0), joka on kaikkien aikojen paras koko vuoden yhdistetty kulusuhde If Vahinkovakuutuksen historiassa. Myös riskisuhde parani vuonna 2012 merkittävästi ja oli 65,9 prosenttia (68,4). Erinomaisen tason saavuttamista edesauttoi keskimääräistä suotuisammat sääolosuhteet erityisesti vuoden alkupuoliskolla. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 133 miljoonalla eurolla (135).

Vakuutustekninen tulos kasvoi 560 miljoonaan euroon (457) vuonna 2012. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 349 miljoonaan euroon (256) ja Yritysasiakkaiden 168 miljoonaan euroon (124). Suurasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos aleni 28 miljoonaan euroon (53), sillä toisella vuosineljänneksellä Ruotsissa ja Tanskassa sattuneista merkittävistä yksittäisistä suurvahingoista johtuen liiketoiminta-alueen suurvahingot ylittivät normalisoidun tason. Baltian liiketoiminnan tekninen tulos laski 17 miljoonaan euroon (22). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 12,8 prosenttiin (11,1).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin kasvoi 36,2 prosenttiin (12,4). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi edellisestä vuodesta 364 miljoonaan euroon (139) vuoden 2012 loppuun mennessä.

  Yhdistetty kulusuhde,%     Riskisuhde,%  
  2012 2011      Muutos         2012          2011       Muutos
Henkilöasiakkaat 88,1 91,9 -3,8 64,9 68,5 -3,6
Yritysasiakkaat 89,0 92,8 -3,8 65,5 69,1 -3,6
Suurasiakkaat 95,8 91,8 4,0 73,9 71,5 2,4
Baltia 87,1 84,5 2,6 54,7 48,0 6,7
             
Ruotsi 95,8 95,6 0,2 72,4 73,1 -0,7
Norja 81,3 88,0 -6,7 59,1 65,9 -6,8
Suomi 89,5 94,0 -4,5 66,7 70,7 -4,0
Tanska 99,4 93,4 6,0 71,7 63,9 7,8

Sekä yhdistetty kulusuhde että riskisuhde paranivat huomattavasti Henkilöasiakkaat- ja Yritysasiakkaat-liiketoiminnoissa vuonna 2012. Tähän vaikutti olennaisesti Norjan liiketoimintojen erinomainen kannattavuus, jota edesauttoi suurvahinkojen määrän suotuisa kehitys, aiempien vuosien vahinkoihin tehtyjen varausten purkaminen ja suosiolliset sääolosuhteet vuoden aikana. Yhdistetty kulusuhde ja riskisuhde paranivat merkittävästi myös Suomessa kolmannella vuosineljänneksellä tehdyn annuiteettien diskonttaamiseen käytettyjen korkojen alentamisen tuomasta negatiivisesta tulosvaikutuksesta huolimatta.

Ruotsin toimintojen yhdistetty kulusuhde ja riskisuhde säilyivät vuonna 2012 edellisvuoden tasolla toisella vuosineljänneksellä sattuneista merkittävistä yksittäisistä suurvahingoista huolimatta. Tanskan kannattavuutta rasitti epäsuotuisa suurvahinkokehitys.

Suurvahingot ylittivät kokonaisuudessaan normalisoidun tason 50 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Yritysasiakkaiden suurvahinkokehitys oli suotuisa, mutta Suurasiakkaissa suurvahingot ylittivät normalisoidun tason 59 miljoonalla eurolla. Annuiteettien diskonttaamiseen käytetty reaalikorko kasvoi Ruotsissa vuoden 2012 loppuun mennessä 0,18 prosenttiin syyskuun 2012 lopun 0,07 prosentista, millä oli pieni positiivinen tulosvaikutus.

 Kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat voimakkaasti vuonna 2012. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 6,4 prosenttia ja oli 4 698 miljoonaa euroa (4 414). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 3,5 prosenttia. Henkilöasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 3,3 prosenttia, Yritysasiakkaiden 2,6 prosenttia, Suurasiakkaiden 3,7 prosenttia ja Baltian toimintojen yhden prosentin.

Toimintakulusuhde ja liikekulusuhde paranivat edellisvuodesta ja olivat 23,3 prosenttia (23,5) ja 17,1 prosenttia (17,3). Valuuttakurssimuutokset huomioiden nimelliskustannukset kohosivat 4,2 prosenttia.

Sijoitusomaisuuden jakauma
If Vahinkovakuutus, 31.12.2012

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2012 yhteensä 11,7 miljardia euroa (11,2). Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 359 miljoonaan euroon (298). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2012 oli 6,1 prosenttia (1,8). Korkosijoitusten duraatio oli 1,1 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli 31.12.2012 eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 3,6 prosenttia (4,1).

Ifin vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli vuoden 2012 lopussa 77 prosenttia (72). Neljännellä vuosineljänneksellä Sampo Oyj:lle maksetusta osingosta huolimatta vakavaraisuuspääoma nousi 3 485 miljoonaan euroon (3 080). Vastuuvelka oli maksutuloon suhteutettuna 161 prosenttia (167) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 219 prosenttia (237).

Merkittäviä tapahtumia vuonna 2012

If Skadeförsäkring Holding Ab solmi 30.6.2012 sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä Regionin myynnistä. Kauppa saatiin päätökseen 29.11.2012. If jatkaa edelleen toimintaansa Venäjällä keskittyen pohjoismaisten asiakkaidensa Venäjän liiketoimintojen vakuuttamiseen.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) allekirjoitti 5.11.2012 sopimuksen Tryg A/S:n Suomen sivuliikkeen vahinkovakuutusliiketoiminnan hankkimisesta 15 miljoonalla eurolla. Trygin sivuliikkeen maksutulo oli 84 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja asiakkaita sillä on noin 155 000. Yhtiön markkinaosuus on noin kaksi prosenttia. Kaupalla odotetaan keskipitkällä aikavälillä olevan pieni positiivinen vaikutus Ifin tulokseen. Kauppa vaatii toteutuakseen viranomaisluvat ja se saadaan päätökseen arviolta kevään 2013 aikana.

If ja Nordea allekirjoittivat marraskuussa 2012 yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Nordea alkaa myydä Ifin vakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhteistyösopimus astuu voimaan kevään 2013 aikana.

Osakkuusyhtiö Topdanmark

If Vahinkovakuutus omistaa Kööpenhaminan pörssissä listatun Topdanmarkin kaikista osakkeista 22,9 prosenttia. Omistusosuus kaikista osakkeista pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on 25,4 prosenttia. Topdanmark on tanskalainen vahinkovakuutusyhtiö, jolla on myös vähäisessä määrin henkivakuutusliiketoimintaa Tanskassa. Vuonna 2011 Topdanmarkin bruttovakuutusmaksutulo oli noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiöllä on Tanskassa 18 prosentin markkinaosuus vahinkovakuutuksesta ja 3 prosentin markkinaosuus henkivakuutuksesta.

Topdanmarkin voitonjakopolitiikan mukaisesti yhtiö ei maksa osinkoja osakkeenomistajilleen, mutta se ostaa takaisin omia osakkeitaan markkinoilta. If Vahinkovakuutus ei ole osallistunut takaisinosto-ohjelmaan, ja näin ollen Ifin suhteellinen omistus kaikista Topdanmarkin osakkeista on kasvanut. Omistusosuus ylitti 20 prosentin rajan toukokuussa 2011, josta lähtien yhtiö on kirjattu If Vahinkovakuutuksessa osakkuusyhtiöksi.

Sampo-konsernin segmenttiraportoinnissa Topdanmarkin omistus kirjataan vahinkovakuutussegmenttiin. Koska Topdanmark julkaisee neljännesvuosittaisen tuloksensa myöhemmin kuin Sampo-konserni, raportoinnissa käytetään konsensusennustetta yhtiön tuloksesta ja kaikki poikkeamat käytetyn ennusteen ja toteutuneen, myöhemmin julkaistun tuloksen välillä oikaistaan seuraavassa Sampo-konsernin osavuosiraportissa.

Vuonna 2012 Topdanmarkin osuus Sampo-konsernin nettotuloksesta oli 8 miljoonan euron poistojen jälkeen 50 miljoonaa euroa. Ifin vakavaraisuuspääomaan sisältyi 31.12.2012 omistusosuuden mukainen osuus Topdanmarkin vakavaraisuuspääomasta.

If Vahinkovakuutus omisti joulukuun 2012 lopussa 3 147 692 Topdanmarkin osaketta. Keskimääräinen hankintahinta osakkeille oli 780 Tanskan kruunua (DKK) ja kirjanpitoarvo Sampo-konsernin taseessa 31.12.2012 oli 111,75 euroa (DKK 831). Osakkeen päätöskurssi vuonna 2012 Kööpenhaminan pörssissä oli DKK 1 213 (163 euroa) osakkeelta.