Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo-konserni vuonna 2012

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2012 oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Vahinkovakuutuksessa saavutettiin parempi yhdistetty kulusuhde kuin koskaan aiemmin, Nordean liikevoitto oli kaikkien aikojen korkein ja henkivakuutuksessa maksutulon kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa. Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2012 nousi 1 616 miljoonaan euroon (1 228). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos kasvoi 1 855 miljoonaan euroon (686).

Osakekohtainen tulos oli 2,51 euroa (1,85). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 3,31 euroa (1,22) ja konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2012 kohosi 19,5 prosenttiin (7,7).

Hallitus ehdottaa 18.4.2013 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,35 euroa osakkeelta (1,20) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi.

Vuoden 2012 lopussa osakekohtainen substanssi oli 17,55 euroa (14,05). Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi 749 miljoonaan euroon (355).

Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja kasvoi 35 prosenttia ja oli 858 miljoonaa euroa (636). Yhdistetty kulusuhde oli poikkeuksellisen vahva sekä koko vuonna 2012 että viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli 89,3 prosenttia (92,0) ja vuosineljänneksen 88,8 prosenttia (90,2). Oman pääoman tuotto oli 36,2 prosenttia (12,4). Käyvän arvon rahasto kasvoi 364 miljoonaan euroon (139).

Sammon osuus Nordean vuoden 2012 nettotuloksesta nousi 653 miljoonaan euroon (534). Nordean oman pääoman tuotto oli 11,6 prosenttia (10,6) ja ydinvakavaraisuussuhde ennen siirtymäsäännösten huomioonottamista nousi 13,1 prosenttiin (11,2). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 136 miljoonaa euroa (137). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovelletaan 2,5 prosentin diskonttokorkoa vuonna 2013 ja 3,25 prosentin korkoa vuonna 2014. Maksutulo kasvoi 15 prosenttia ja oli 977 miljoonaa euroa (849). Käyvän arvon rahasto nousi ja oli vuoden lopussa 391 miljoonaa euroa (214). Oman pääoman tuotto kohosi 28,5 prosenttiin (-11,7).

Sampo-konsernin sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden 2012 lopussa 18,2 miljardia euroa (17,6), josta 79 prosenttia oli sijoitettu korkoinstrumentteihin (80), 16 prosenttia osakkeisiin (15) ja 5 prosenttia muihin sijoituksiin (5).

Konsernin oma pääoma 31.12.2012 oli 10 113 miljoonaa euroa (8 920). Omaa pääomaa vahvisti 1 855 miljoonan euron suuruinen tilikauden laaja tulos ja pienensi 672 miljoonan euron suuruinen osinko.

Sampo-konsernin omat varat ylittivät vuoden 2012 lopussa vakavaraisuudelle asetetun minimivaatimuksen 3 358 miljoonalla eurolla (1 892). Ryhmittymän vakavaraisuussuhde oli 170,4 prosenttia (138,6).

Avainluvut
Sampo-konserni, 2012
Milj. €20122011Muutos, %

Tulos ennen veroja

1 616  1 228 32 

Vahinkovakuutus

858  636 35 

Osakkuusyhtiö (Nordea)

653  534 22 

Henkivakuutus

136  137 -1 

Omistusyhteisö (pl. Nordea)

-30  -77 -61 

Tilikauden tulos

1 404  1 038 35 
  2012  2011  Muutos

Tulos/osake, euroa

2,51  1,85 0,66 

Tulos/osake markkina-arvoin, euroa

3,31  1,22 2,09 

Substanssi/osake, euroa

17,55  14,05 3,50 

Keskim. henkilöstömäärä (FTE)

6 823  6 874 -51 

Konsernin vakavaraisuussuhde, %

170,4  138,6 31,8 

Oman pääoman tuotto, %

19,5  7,7 11,8 

Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2011 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty keskimääräinen EUR-SEK vaihtokurssi on 8,7040 ja taselukuihin sovellettu vuoden lopun vaihtokurssi 8,5820.