Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin vakavaraisuus

Nordea Bank AB (publ):n ollessa Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö 31.12.2009 alkaen on Sampo-konserni luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on vuonna 2012 laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

Sampo-konsernin vakavaraisuus

Milj. €

31.12.2012

31.12.2011

Konsernitaseen oma pääoma

10 113

8 920

Toimialakohtaiset erät

1 285

 1 091

Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset

-2 518

 -2 545

Osingot

-756

 -672

Ryhmittymän omat varat, yhteensä

8 125

 6 794

     
Omien varojen vaatimukset, yhteensä

4 767

4 902

     
Ryhmittymän vakavaraisuus

3 358

1 892

     
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde
(Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %)

170,4

138,6

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) kasvoi huomattavasti vuoden 2012 aikana ja oli vuoden lopussa 170,4 prosenttia (138,6). Kasvu johtui lähinnä Sampo-konsernin oman pääoman kasvusta ja Nordean voimakkaasta pääoman kerryttämisestä. Muutokset muissa erissä olivat melko pieniä.

Edellä esitetyn ryhmittymän vakavaraisuustarkastelun lisäksi Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden horisontilla. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita tappioiden kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 31.12.2012 oli 4 560 miljoonaa euroa (4 374) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 8 197 miljoonaa euroa (7 262).