Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Velkarahoitus

Sampo Oyj:lla oli velkarahoitusta vuoden 2012 lopussa 2 162 miljoonaa euroa ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 1 048 miljoonaa euroa. Nettovelka supistui vuoden 2012 aikana 1 113 miljoonaan euroon (1 208). Sampo Oyj:n bruttovelka 31.12.2012 oli 32 prosenttia (35) yhtiön omasta pääomasta.

Joulukuun 2012 lopussa Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat 1 710 miljoonan euron (1 677) senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 451 miljoonan euron (652) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2012 oli 2,33 prosenttia (3,73).

Helmikuussa 2012 Sampo Oyj laski Euro Medium Term Note -ohjelman puitteissa liikkeeseen 5-vuotisen senioriehtoisen 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan ja osti myös takaisin 250 miljoonalla eurolla huhtikuussa 2009 liikkeeseen laskettua 6.339% 2012 -seniorilainaa. Huhtikuussa Sampo Oyj maksoi takaisin edellä mainitusta lainasta jäljellä olleen 355 miljoonaa euroa. Toukokuussa 2012 Sampo Oyj lisäsi 3.25% 2014 -seniorilainan nimellistä arvoa 200 miljoonasta eurosta 300 miljoonaan euroon. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrää supistettiin vähitellen poikkeuksellisen vahvan maksuvalmiustilanteen takia. Liikkeeseen lasketut seniorilainat, yritystodistukset ja private placementit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Liikkeelle lasketut velkainstrumentit
Sampo Oyj, 31.12.2012
Velkainstrumentti Korkokuponki Swap Kokonaiskorko Eräpäivä
Senior Bond 4 000 milj. SEK Stibor 3M+1,50 %   2,8680 % 16.9.2013

Senior Bond 300 milj. euroa

4,2500 % Euribor 3M + 1,4727 % 1,6627 % 22.2.2016
Senior Bond 300 milj. euroa 3,2500 %   3,0377 % 3.10.2014
Senior Bond 500 milj. euroa 4,2500 % Euribor 3M + 2,7910 % 2,9810 % 27.2.2017
Yritystodistukset 451 milj. euroa EURIBOR + Marginaali   0,9112 % 3M
Private Placements 149 milj. euroa     2,6412 %  
Yhteensä 2 162 milj. euroa      2,3271 %  

Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeeseen velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Tavoitellun velkarakenteen saavuttamiseksi käytetään koronvaihtosopimuksia. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt volatiliteetti.

Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää hajautettua velkarakennetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa.

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.