Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin yhteiset tunnusluvut

Voitto ennen veroja

Vahinkovakuutuksen voitto ennen veroja + henkivakuutuksen voitto ennen veroja
+ omistusyhteisön voitto ennen veroja ± konsernin tulosvaikutteiset eliminoinnit

Vahinko- ja henkivakuutus

+ vakuutusmaksutulo
+ sijoitustoiminnan nettotuotot
+ liiketoiminnan muut tuotot
- korvaukset
- vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
- henkilöstökulut
- liiketoiminnan muut kulut
- rahoituskulut
+/- osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista

Omistusyhteisö

+ sijoitustoiminnan nettotuotot
+ liiketoiminnan muut tuotot
- henkilöstökulut
- liiketoiminnan muut kulut
- rahoituskulut
+/- osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista

Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %

+ kauden laaja tulos
+ sijoitusten arvostuserojen muutos laskennallisen verovelan
vähentämisen jälkeen                                                                                       x 100 %
+ oma pääoma yhteensä
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
  (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %

+ liikevoitto
+ muut laajan tuloksen erät ennen veroja
+ korkokulut ja muut rahoituskulut
+ vastuuvelan perustekorko
+ sijoitusten arvostuserojen muutos                                                                x 100 %
+ taseen loppusumma
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
+ sijoitusten arvostuserot
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %

+ oma pääoma yhteensä
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen   x 100 %
+ taseen loppusumma
+ sijoitusten arvostuserot

Konsernin vakavaraisuus

+ oma pääoma yhteensä
+ toimialakohtaiset erät
- aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset                       
omat varat yhteensä

- omien varojen vaatimukset yhteensä                                                           
konsernin vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuussuhde, %

omat varat                                                                                                          x 100 %
omien varojen vaatimukset

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Keskiarvo kuukausien lopun henkilökuntamääristä oikaistuna osa-aikaisesti
palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.