Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Tunnusluvut

Lataa Excel
               
Konsernin yhteiset tunnusluvut   2012 2011 2010 2009 2008
               
Voitto ennen veroja Milj. e 1 616 1 228 1 320 825 870
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 19,5 7,7 21,8 55,7 -32,4
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 9,1 3,7 10,0 18,6 -7,4
Omavaraisuusaste % 31,6 29,7 29,8 28,6 21,9
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj. e 3 358 1 892 3 038 2 315 2 656
Konsernin vakavaraisuussuhde ¹) % 170,4 138,6 167,1 158,3 433,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   6 823 6 874 6 914 7 311 7 145
               
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut   2012 2011 2010 2009 2008
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 4 698 4 414 4 189 3 888 4 057
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 4 363 4 094 3 894 3 643 3 807
Voitto ennen veroja Milj. e 858 636 707 644 549
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 36,2 12,4 39,8 53,2 -0,8
Riskisuhde ²) % 65,9 68,4 69,1 68,0 68,1
Toimintakulusuhde ²) % 23,3 23,5 23,7 24,1 23,7
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 72,1 74,7 75,6 74,6 74,4
Liikekulusuhde ²) % 17,1 17,3 17,2 17,6 17,4
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 89,3 92,0 92,8 92,1 91,8
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) *) Milj. e 3 485 3 080 3 373 2 943 2 221
  Vastuuvelasta (IFRS) *) % 35,4 34,2 38,2 36,3 29,8
Vastuunkantokyky *) % 77,4 72,4 79,5 77,3 65,7
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   6 225 6 299 6 392 6 807 6 655
*) Perustuvat If-alakonsernin tilinpäätökseen.
             
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut            
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 983 854 1 117 809 536
Voitto ennen veroja Milj. e 136 137 142 121 140
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 28,5 -11,7 36,2 97,6 -68,8
Liikekustannussuhde % 113,9 109,1 112,1 111,0 113,1
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) Milj. e 1 389 1 046 1 335 927 382
  Vastuuvelasta (IFRS) % 27,6 20,9 25,7 18,5 7,8
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   545 521 470 450 437
               
Omistusyhteisön tunnusluvut            
Voitto ennen veroja Milj. e 623 456 474 36 180
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä   53 54 52 54 53
               
Osakekohtaiset tunnusluvut   2012 2011 2010 2009 2008
Osakekohtainen tulos euro 2,51 1,85 1,97 1,14 1,18
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 3,31 1,22 3,22 5,88 -3,52
Osakekohtainen oma pääoma euro 18,06 15,93 15,83 13,56 8,25
Osakekohtainen substanssi euro 17,55 14,05 17,79 14,63 8,28
Osakekohtainen osinko ³) euro 1,35 1,2 1,15 1 0,8
Osinko/tulos % 53,8 64,9 58,4 87,7 67,8
Efektiivinen osinkotuotto % 5,5 6,3 5,7 5,9 6,0
Hinta/voitto -suhde (PE-luku)   9,7 10,4 10,2 14,9 11,2
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 560 000 560 000 561 282 561 282 561 372
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 560 000 560 863 561 321 561 370 569 442
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 560 000 560 863 561 321 561 370 569 442
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 13 630 10 735 11 254 9 553 7 433
               
A-sarja:            
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 558 800 558 800 560 082 560 082 560 172
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 558 800 559 663 560 121 560 170 568 242
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 558 800 559 663 560 121 560 170 568 242
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 21,43 20,63 18,46 13,84 15,96
Antioikaistu ylin kurssi euro 25,04 23,9 20,71 17,72 19,3
Antioikaistu alin kurssi euro 17,91 16,85 16,13 8,63 11,42
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 24,34 19,17 20,05 17,02 13,24
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 252 821 399 759 381 863 452 367 650 816
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 45,2 71,4 68,2 80,8 114,5
               
B-sarja:            
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
1) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus on vuosina 2009 - 2012 määrätty lain kolmannen luvun mukaisesti. Vuonna 2008 vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella.
2)Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta.
3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2012.
               
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostuserot osakkuusyhtiöt Nordeasta ja Topdanmarkista.