Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Mandatum Life

Euroalueen velkakriisin tuomasta myllerryksestä huolimatta Mandatum Lifen vuosi 2012 oli monella tavoin hyvä. Vaikean vuoden 2011 jälkeen sijoitustoiminnan tulos kohosi erinomaiseksi. Myös maksutulo parani edellisestä vuodesta.

Vuonna 2012 Mandatum Lifen sekä osake- että korkosijoitusten tuotto oli hyvä ja sijoitusomaisuuden tuotto nousikin kokonaisuutena erinomaiseksi. Korkosijoitusten hyvä tuotto on pitkälti seurausta voimakkaasta korkojen alenemisesta ja yrityslainojen riskimarginaalien kapenemisesta. Tilanne asettaa sijoitustoiminnalle merkittäviä haasteita lähivuosina, sillä erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski on poikkeuksellisen alhaisen korkotason vuoksi huomattava. Yhtiö jatkoikin vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista, minkä ansiosta vastuuvelan tuottovaadetta vuosille 2013 ja 2014 on alennettu.

Ydinliiketoimintojen maksutulo nousi lähelle vuoden 2010 ennätystä ja ylitti selkeästi vuoden 2011 tason. Maksutulon kasvua selitti erityisesti Danske Bank -jakelukanavan voimakkaasti kasvaneet myyntivolyymit. Pankkijakelukanavan myyntivolyymit olivat jakeluyhteistyön historian korkeimmat. Myös muut myyntikanavat onnistuivat kasvattamaan sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvää maksutuloa ja erityisen myönteistä oli se, että sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvät lunastukset pysyivät näissä myyntikanavissa huomattavasti edellisvuotta alhaisempina. Näiden seurauksena sijoitussidonnainen vastuuvelka kohosikin selkeästi yhtiön historian parhaimmaksi. Myös oman varainhoidon hallinnoitavat varat sekä asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti haastavasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta.

Eläkevakuutusmarkkinaa sävytti runsas keskustelu yksilöllisten eläkevakuutusten ja PS-sopimusten verokohtelusta. Lakimuutoksella uusien 1.1.2013 jälkeen alkavien yksilöllisten eläkevakuutusten ja PS-sopimusten alin eläkeikä nostettiin seuraamaan lakisääteisen eläkkeen myöhäisintä eläkeikää, joka on toistaiseksi 68 vuotta. Mandatum Life näkee muutosten heikentävän kysyntää erittäin merkittävästi, ja tämän vuoksi yhtiö päätti lopettaa yritysten yksilöllisten eläkevakuutusten myynnin jo aiemmin lopetetun henkilöasiakkaille suunnatun tarjonnan lisäksi.

Veromuutokset eivät poista asiakkaiden tarvetta varautua eläkeaikaan ja yhtiö muokkasikin vuoden 2013 alussa sekä tuote- ja palvelutarjontaansa että myyntiorganisaatiotaan vastaamaan paremmin uudistunutta markkinatilannetta. Varainhoidon ja muun säästämisen osalta tämä tarkoittaa laajempaa palvelu- ja sijoituskohdevalikoimaa. Myös ratkaisuja henkilöriskien vakuuttamiseen sekä sitouttamis- ja palkitsemispalveluiden roolia kokonaistarjonnassa tullaan kasvattamaan.

Baltiassa kysyntä ja markkinat elpyivät loppuvuotta kohden, mutta siitä huolimatta maksutulo jäi vuodesta 2011. Alhaisempien takaisinostojen ja paremman sijoitustuoton vuoksi yhtiön sijoitussidonnainen vastuuvelka kehittyi kuitenkin edellisvuotta myönteisemmin. Vuoden 2012 aikana myynti- ja asiakaspalveluiden organisaatioita muokattiin vastaamaan paremmin asiakaskysyntää ja -tarvetta.

Henkilöstöhallinnossa panostettiin vuonna 2012 erityisesti myynti- ja asiakasrajapinnan sijoitustuotteiden osaamisen kehittämiseen. Myös henkilöstön muuhun osaamiseen sekä esimiestyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyviä panostuksia jatkettiin, joiden seurauksena Mandatum Life sijoittui Suomen parhaimpien työpaikkojen listalla sijalle 21 (Suomen parhaat työpaikat 2012 -tutkimus).