Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Yritysvastuu

Yritysvastuu on kiinteä osa Pohjoismaiden suurimman vahinkovakuutusyhtiön Ifin sekä Suomen ja Baltian johtavan henkiyhtiön Mandatum Lifen toimintaa. Tätä osoittaa myös se, että Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat merkittäviä veronmaksajia tärkeimmillä markkinoillaan. Sampo-konsernin yhtiöt maksavat vuodelta 2012 yhteisöveroja yhteensä arviolta yli 250 miljoonaa euroa.

Yritysvastuu Ifissä

Ifin toiminnan perusajatuksena on edistää yhteiskunnan yleistä turvallisuutta. Vahinkovakuutusyhtiöiden tehtävä on poliisin, pelastustoimen ja oikeuslaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa turvata ihmisten ja yritysten arkea. Pelkästään vuonna 2012 If käsitteli lähes 1,5 miljoonaa vahinkoa. Lukuun sisältyy kaikenlaisia vahinkoja liikenneonnettomuuksien aiheuttamista yksityishenkilöiden vammoista yritysten tuotannonkeskeytyksiin. Esimerkiksi Sandy-myrsky keskeytti monen yrityksen tuotannon Yhdysvalloissa syksyllä 2012. Kaiken kaikkiaan If maksoi vuoden aikana korvauksia yli 3 miljardia euroa.

Pohjoismaiden johtavana vakuutusyhtiönä If ottaa kantaakseen laajemman yritysvastuun kuin sen liiketoiminta edellyttää. If hyödyntää ainutlaatuista riskienhallintaosaamistaan turvallisen ympäristön luomiseksi. Tavoitteena on aina täyttää tai ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset.

If on jo vuosien ajan huolehtinut yritysvastuustaan tekemällä määrätietoisesti työtä ympäristöasioiden hyväksi. Yhtiön toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. If pyrkii aina löytämään ympäristöystävällisimmän ratkaisun itselleen, asiakkaille, alihankkijoille ja kumppaneille.

Vuonna 2012 toteutettuja yritysvastuutoimenpiteitä:

  • If toi Tanskassa markkinoille autovakuutuksen, jossa vakuutusmaksun suuruus perustuu muun muassa hiilidioksidipäästöjen määrään.
  • If korjauttaa vuosittain yli 300 000 vaurioitunutta autoa ja tilaa miljoonilla euroilla asuntojen ja liikekiinteistöjen korjauksia. Palveluntarjoajille asetetaan ympäristönormeja esimerkiksi kuljetusten ja työmateriaalien tilauksiin. If on esimerkiksi mukana lähes joka toisen kolariauton korjaamisessa muoviosilla Ruotsissa. Ifin edistettyä autonosien kierrätystä materiaalia on voitu kierrättää yhteensä yli 800 tonnia.
  • Ifissä lähti jo vuosia sitten mukaan kunnianhimoiseen ympäristöohjelmaan ja If on vuoden 2012 aikana työskennellyt ankarasti vähentääkseen energian kulutusta suurissa toimipaikoissaan.
  • Ifin Turun toimistolle myönnettiin oikeus käyttää Green Office –merkkiä.
  • Ruotsissa Ifin Göteborgin toimisto voitti uuden Green Tenant Award -ympäristöpalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin ympäristötekoja toimistotaloissa.


If tukee turvallisuushankkeita määrätietoisesti ja kattavasti. Suomessa If Turvallisuusrahasto osallistuu esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja harrastusseurojen arjen turvallisuutta edistävien toimien tukemiseen. Lisäksi If panostaa lasten liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä innostaa lapsia liikkumaan If Yleisurheilukouluissa. Ruotsissa Ifin Säkerhetsnål- ja Eldsjälspriset-stipendit jaetaan vuosittain nuorelle, joka työskentelee muiden vaikeassa asemassa olevien nuorten tukemiseksi, ja järjestölle tai yksityishenkilölle, joka omistautuu yhteiskunnan kehittämiseen. Norjassa If tekee valtakunnallisesti yhteistyötä muun muassa Norjan paloturvallisuusyhdistyksen (Norsk Brannvernforening) kanssa. Ifin liikenneturvallisuuden tutkijat analysoivat säännöllisesti yhtiön erittäin kattavaa kattavia ajoneuvovahinkotilastoja parantaakseen tieliikenteen turvallisuutta.

Lisäksi If pyrkii auttamaan asiakkaitaan ehkäisemään vahinkoja ennalta. Yksityishenkilöille tarjotaan esimerkiksi turvallisuusvinkkejä sekä edullisia turvatuotteita ja yrityksiä autetaan muun muassa järjestelmällisillä riskianalyyseillä.

If pyrkii luonnollisesti edistämään myös poliitikkojen ja muiden päättäjien kykyä tehdä pitkällä aikavälillä viisaita päätöksiä. Esimerkiksi Ruotsin rannikoilla tapahtuvassa asuntorakentamisessa If pyrkii kiinnittämään yhdyskuntasuunnittelijoiden huomion merenpinnan nousuriskeihin. If tukee kolmen muun johtavan pohjoismaisen vakuutusyhtiön kanssa Pohjoismaiden ilmastonmuutokseen keskittyvää tutkimusprojektia. Tutkimusta johtaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen organisaatio NordForsk.

Yritysvastuu Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen toiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Yrittäjien turvaaminen kehittää yrittäjyyttä. Mandatum Life turvaa yrittäjäasiakkaitaan ja heidän perheitään sekä yrityksen tulevaisuutta siltä varalta, että yrittäjä itse sairastuisi, joutuisi työkyvyttömäksi tai menehtyisi. Lakisääteinen turva antaa perusturvan, joka ei usein kuitenkaan riitä. Lakisääteisen eläkkeen pienuus saattaisi laskea yrittäjän eläkepäivien tulotason jopa toimeentulorajan alapuolelle. Tästä syystä eläkkeen omaehtoisen täydentämisen mahdollistaminen on yrittäjille tärkeää. Näin yrittäjillä on myös paremmat mahdollisuudet keskittyä yrityksensä johtamiseen ja selviytyä paremmin henkilöriskien kohdatessa.

Mandatum Life kehittää kiinteässä yhteistyössä suuryritysasiakkaidensa kanssa työhyvinvoinnin strategioita ja prosesseja – ja osallistuu näin omalta osaltaan vastuullisten henkilöstökäytäntöjen parantamiseen. Sitouttamalla ja palkitsemalla edistetään yritysten henkilöstön hyvinvointia sekä välillisesti huolehditaan myös heidän omaisistaan mm. tarjoamalla lisäturvia työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta sekä kannustamalla henkilöstöään pitkänäköisesti ja oikeudenmukaisesti.

Tärkeimmät ihmisten onnellisuuteen vaikuttavat asiat ovat perhe, oma ja läheisten terveys sekä hyvä taloudellinen tilanne. Vakava sairastuminen, työkyvyttömyys, tapaturma tai kuolema voi olla merkittävä taloudellinen riski. Mandatum Lifen maksamat korvaukset auttavat ihmisiä ja heidän läheisiään selviytymään vaikeista tilanteista paremmin.

Mandatum Life maksoi vuonna 2012 eläkettä 61 000 eläkeläiselle yhteensä noin 320 miljoonaa euroa ja muita korvauksia 37 000 vakuutetulle lähes 400 miljoonaa euroa.