Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka

Sampo-konserni toimii kolmella liiketoiminta-alueella. Vahinkovakuutus- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavat emoyhtiö Sampo Oyj:n täysin omistamat tytäryhtiöt If Skadeförsäkring Holding AB (publ) sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden lisäksi konsernin emoyhtiö Sampo Oyj omisti 31.12.2012 21,25 prosenttia Nordea Bank AB (publ):sta, jonka kautta Sampo-konserni on mukana pankkitoiminnassa ja altistuu pankkitoiminnan riskeille. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö ja vaikuttaa siten konsernin tulokseen ja riskeihin merkittävästi. Nordea toimii kuitenkin itsenäisesti eikä sen riskienhallintaa käsitellä Sampo-konsernin vuosikertomuksessa. 

Pohjoismaisena vakuutuskonsernina If Vahinkovakuutus tarjoaa maantieteellisesti hajaantuneella alueella vakuutusturvaa, joka kattaa monenlaisia riskejä laajalle joukolle yksityishenkilöitä ja yrityksiä. If Vahinkovakuutus tarjoaa vakuutuksia pääasiassa Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä pohjoismaisille asiakkaille, jotka toimivat myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Maantieteellisen hajautuksen lisäksi yhtiön liiketoiminta on hyvin hajautunutta eri vakuutuslajeille. Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltian maissa tarjoten säästö- ja eläkevakuutuksia henkivakuutuskomponentilla sekä vakuutuksia, jotka kattavat kuolevuus-, sairastavuus- ja työkyvyttömyysriskit.

Tytäryhtiöiden vakuutustoimintojen välillä ei ole juurikaan päällekkäisyyttä ja siksi yhtiöitä johdetaan ja kehitetään pääsääntöisesti toisistaan irrallaan. Sijoitustoiminnot sitä vastoin ovat keskitettyjä. Tytäryhtiöiden sijoituksia hoitavat henkilöt raportoivat suoraan Sampo-konsernin sijoitusjohtajalle. Lisäksi sijoitustoimintojen tietojärjestelmäarkkitehtuuri on sama koko konsernissa. Sijoitusriskien analysointi ja raportointi ovat täten yhdenmukaisia tytäryhtiöissä ja riskejä on mahdollista tarkastella vaivattomasti myös konsernitasolla. Lisäksi molempien tytäryhtiöiden sijoitustoiminnassa noudatetaan pääosin samoja perusperiaatteita, vaikka If Vahinkovakuutuksen sijoitussalkun riskitaso pidetään Mandatumin Lifen sijoitussalkun riskitasoa huomattavasti matalampana.

Sampo Oyj on omistusyhteisö eikä se harjoita omaa liiketoimintaa lukuun ottamatta oman pääomarakenteen sekä likviditeettiaseman hallintaa. Emoyhtiön likviditeettiasema vaihtelee kalenterivuoden sisällä merkittävästi, sillä tytäryhtiöiden jakamat osingot ja emoyhtiön maksamat osingot ajoittuvat usein eri ajankohtiin. Lisäksi emoyhtiön velkainstrumenttien liikkeeseenlaskut ja takaisinmaksut aikaansaavat vaihtelua rahavaroissa. 

Sampo-konsernin merkittävimmät riskit on havainnollistettu kuvassa Riskien luokittelu Sampo-konsernissa. Riskilähteet muodostavat pääosin perustan riskien luokittelulle lukuun ottamatta vahinkovakuutusriskejä, joiden osalta riskien luokittelu perustuu riskien hallinnoinnin käytäntöihin. Tämä luokittelu erottelee vahinkotapahtumiin liittyvän riskin niihin, jotka ovat jo tapahtuneet menneisyydessä (korvausvastuuriski) sekä niihin, jotka tulevat tapahtumaan tulevaisuudessa (vakuutusmaksu- ja katastrofiriski). Tästä luokittelusta erillään ovat kuitenkin riskien omaleimaiset lähteet, kuten tulipalot, liikenneonnettomuudet, myrskyt sekä katastrofit, jotka samoin aiheuttavat poikkeamia odotetuista arvoista myös vahinkovakuutusriskien osalta. Tietyille riskeille, kuten ALM-riskille, keskittymäriskille ja maineriskille on luonteenomaista, että ne riippuvat useista riskitekijöistä samanaikaisesti.

Riskien luokittelu Sampo-konsernissa

Vahinkovakuutusriskit:

Vakuutusmaksuriski on riski tappiosta, joka johtuu riittämättömästä hinnoittelusta, riskikeskittymistä, sopimattomasta jälleenvakuutussuojasta tai vahinkotapahtumien toteutumistiheyden ja/tai suuruuden satunnaisesta vaihtelusta.

Katastrofiriski on riski harvoin sattuvista, vakavista tapahtumista, joita ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit. Tällaiset tapahtumat johtavat siihen, että toteutuneet vahinkotapahtumat eroavat merkittävästi odotettujen vahinkotapahtumien kokonaismäärästä. Katastrofiriskiä ei määritellä erilliseksi riskiksi, mutta se voidaan nähdä vakuutusmaksuriskin äärimmäisenä tapauksena.

Korvausvastuuriski aiheutuu vakuutuskorvausten maksusuoritusten ajoitukseen ja määrään liittyvästä vaihtelusta.

Henkivakuutusriskit:

Biometriset riskit viittaavat siihen, että yhtiön olisi maksettava enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä maksettaisiin vakuutettujen odotettua korkeammasta eliniästä johtuen pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin vakuutusten hinnoitteluhetkellä on oletettu. Erityistä tapausta, jolloin yksittäinen suuren kokoluokan tapahtuma johtaa merkittävään eroavaisuuteen korvausten määrässä verrattuna odotettuun, kutsutaan katastrofiriskiksi. Henkivakuutustoiminnan katastrofitapahtumiin sisältyy sekä lyhyellä aikavälillä toteutuvia että pitkäkestoisia yksittäisiä tapahtumia tai tapahtumasarjoja.

Käyttäytymisriskit syntyvät epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät vakuutuksenottajien käyttäytymiseen. Vakuutuksenottajilla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen (keskeytysriski) ja heillä saattaa olla mahdollisuus lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti (takaisinostoriski).

Kustannusriskiä syntyy silloin, kun aiheutuneiden kustannusten ajoitus ja/tai määrä eroavat hinnoittelun hetkellä odotetusta. Tämän seurauksena alun perin oletetut kuormitukset eivät välttämättä riitä kattamaan toteutuneita kuluja.

Markkinariskit:

Markkinariskeillä viitataan rahoitusvarojen ja -velkojen sekä vakuutusvelkojen markkina-arvojen muutosten aiheuttamiin vaikutuksiin yhtiön tuloksessa tai pääomassa. Markkina-arvot muuttuvat markkinamuuttujissa tapahtuvien muutosten johdosta. Näistä markkinamuuttujista Sampo-konsernin kannalta tärkeimpiä tällä hetkellä ovat korot, inflaatio, luottoriskimarginaalit, valuuttakurssit, osakkeiden hinnat sekä niiden volatiliteetit.

ALM-riski:

Yhtiö altistuu ALM-riskille (Asset and Liability Management -riskille) kun markkinamuuttujissa (kuten korot, inflaatio, luottoriskimarginaalit, valuuttakurssit, osakekurssit ja niiden volatiliteetit) tapahtuvat muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon erisuuruisesti kuin mitä ne vaikuttavat vakuutusvelkojen markkinaehtoiseen arvoon. ALM-riski kattaa myös vastuuvelkaan liittyvän epävarmuustekijän. Vastuuvelan kassavirrat ovat mallinnettuja estimaatteja ja tästä johtuen niiden suuruuteen ja ajoittumiseen liittyy epävarmuutta.

Luottoriskit:

Luottoriskit viittaavat liikkeeseenlaskijoiden sekä johdannais- tai jälleenvakuutusvastapuolien maksukyvyttömyydestä johtuviin negatiivisiin vaikutuksiin yhtiön taloudellisessa tuloksessa. Luottoriski voi realisoitua, mikäli liikkeeseenlaskijan tai muun vastapuolen kanssa sovitut kassavirrat eivät toteudu. Liikkeeseenlaskijariskin tapauksessa lopullinen tappio riippuu omistetun arvopaperin nimellisarvosta sekä palautusosuudesta. Vastapuoliriskin tapauksessa lopullinen tappio riippuu sopimuksen mahdollisesta positiivisesta markkina-arvosta maksukyvyttömyyshetkellä sekä palautusosuudesta.

Likviditeettiriskit:

Likviditeettiriski on riski sille, että vakuutusyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa, tai äärimmäisissä tapauksissa, eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa. Likviditeettiriski käsittää sijoitusten mahdollisen epälikvidiyden sekä riskin sille, että asiakkaat jättävät vakuutussopimuksensa uusimatta. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaisten saatavuus sekä kustannukset vaikuttavat yrityksen kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Operatiiviset riskit:

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista prosesseista tai järjestelmistä, henkilöstöstä ja järjestelmistä tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviset riskit sisältävät juridiset riskit, mutta ne eivät sisällä riskejä strategisista päätöksistä. Compliance-riski tarkoittaa yhtiön toimintaan liittyvien lakien, säädösten tai viranomaismääräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvien mahdollisten oikeudellisten seuraamuksien, merkittävien taloudellisten tappioiden tai yhtiön maineen menettämisen riskiä. Compliance-riski on usein seurausta juridisesta tai operatiivisesta riskistä, joten se voidaan nähdä osana operatiivisia riskejä.

Yleiset liiketoimintariskit:

Liiketoimintariski viittaa tappioihin, joita voi aiheutua kilpailuympäristön muutosten tai yhtiön sopeutumiskyvyn puutteiden johdosta. Odottamattomat muutokset yleisessä liiketoimintaympäristössä voivat aiheuttaa ennakoitua suurempaa vaihtelua yhtiön taloudellisessa tuloksessa. Tällaiset muutokset voivat liittyä yleiseen taloudelliseen kehitykseen, institutionaalisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, teknologisiin innovaatioihin, lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin sekä kilpailullisiin tekijöihin kuten uusiin kilpailijoihin tai muutoksiin katteissa ja volyymeissa.

Keskittymäriski:

Keskittymäriskiä syntyy mikäli yrityksen riskejä ei ole riittävästi hajautettu, jolloin yksittäinen vakuutus- tai markkinatapahtuma voisi vaarantaa yhtiön vakavaraisuuden tai taloudellisen aseman. Keskittymäriski voi toteutua myös silloin, kun kannattavuus ja pääomatilanne reagoivat samalla tavalla yleiseen taloudelliseen kehitykseen tai rakenteellisiin muutoksiin eri liiketoiminta-alueiden institutionaalisessa ympäristössä.

Maineriski:

Maineriski, jota ei määritellä operatiiviseksi tai compliance-riskiksi, on riski yhtiön maineen vahingoittumisesta yhtiön toiminnan tai erillisen tapahtuman johdosta.

Sampo-konsernin yhtiöt toimivat liiketoiminta-alueilla, joissa riskinottoon ja aktiiviseen riskienhallintaan perustuva voittojen tuottaminen on ansaintalogiikan pääkomponentteja. Ydinosaaminen riskien, pääomituksen, likviditeetin ja kannattavuuden välisen tasapainon hallinnassa kyseisillä liiketoiminta-alueilla voidaan tiivistää seuraavasti:

Vakuutusriskien asianmukainen valinta ja hinnoittelu

  • Vakuutusriskit valitaan huolellisesti ja hinnoitellaan näille ominaista riskitasoa kuvastaen
  • Vakuutustuotteita kehitetään ennakoivasti

Vakuutusriskiaseman tehokas hallinta

  • Hajautusta tavoitellaan aktiivisesti
  • Jälleenvakuutusta käytetään tehokkaasti riskiaseman pienentämisessä

Sijoitustransaktioiden huolellinen valinta ja toteutus

  • Yksittäisten sijoitusten riski-tuotto-suhde analysoidaan huolellisesti
  • Transaktiot toteutetaan tehokkaasti oikeaan aikaan

Sijoitussalkkujen ja taseen tehokas hallinta

  • Odotettujen tuottojen ja riskien tasapaino sijoitussalkuissa ja tase optimoidaan huomioiden vakuutusvelkojen ominaisuudet, vakavaraisuus, viranomaisten pääoman riittävyyttä koskeva sääntely ja luottoluokitusvaatimukset

Seuraamusriskien tehokas hallinta

  • Luotto- ja likviditeettiriskejä hallitaan valitsemalla vastapuolet huolellisesti, käyttämällä erilaisia menetelmiä riskien pienentämiseksi ja hajauttamista lisäämällä
  • Liiketoimintaprosessien korkeaa laatua ja kustannustehokkuutta ylläpidetään, jatkuvuussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti ja toimintojen toipuminen on varmistettu

Yhteinen edellytys yllä kuvattujen ydinosaamisten ylläpidossa on työntekijöiden osaamisen ja taitojen jatkuva kehittäminen. Data ja analyyttiset työvälineet, jotka muuttavat datan informaatioksi käytettäväksi eri liiketoiminta- ja riskienhallintaprosesseissa, ovat samoin erittäin tärkeitä Sampo-konsernin toiminnassa.

Sampo-konsernin merkittävimmät riskit on havainnollistettu kuvassa Keskeiset riskit Sampo-konsernissa. Keskeisimmät riskit Nordean luvut mukaan luettuina ovat luottoriski, markkinariski, vakuutusriski sekä operatiiviset riskit. Kuvan tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa riskien keskinäistä suuruutta.

Keskeiset riskit Sampo-konsernissa

Havainnollistettujen riskien suuruutta on arvioitu Sampo-konsernissa käytettävien taloudellisen pääoman laskentatekniikoiden avulla. Nordea on sisällytetty taloudellisen pääoman lukuihin lisäämällä siihen Nordean ilmoittamasta taloudellisen pääoman määrästä osuus, joka vastaa Sampo Oyj:n omistusosuutta yhtiöstä. Lisätietoa taloudellisen pääoman luvuista on löydettävissä kappaleesta Pääomitus.

Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden merkittävin liiketoiminnasta aiheutuva riski on markkinariski. Sampo-konsernin tasolla merkittävimmät riskit ovat markkinariski ja luottoriski. Tämä johtuu Sampo Oyj:n omistusosuudesta Nordeasta, joka pankkitoimialalla toimiessaan altistuu merkittävästi luottoriskille.