Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Likviditeettiriskit

Likviditeettiriski on riski siitä, että vakuutusyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista normaalia liiketoimintaa tai, äärimmäisissä tapauksissa, eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa. Likviditeettiriskiä syntyy Sampo-konsernissa pääasiassa markkinoiden likviditeettiriskistä, vakuutussopimusten uusimatta jättämisestä sekä velkojen jälleenrahoitusriskistä. Myös jälleenrahoituksen ja rahoitusjohdannaisten saatavuus sekä kustannukset on tunnistettu potentiaalisiksi riskeiksi, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Likviditeettiriskillä on suhteellisen vähän merkitystä Sampo-konsernin liiketoiminnoissa, sillä merkittävä osa sijoitusvaroista on lyhytaikaisia rahamarkkinainstrumentteja.

Kuva Havainnollistava kaavio likviditeettiriskistä esittää likviditeettiriskiä yleisellä tasolla.

Havainnollistava kaavio likviditeettiriskistä

If Vahinkovakuutuksessa likviditeettiriski on rajallinen, koska vakuutusmaksut kerätään ennen vakuutusturvan alkamista ja suurten korvausmaksujen ajankohdat tiedetään yleensä jo kauan ennen niiden maksupäivää. Likviditeettiriskejä hallitaan kassanhallintatoiminnoissa, jotka vastaavat likviditeettisuunnittelusta. Likviditeettiriskiä vähennetään sijoittamalla likvideihin instrumentteihin. Saatavilla oleva rahoitusvarojen likviditeettipuskuri eli se osuus varoista, joka voidaan muuttaa rahaksi tiettynä ajanhetkenä, analysoidaan ja raportoidaan riskienvalvontakomitealle neljännesvuosittain.

Mandatum Lifessa puolestaan suuri muutos takaisinostojen määrässä voisi vaikuttaa likviditeettiin. Kuitenkin vain suhteellisen pieni osa vakuutussopimuksista on takaisinostettavissa, mistä johtuen korvausmaksujen ennustaminen pystytään tekemään lyhyellä tähtäimellä erittäin tarkasti.

Sampo-konsernilla on suhteellisen alhainen määrä rahoitusvelkoja ja niihin liittyvä jälleenrahoitusriski on konsernissa siten suhteellisen vähäinen. Sampo Oyj laski liikkeelle vuoden aikana kaksi joukkovelkakirjaa, joiden maturiteetit valittiin huolella siten, että maturiteettiprofiili on hyvin hajautettu.

Sampo-konsernin yhtiöillä on liiketoimintasuhteita useiden luottokelpoisten vastapuolien kanssa, mikä vähentää riskiä siitä, että Sampo-konserni ei kykenisi tekemään jälleenvakuutussopimuksia tai johdannaistransaktioita aina tarpeen tullen.

Sampo-konsernissa likviditeettiriskejä hallitaan yhtiöittäin, joiden vastuulla on likviditeettisuunnittelu. Likviditeettiriskejä seurataan varoista, veloista sekä muusta liiketoiminnasta aiheutuvien odotettujen kassavirtojen perusteella. Vuoden 2012 lopussa kunkin yhtiön maksuvalmiustilanne oli sisäisten vaatimusten mukainen.

Vastuuvelan sekä rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetit on esitetty taulukossa Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2012. Taulukossa esitetään rahoitustarve, joka aiheutuu sijoitusten, rahoitusvelkojen sekä vastuuvelan odotetuista kassavirroista.

Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2012
                    Kirjanpitoarvo Kassavirta
Milj. €

Kirjan-
pitoarvo
yhteensä

Kirjanpitoarvo
ilman sopimuksellista
 eräpäivää
Kirjanpitoarvo
Sopimukseen
perustuva
maturiteetti
   2013   2014   2015   2016 2017 20182027  2028–
If Vahinkovakuutus                    
Rahoitusvarat 13 009 1 794 11 215 2 845 2 497 2 072 1 843 1 124 488 0
joista koronvaihto-sopimuksia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitusvelat 988 0 988 -124 -14 -164 -7 -7 -136 0
joista koronvaihto-sopimuksia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vastuuvelka 9 277 0 9 277 -3 366 -932 -648 -520 -437 -2 452 -2 000
                     
Mandatum Life                    
Rahoitusvarat 5 429 2 409 3 020 1 146 675 248 342 333 344 22
joista koronvaihto-sopimuksia 20 0 20 9 0 0 0 0 0 22
Rahoitusvelat 109 0 109 -9 -7 -6 -5 -5 -61 -239
joista koronvaihtosopimuksia 2 0 2 -1 -1 0 0 0 0 0
Vastuuvelka 3 953 0 3 953 -446 -389 -373 -335 -309 -2 033 -1 524
                     
Sampo Oyj                    
Rahoitusvarat 1 132 224 908 583 26 43 24 27 184 239
joista koronvaihto-sopimuksia 42 0 42 14 13 12 14 16 0 0
Rahoitusvelat 2 181 0 2 181 -990 -377 -56 -394 -552 0 0
joista koronvaihto-sopimuksia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taulukossa rahoitusvarat ja -velat on jaettu sopimuksiin, joiden maturiteetti on sopimuksessa määritetty sekä muihin sopimuksiin. Muiden sopimusten kassavirtaprofiilin esittämisen sijasta niille esitetään ainoastaan kirjanpitoarvo. Lisäksi taulukossa on esitetty vastuuvelan odotetut kassavirrat jälleenvakuutuksen jälkeen. Näihin liittyy luonnollisesti epävarmuutta. Mandatum Lifen sijoituksista Baltia-tytäryhtiön sijoitukset on sisällytetty kirjanpitoarvoihin mutta ei kassavirtoihin.