Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Luottoriskit

Sampo-konsernissa luottoriskit voivat toteutua markkina-arvon alentumisena luottomarginaalien muuttuessa epäedullisesti (spread-riski) tai luottotappioina mikäli velkainstrumentin liikkeeseenlaskija tai johdannaissopimusten tai jälleenvakuutussopimusten vastapuoli ei pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan (luottotappioriski).

Tällä hetkellä likvideihin korkoinstrumentteihin liittyvällä spread-riskillä on Sampo-konsernin luottoriskien kannalta keskeinen rooli niin riskiaseman kuin riskien hallintakäytäntöjenkin osalta. Sampo-konserni on kuitenkin vähitellen kasvattanut sijoituksiaan epälikvideihin lainainstrumentteihin ja vastaavasti lisännyt resurssejaan luottotappioriskien analysoinnissa ja hallinnassa.

Jälleenvakuuttajiin liittyvä luottotappioriski syntyy jälleenvakuutussaamisista ja jälleenvakuuttajien osuudesta korvausvastuusta. Jälleenvakuuttajiin liittyvä luottotappioriski koskee pääasiassa If Vahinkovakuutusta, koska jälleenvakuutuksen käyttö Mandatum Lifessa on vähäistä. Johdannaisten osalta tilanne on päinvastainen. Mandatum Life ja emoyhtiö Sampo Oyj ovat johdannaisten aktiivisia käyttäjiä ja täten myös If Vahinkovakuutusta enemmän alttiita johdannaissopimusten luottotappioriskille.

Luottoriskiä syntyy lisäksi vakuutusasiakkailta tai muista liiketoimista aiheutuneista saamisista. Asiakkaiden vakuutusmaksusaamisista syntyvät luottoriskit ovat yleisesti ottaen hyvin vähäisiä, koska maksun saamatta jääminen johtaa yleensä vakuutusturvan peruuttamiseen. Myös muihin liiketoimiin liittyvistä saamisista syntyvä luottoriski on Sampo-konsernissa vähäinen.

Kuva Havainnollistava kaavio luottoriskistä esittää luottoriskiä yleisellä tasolla.

Havainnollistava kaavio luottoriskistä

Luottoriskipositio, sisältäen velkainstrumentit ja taseen ulkopuoliset transaktiot, esitetään taulukossa Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2012. Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi tämän taulukon luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.

Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain
If Vahinkovakuutus, 31.12.2012
Milj. €AAAAA+
 AA-
A+
– A-
BBB+
BBB-
BB+
 C
DLuokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Osak-
keet
MuutVasta-
puoli-
riski
YhteensäMuutos
31.12.
2011
Arvopaperistetut
jvk-lainat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusteollisuus 0 0 0 116 104 0 121 341 42 0 0 383 100
Pääomahyödykkeet 0 0 17 27 0 0 71 115 329 0 0 444 106
Kulutustavarat 0 0 13 278 0 0 139 431 264 0 0 695 95
Vakuudelliset
jvk-lainat
3 641 159 0 0 0 0 0 3 800 0 0 0 3 800 200
Energia 0 7 48 4 95 0 404 558 36 0 0 594 147
Rahoitus 29 924 1 625 466 252 0 6 3 302 75 0 9 3 386 267
Valtiot 33 0 0 3 0 0 0 36 0 0 0 36 -413
Indeksi-
sidonnaiset
jvk-lainat
173 0 0 0 0 0 56 229 0 0 0 229 -64
Vakuutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 458 56
Media 0 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 38 15
Julkinen sektori,
muut
 449 0 1 0 0 0 0 451 0 0 0 451 -22
Kiinteistöala 0 10 0 0 0 0 75 85   102 0 186 64
Palvelut 0 0 0 12 0 0 9 21 4 0 0 25 7
Teknologia ja
elektroniikka
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 -2
Telekommunikaatio 0 0 168 42 0 0 22 232 78 0 0 310 157
Liikenne 0 29 0 0 0 0 262 292 8 0 0 300 82
Yhdyskuntapalvelut 0 0 219 98 0 0 40 357 1 0 0 358 56
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 -59
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 89 89 384 26 0 500 -27
Yhteensä 4 325 1 129 2 090 1 046 452 0 1 333 10 376 1 248 128 467 12 218 765
Muutos 31.12.2011 247 8 -439 383 119 0 286 605 99 -4 66 765  

 

Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain
Mandatum Life, 31.12.2012
Milj. €AAAAA+
 AA-
A+
 A-
BBB+
–BBB-
BB+
 C
DLuokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Osak-
keet
MuutVasta-
puoli-
riski
YhteensäMuutos
31.12.
2011
Arvopaperistetut
jvk-lainat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusteollisuus 0 0 4 8 241 0 73 326 220 0 0 546 -54
Pääomahyödykkeet 0 3 74 30 15 0 37 160 172 0 0 332 9
Kulutustavarat 0 0 19 30 58 0 70 177 102 0 0 279 65
Vakuudelliset
jvk-lainat
62 55 11 10 0 0 0 139 0 0 0 139 7
Energia 0  0 14 15 0 0 49 79 11 0 0 90 20
Rahoitus 0 488 599 113 234 0 0 1 434 18 20 2 1 475 18
Valtiot 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
Indeksi-
sidonnaiset
jvk-lainat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuutus 0 0 28 20 0 0 22 70 17 0 0 87 1
Media 0 0 0 0 0 0 16 16 12 0 0 28 -12
Julkinen sektori,
muut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteistöala 0 0 0 0 0 0 30 30 0 154 0 185 41
Palvelut 0 0 0 6 59 0 13 79 33 11 0 122 15
Teknologia ja
elektroniikka
0 0 0 0 4 0 16 20 49 4 0 73 -13
Telekommunikaatio 0 0 34 79 50 0 0 163 1 0 0 164 -29
Liikenne 0 0 7 0 0 0 32 39 5 0 0 44 7
Yhdyskuntapalvelut 0 0 124 76 0 0 0 200 72 0 0 272 -27
Muut 0 0 0 0 0 0 16 16 3 0 0 19 -29
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 204 204 864 569 0 1 638 85
Yhteensä 74 545 914 389 662 0 579 3 164 1 578 759 2 5 503 103
Muutos 31.12.2011 -27 -61 -77 -43 25 0 135 -48 125 37 -10 103  

 

Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain
Sampo-konserni, 31.12.2012
Milj. € AAA AA+
 AA-
A+
 A-
BBB+
BBB-
BB+
 C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset
yhteensä
Osak-
keet
Muut Vasta-
puoli-
riski
Yhteensä Muutos
31.12.
2011
Arvopaperistetut
jvk-lainat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusteollisuus 0 0 4 124 345 0 215 688 261 0 0 950 67
Pääomahyödykkeet 0 3 91 57 15 0 108 275 501 0 0 776 115
Kulutustavarat 0 0 32 308 58 0 210 608 366 0 0 974 161
Vakuudelliset
jvk-lainat
3 703 214 11 10 0 0 0 3 939 0 0 0 3 939 207
Energia 0 7 62 19 95 0 454 636 47 0 0 684 167
Rahoitus 29 1 762 2 702 579 486 0 6 5 563 93 20 24 5 700 211
Valtiot 45 0 0 3 0 0 0 48 0 0 0 48 -412
Indeksi-
sidonnaiset
jvk-lainat
173 0 0 0 0 0 56 229 0 0 0 229 -64
Vakuutus 0 0 28 20 0 0 22 70 34 0 458 562 57
Media 0 0 0 0 0 0 55 55 12 0 0 66 4
Julkinen sektori,
muut
449 0 1 0 0 0 0 451 0 0 0 451 -22
Kiinteistöala 0 10 0 0 0 0 105 115 0 262 0 377 105
Palvelut 0 0 0 18 59 0 22 100 36 11 0 147 22
Teknologia ja
elektroniikka
0 0 0 0 4 0 16 20 52 4 0 76 -15
Telekommunikaatio 0 0 201 121 51 0 22 395 78 0 0 474 129
Liikenne 0 29 7 0 0 0 294 331 14 0 0 345 89
Yhdyskuntapalvelut 0 0 342 175 0 0 40 557 73 0 0 630 29
Muut 0 0 0 0 0 0 16 16 27 0 0 43 -90
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 294 294 1 249 601 0 2 144 49
Yhteensä 4 399 2 025 3 482 1 435 1 114 0 1 934 14 388 2 844 899 482 18 613 806
Muutos 31.12.2011 220 -452 -192 340 144 0 442 503 223 24 56 806  

Tarkempi erittely jälleenvakuutussaamisista ja jälleenvakuuttajien osuudesta korvausvastuusta If Vahinkovakuutuksessa 31.12.2012 on esitetty luottokelpoisuusluokittain taulukossa Jälleenvakuutussaatavat, If Vahinkovakuutus, 31.12.2012 ja 31.12.2011. Taulukossa ei ole mukana 157 miljoonan euron (164 miljoonaa euroa vuonna 2011) suuruista erää, joka liittyy lähinnä captive-ratkaisuihin ja lakisääteisiin pooleihin.

Jälleenvakuutussaatavat 
If Vahinkovakuutus, 31.12.2012 ja 31.12.2011
  31.12.2012 31.12.2011

Luokitus

Yhteensä,
milj.€

%

Yhteensä,
 milj.€
%

AAA

0  0 % 0 0 %

AA+ - A-

446 97 % 387 98 %

BBB+ - BBB-

5 1 % 0 0 %

BB+ - C

0 0 % 0 0 %

D

0 0 % 0 0 %

Luokittelematon

7 2 % 5 1 %

Yhteensä

458 100 % 393 100 %
Uuden määritelmän mukaisesti jälleenvakuutussaatavat eivät sisällä saatavia tulevista jälleenvakuutuksista mutta sisältävät annettujen jälleenvakuutuksien maksut. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti ja tästä johtuen vuoden 2011 luvut yllä poikkeavat vuonna 2011 julkaistuista luvuista.

Kymmenen suurinta yksittäistä jälleenvakuutussaatavaa olivat yhteensä 398 miljoonaa euroa, mikä vastaa 65 prosenttia kaikista saatavista. Suurin yksittäinen jälleenvakuuttaja on Munich Re (AA-), jonka osuus oli 22 prosenttia kaikista jälleenvakuutussaatavista.

Annetun jälleenvakuutuksen maksujen kokonaismäärä oli 68,9 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 100 prosenttia liittyi jälleenvakuutusvastapuoliin, joiden luottoluokitus oli vähintään A-.

Mandatum Lifessa jälleenvakuutusjärjestelyiden merkitys on vähäinen ja siten näihin liittyvien luottoriskien määrä on merkityksetön. Jälleenvakuuttajaan liittyvät luottoriskit arvioidaan jälleenvakuutussopimuksia tehtäessä ja jälleenvakuutussaamisten luottoriskiä seurataan jatkuvasti.

Luottoriskien hallinta

Sampo-konsernissa suorien velkasijoitusten valinta perustuu ensisijaisesti yksittäisten joukkovelkakirjojen valitsemiseen ja toissijaisesti ylhäältä alas johdettuun allokaatioon. Tämä sijoitustyyli saattaa johtaa tilanteisiin, joissa sijoitussalkku ei ole täysin rahoitusteorian mukaisesti hajautettu, mutta sisältää sitä vastoin riski-tuotto-suhteen näkökulmasta perusteellisesti analysoituja sijoituksia. Seuraavia seikkoja pidetään kriittisinä menestystekijöinä Sampo-konsernin sijoitustyylissä:

  1. Mahdolliset sijoitukset tulee ymmärtää täysin. Liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen luottokelpoisuus arvioidaan yhdessä instrumentteihin liittyvien vakuuksien ja muiden rakenteellisten yksityiskohtien kanssa. Vaikka ulkopuolisia luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia käytetään sisäisen arvioinnin tukena, Sampo-konsernissa sisäisesti tehdyt arviot ovat aina tärkeimpiä päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.
  2. Kun yksittäisen instrumentin ominaisuudet ymmärretään ja instrumenttiin liittyvän tuottopotentiaalin ja riskien katsotaan olevan tasapainossa, sijoitustransaktio tulee olla toteutettavissa lyhyellä varoitusajalla instrumenttityypistä riippumatta. Tämä luo painetta luottolimiittirakenteisiin ja toimintatapoihin, joiden tulee olla samanaikaisesti (i) tarpeeksi joustavia nopean päätöksenteon mahdollistamiseksi instrumenttityypistä riippumatta, (ii) hyvin rakennettuja, jotta voidaan varmistua siitä, että sijoitusvaihtoehtojen arviointi suoritetaan huolellisesti huomioiden sijoitustyypille ominaiset piirteet ja riskit, ja (iii) näiden tulee rajoittaa yksittäisiä yhtiöitä koskevien riskien enimmäismäärä siten, että se on tasapainossa riskinottohalukkuuden kanssa. Viime vuosien aikana luottolimiittirakenteet ja -toimintatavat ovat olleet erityisesti huomion kohteena yhtiöiden sijoituspolitiikkoja kehitettäessä.
  3. Yksittäisiä yhtiöitä ja tuotteita koskevia luottoriskien kokonaismääriä seurataan säännöllisesti yhtiö- ja konsernitasolla ei-toivottujen keskittymien tunnistamiseksi. Luottoriskiasemat raportoidaan esimerkiksi toimialoittain ja omaisuuslajeittain ja korkosijoitusten osalta luottoluokitusluokittain. Yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden ja vastapuolien luottoluokituksia seurataan jatkuvasti.

Sampo-konsernissa johdannaissopimusten vastapuoliriski syntyy muiden markkinariskien hallinnan tuloksena. Koska johdannaissopimusten vastapuoliriskiin ei sisälly tuottopotentiaalia, riskin pienentämiseksi käytetään kahdenvälisiä ISDA- ja CSA-sopimuksia. Näitä käytetään erityisesti Sampo Oyj:ssä ja Mandatum Lifessa, joissa käytetään aktiivisesti pitkiä johdannaissopimuksia.

Jälleenvakuutustoiminnan luottoriskin rajaamiseksi ja valvomiseksi If Vahinkovakuutuksessa noudatetaan jälleenvakuutuksen luottoriskipolitiikkaa, jossa asetetaan vaatimukset jälleenvakuuttajien luottokelpoisuusluokitusten minimitasolle ja vastuun enimmäismäärälle yksittäistä jälleenvakuuttajaa kohden. Luottoluokituslaitosten luokituksia käytetään jälleenvakuuttajien luottokelpoisuuden arvioinnin tukena samoin kuin sijoitustoiminnan luottoriskien arvioinnissa.