Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

ALM-riskit

Kuvassa Sampo-konsernin lähestymistapa tasehallintaan esitetään Sampo-konsernin yhtiöissä ALM-riskeihin ja sijoitusomaisuuden riskeihin sovellettava riskien arvioinnin ja hallinnan lähestymistapa.

Sampo-konsernin lähestymistapa tasehallintaan

Vakuutusvelat ovat sijoitusten lähtökohta. Vakuutusvelkoja mallinnetaan ja analysoidaan, jotta voidaan muodostaa käsitys niiden odotetuista tulevaisuuden kassavirroista ja herkkyydestä sellaisten tekijöiden, kuten inflaation, korkojen ja valuuttakurssien, muutoksille.

Vakavaraisuusasema ja riskinottohalukkuus määrittävät yleisen kapasiteetin ja halukkuuden riskinotossa. Mitä vahvempi vakavaraisuusasema ja mitä korkeampi riskinottohalukkuus, sitä enemmän sijoitussalkku voi poiketa sellaisesta sijoitussalkusta, joka noudattaa vakuutusvelkojen kassavirtoja.

Luottoluokitustavoitteet ja viranomaisten vaatimukset ovat merkittäviä ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yleisesti riskinottoon ja erityisesti tasehallinnan ja sijoitussalkkujen riskienhallinnan käytäntöihin.

Yhtiöiden sijoituspolitiikoissa omaisuuslajikohtaiset allokaatiot, riskilajikohtaiset riskilimiitit, sijoitustoimintojen riskienhallintorakenne ja päätöksentekovaltuudet määritetään siten, että ne ylläpitävät tuottopotentiaalin, riskien ja pääomituksen välistä tasapainoa.

Sijoituksia hallitaan kunkin yhtiön hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti.

Sampo-konsernissa vakuutusvelkoja analysoidaan säännöllisesti ja nämä analyysit yhdessä toteutuneen pääomituksen, riskinottohalukkuuden, viranomaisvaatimusten sekä luottoluokitustavoitteiden kanssa otetaan tarkasti huomioon määritettäessä konserniyhtiöiden sijoituspolitiikkoja. Sijoitussalkkujen ja koko taseen operatiivinen hallinta toteutetaan sijoituspolitiikkoja noudattaen.

Sampo-konsernin yhtiöt If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life noudattavat yllämainittua lähestymistapaa, mutta yhtiöt huomioivat sitä soveltaessaan omien liiketoimintojensa erityispiirteet.

Tasehallinta (ALM) If Vahinkovakuutuksessa

ALM-riskiä hallitaan If Vahinkovakuutuksessa Sampo-konsernin periaatteiden mukaisesti. Tasehallinta huomioidaan yleisessä riskinottohalukkuudessa ja sitä ohjaa If Vahinkovakuutuksen sijoituspolitiikka.

Vastuuvelan markkinaehtoinen arvo on tasehallinnan näkökulmasta altis tulevaisuuden inflaation ja korkotason sekä valuuttakurssien muutoksille vastuiden ollessa vieraan valuutan määräisiä. Suurin osa vastuuvelasta on kirjattu nimellisarvoon, kun taas merkittävä osa vastuuvelasta, eli eläkemuotoinen korvausvastuu, diskontataan edelleen viranomaissäännösten mukaisilla koroilla. Tilinpäätöksen näkökulmasta If Vahinkovakuutus on näin ollen altistunut lähinnä inflaatiossa ja viranomaissäännösten mukaisissa diskonttokoroissa tapahtuville muutoksille. Taloudellisesta näkökulmasta, jonka mukaan vastuuvelka diskontataan vallitsevilla markkinakoroilla, If Vahinkovakuutus on altistunut sekä inflaation että nimelliskorkojen muutoksille.

If Vahinkovakuutuksen valuuttariskien hallinnan tavoitteena on pitää yhtiön normaalista liiketoiminnasta ja sijoituspäätöksistä syntyvä valuuttapositio lähellä nollaa. Tämän lisäksi tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea tuotto aktiivisella valuuttariskin hallinnalla sijoituspolitiikassa asetettujen limiittien puitteissa.

ALM-riskin pitämiseksi yleisen riskinottohalukkuuden puitteissa voidaan tehdä vastuuvelkojen rahavirtoihin valuutaltaan ja kassavirroiltaan täsmääviä korkoinstrumenttisijoituksia tai käyttää valuuttajohdannaisia. Valuuttariskipolitiikka määrittelee limiitit sallituille valuuttapositioille.

Tasehallinta (ALM) Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen hallitus hyväksyy vuosittain sijoituspolitiikan, joka määrittää sijoitustoiminnan periaatteet ja limiitit. Sijoituspolitiikka sisältää myös seurantarajat koko tasetta koskevan riskin hyväksyttävälle enimmäismäärälle ja vastaavat hallintakeinot. Nämä hallintakeinot ja seurantarajat perustuvat sekä Solvenssi I- että Solvenssi II -tyyppiseen lähestymistapaan.

Solvenssi I -tyyppisessä lähestymistavassa seurantarajat on asetettu markkinariskeihin reagoimattoman Solvenssi I -vaatimuksen yläpuolelle sijoitusomaisuuden VaR-analyysiä käyttämällä. Solvenssi II -tyyppisessä lähestymistavassa seurantarajoja on asetettu muillekin luottamustasoille kuin Sampo-konsernissa käytössä olevalle 99,5 prosentin luottamustasolle. Näiden seurantarajojen ja vastaavien toimintaohjeiden yleisenä tavoitteena on ylläpitää vaadittava vakavaraisuus ja varmistaa, että sijoitusomaisuus on riittävä ja rakenteeltaan sopiva vastuuvelan kattamiseen.

Yllämainittujen seurantarajojen alittuessa tasehallintakomitea informoi asiasta hallitusta ja hallitus tekee pääomitukseen ja taseen markkinariskeihin liittyvät päätökset.

Vakuutusvelkojen osalta Mandatum Lifen laskuperustekorollisen vastuuvelan kassavirrat ovat suhteellisen hyvin ennakoitavissa, koska sopimusten takaisinostot ja ylimääräiset lisäsijoitukset ovat rajoitettuja suurimmassa osassa yhtiön laskuperustekorollisia vakuutuksia. Yhtiön korvausmenoihin ei sisälly merkittävää inflaatioriskiä, ja näin ollen Mandatum Lifen osalta inflaatioriski liittyy pääasiassa hallinnollisiin kuluihin.

Sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hyväksyttävällä riskitasolla riittävä tuotto, jotta laskuperustekorko, kohtuusperiaatetulkinnan mukaiset asiakashyvitykset sekä omistajien tuottovaatimus voidaan kattaa. Pitkällä aikavälillä merkittävin riski on se, ettei korkosijoituksilla saavuteta vastaavalle vastuuvelalle taattua vähimmäistuottoa. Sijoitus- ja pääomituspäätösten lisäksi Mandatum Life on varautunut matalaan korkotasoon vastuuvelan osalta muun muassa alentamalla uusien sopimusten laskuperustekorkoa ja täydentämällä vastuuvelkaa alentamalla vastuuvelan diskonttokorkoa.