Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sijoitusomaisuuden riskit

Sijoituksia (lukuun ottamatta Mandatum Lifen sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä sijoituksia) hallitaan noudattaen tytäryhtiöiden sijoituspolitiikkoja. Merkittävimmät riskit muodostuvat osake-, korko-, luotto- ja valuuttariskeistä. Markkinariskejä syntyy myös pääomarahasto-, kiinteistö- ja vaihtoehtoisista sijoituksista.

Sampo-konsernin sijoitusjohtaja vastaa sijoitustoiminnan toteutuksesta konserniyhtiöiden laatimien ja konserniyhtiöiden hallitusten hyväksymien sijoituspolitiikkojen asettamien rajoitteiden puitteissa. Vakuutustoimintaa harjoittavilla tytäryhtiöillä ja emoyhtiöllä on sijoitusten hallinnassa käytössään konsernin yhteinen infrastruktuuri sekä tulos- ja riskiraportointi. Sampo-konserni tuntee pohjoismaiset markkinat ja sijoituskohteet syvällisesti, joten konsernin suorat sijoitukset tehdään pääasiassa pohjoismaisiin arvopapereihin. Pohjoismaiden ulkopuolelle tehtävät sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoitusrahastojen tai muiden kolmansien osapuolien hallinnoimien sijoitusten kautta. Näitä sijoituksia käytetään ensisijaisesti työkaluina taktisen sijoitusallokaation toteutuksessa tuottojen saavuttamiseksi ja toissijaisesti hajautuksen lisäämiseksi.

Markkinariskien valvonta on eriytetty salkunhoidosta. Middle Office -toiminnot mittaavat sijoitustoiminnan riskejä ja tuloksellisuutta sekä valvovat sijoituspolitiikoissa määriteltyjen limiittien noudattamista päivätasolla. If Vahinkovakuutuksen sijoituskomitea ja Mandatum Lifen tasehallintakomitea valvovat yhtiöidensä markkinariskejä ja näihin liittyviä limiittejä vähintään kuukausittain. Edellä mainitut komiteat vastaavat sijoitustoiminnan valvonnasta näissä yhtiöissä. Konsernin tarkastusvaliokunta valvoo markkinariskien sekä keskittymien kokonaismäärää Sampo-konsernin tasolla vähintään vuosineljänneksittäin.

Sijoitusallokaatiot ja –tuotot

Sampo-konsernin sijoitusten kokonaismäärä 31.12.2012 oli 18 164 miljoonaa euroa (17 590 miljoonaa euroa vuonna 2011). Sijoitussalkkujen allokaatiot If Vahinkovakuutuksessa, Mandatum Lifessa sekä Sampo Oyj:ssä vuosien 2012 ja 2011 lopussa esitetään kuvassa Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2012 ja 31.12.2011.

Sijoitussalkkujen kehitys 
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2012 ja 31.12.2011

Sampo Oyj:n sijoitusvarat koostuvat pääasiassa rahamarkkinainstrumenteista. Varojen päätarkoitus on muodostaa maksuvalmiussalkku, jonka koko vaihtelee Sampo Oyj:n osakkeenomistajille maksettujen osinkojen sekä vakuutustoimintaa harjoittavilta tytäryhtiöiltä ja osakkuusyritykseltä saatujen osinkojen johdosta. Mandatum Lifen Baltian tytäryhtiö on sisällytetty Mandatum Lifen sijoituksiin osakeomistuksena kaikissa riskienhallintaosion taulukoissa ja kuvissa.

Sijoitussalkkujen sisältö raportoidaan käyttäen sijoitusten käypiä arvoja. Nämä käyvät arvot määritetään joko suorien markkinanoteerauksien tai erilaisten arvostusmallien perusteella. Lisätietoa sijoitusvarojen arvostusmalleista on esitetty Sampo-konsernin tilinpäätöksen liitteessä 17.

Emoyhtiö Sampo Oyj:n sijoitussalkku on luonteeltaan likviditeettivaranto ja täten siihen liittyvät markkinariskit ovat rajalliset. Emoyhtiön omista markkinariskeistä merkittävimmät ovat bruttovelasta ja likviditeettivarannosta aiheutuva korkoriski sekä bruttovelan jälleenrahoitusriski. Suurin osa emoyhtiön velasta on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin käytettyjen koronvaihtosopimusten johdosta. Tämä vähentää koko konsernin korkoriskiä, sillä vaikka alhaiset korot pitkällä aikavälillä pienentäisivät tytäryhtiöiden sijoitustuottoja, olisivat emoyhtiön korkokulut myös tällöin alhaisemmat.

Mandatum Lifen ja If Vahinkovakuutuksen vastuuvelkojen rakenteet ja riskinottohalukkuudet poikkeavat toisistaan, jonka seurauksena yhtiöiden sijoitusomaisuudet voivat olla rakenteeltaan erilaiset.

If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen, Sampo Oyj:n ja Sampo-konsernin sijoitusten allokaatiot esitetään taulukossa Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2012.

Sijoitusten allokaatio
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2012
  If Vahinkovakuutus Mandatum  Life Sampo  Oyj Sampo-konserni
OmaisuuslajiMark-kina-arvo, milj. € OsuusKeski-mää-räinen maturi-teetti,
vuotta 
Mark-kina-arvo, milj. €  OsuusKeski-mää-räinen maturi-teetti, vuottaMark-kina-arvo, milj.   OsuusKeski-mää-räinen matur-iteetti, vuotta Mark-kina-arvo, milj.  Osuus Keski-mää-räinen maturi-teetti, vuotta
Korkosijoitukset yhteensä 10 340 88 %  2,3 3 162 57 % 2,1 897 97 % 0.2 14 399 79 % 2,1
Rahamarkkinasijoitukset ja kassavarat 883 8 % 0,2 552 10 % 0,3  827 89 % 0.2 2 263 12 % 0,2
Valtioiden joukkovelkakirjalainat 740 6 % 3,7 12 0 % 4,7 0 0 % 0.0 752 4 % 3,7
Muut joukkovelkakirjalainat, rahastot ja lainat 8 717 74 % 2,4 2 576 47 % 2,4 70 8 % 0.0 11 363 63 % 2,4
Katetut jvk-lainat 3 800 32 % 2,1 139 3 % 3,0 0 0 % 0.0 3 939 22 % 2,1
Investment grade -jvk-lainat ja lainat 3 010 26 % 2,2 1 122 20 % 1,7 1 0 % 0.0 4 133 23 % 2,1
High-yield -jvk-lainat ja lainat 1 529 13 % 3,4 1 055 19 % 3,0 0 0 % 0.0 2 584 14 % 3,3
Heikomman etuoikeuden lainat / Tier 2 299 3 % 2,2 106 2 % 1,8 0 0 % 0.0 405 2 % 2,1
Heikomman etuoikeuden lainat / Tier 1 79 1 % 2,0 157 3 % 3,6 0 0 % 0.0 235 1 % 3,1
Suojaukset - Koronvaihtosopimus -1 0 % -2 0 % 69 7 % 66 0 %
Vakuutuskirjalainat 0 0 % 0,0 22 0 % 2,8 0 0 % 0.0 22 0 % 2,8
Kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt johdannaiset 2 0 % 20  0 % 0 0 % 22 0 %
Muut omaisuuslajit yhteensä 1 375 12 % 2 337 42 % 30 3 % 3 743 21 %
Osakkeet 1 248 11 % 1 578 29 % 18 2 % 2 844 16 %
Kiinteistöt 102 1 % 187 3 % 6 1 % 295 2 %
Pääomarahastosijoitukset 26 0 % 251 5 % 6 1 % 284 2 %
Hyödykkeet 0 0 % 0 % 0 0 % 0 0 %
Vaihtoehtoiset 0 0 % 321 6 % 0 0 % 321 2 %  
Omaisuuslajit yhteensä  11 717 100 % 5 519 100 % 928 100 % 18 164 100 %
Valuuttapositio, brutto 161 199 0 360 -

Sijoitustuottojen historiallinen kehitys esitetään kuvassa Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 2003–2012. Kuvasta havaitaan Mandatum Lifen keskimäärin korkeampi tuotto sekä sen suurempi vaihtelu.

Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin 2003–2012 
If Vahinkovakuutus

 

Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin 2003–2012 
Mandatum Life

Vuonna 2012 Sampo-konsernin painotettu keskimääräinen sijoitustuotto kaikista sijoitussalkuista yhteensä (Sampo Oyj mukaan luettuna) oli 7,3 prosenttia (1,0 prosenttia vuonna 2011).

Korkosijoitukset

Taulukko Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2012 esittää Sampo-konsernin korkosijoitusten määrän ja keskimääräisen maturiteetin instrumenteittain.

Sampo-konsernin korkosijoitukset altistuvat yleisesti liikkeeseenlaskijoiden ja johdannaissopimusten vastapuolien luottokelpoisuudelle. Sijoittajana Sampo-konserni sijoittaa pääosin likvideihin sijoitusinstrumentteihin, sen sijaan, että se toimisi luotonantajana sijoittaen pääosin epälikvideihin lainainstrumentteihin. Tämän johdosta suurin osa konsernin luottoriskistä toteutuu mahdollisena markkina-arvon alentumisena (luottomarginaali- eli spread-riski) ja luottotappioiden (luottotappioriski) merkitys on toissijainen. Yksittäisiä yhtiöitä koskevat limiittikäytännöt, joilla vähennetään spread-riskiä ja luottotappioriskiä, sekä Sampo-konsernin korkosijoitusten hallintatapa kuvataan tarkemmin Luottoriskit-kappaleessa.

Luottoriskin ja jälleensijoitusriskin suuruuteen vaikuttava korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti oli If Vahinkovakuutuksessa 2,3 vuotta ja Mandatum Lifessa 2,1 vuotta. Korkosijoitusten korkoherkkyys sisältäen suojaavat johdannaiset oli keskimääräisellä duraatiolla mitattuna If Vahinkovakuutuksessa 1,1 vuotta ja Mandatum Lifessa 1,8 vuotta.

Vuoden 2012 lopussa rahamarkkinasijoitusten ja kassavarojen osuus oli 12 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta. Korkeamman riskin (high yield) velkainstrumenttien osuus koko sijoitusomaisuudesta oli 14 prosenttia. Julkisen sektorin joukkovelkakirjalainojen osuus oli 4 prosenttia koko sijoitusomaisuudesta.

Osakesijoitukset

Sampo-konsernin osakesijoitukset olivat vuoden 2012 lopussa 2 844 miljoonaa euroa (2 620 miljoonaa euroa vuonna 2011). Vuonna 2012 osakkeiden osuuden kasvu sijoitussalkussa johtui lähinnä osakehintojen noususta.

Vuoden 2012 lopussa If Vahinkovakuutuksen osakesalkun arvo oli 1 248 miljoonaa euroa (1 149 miljoonaa euroa vuonna 2011). Osakkeiden osuus oli 10,6 prosenttia If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuudesta. Mandatum Lifessa osakesalkun arvo oli 1 578 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa (1 453 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja osakkeiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 28,6 prosenttia. Osakesalkku koostuu pohjoismaisten yhtiöiden osakkeista sekä sijoitusrahasto ja ETF-sijoituksista pohjoismaiden ulkopuolelle.

Sampo-konsernin osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti on esitetty kuvassa Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2012.

Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti 
Sampo-konserni, 31.12.2012
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti
If Vahinkovakuutus, 31.12.2012


Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti
Mandatum Life, 31.12.2012

Maantieteellisesti Sampo-konsernin sijoitukset ovat painottuneet pohjoismaisiin yrityksiin. Pohjoismaisten yritysten osakkeiden osuus oli 56 prosenttia kaikista osakkeista. Tämä on linjassa konsernin Pohjoismaihin keskittyneen toiminnan kanssa sekä suhteessa pohjoismaisiin valuuttoihin sidottuun vakuutusvelkaan.

Sampo-konsernin suorien osakesijoitusten jakauma toimialasektoreittain on kuvattu taulukossa Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2012. Merkittävimmät toimialasektorit olivat pääomahyödykkeet, kulutustavarat ja perusteollisuus. Sijoitusrahasto- ja ETF-sijoitusten kautta tehdyt osakesijoitukset olivat 44 prosenttia kaikista osakesijoituksista.

Suurimmat Sampo-konsernin osakesijoitukset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 40). 

Valuuttariskit

Valuuttariski voidaan yleisesti ottaen jakaa transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Transaktioriskillä tarkoitetaan valuuttariskiä, joka syntyy liiketoiminnan tai sijoitusten sopimuspohjaisista kassavirroista tai näihin kassavirtoihin liittyvistä suojauksista. Translaatioriskillä tarkoitetaan valuuttariskiä, joka syntyy yhdistettäessä sellaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöksiä, joiden kotivaluuttana on muu kuin konsernin käyttämä valuutta.

Sampo-konsernissa avoimia transaktioriskipositioita tarkastellaan ja hallinnoidaan erikseen tytäryhtiöiden toimesta. Kunkin valuutan nettopositio on nettomäärä kyseisen valuutan määräisestä vastuuvelasta, sijoitusvaroista ja voimassaolevista ulkomaan valuutan määräisistä valuuttakaupoista.

Vahinkovakuutuksia myydään enimmäkseen pohjoismaisissa valuutoissa ja euroissa. If Vahinkovakuutuksen transaktioriskiä hallitaan vastuuvelan valuuttajakauman mukaisilla sijoituksilla tai valuuttajohdannaisilla.

Koska henkivakuutuksen vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä, Mandatum Lifen valuuttakurssiriskit johtuvat pääasiassa ulkomaan valuutan määräisistä sijoituksista. Henkivakuutuksen valuuttariskistrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen transaktioriskipositiot kotivaluuttoja vastaan on esitetty taulukossa Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2012. Taulukossa on esitetty avoimet transaktioriskipositiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen kotivaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio
If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2012
 Kotivaluutta   EURUSD JPY GBP SEKNOK CHF DKK LTL LVLMuutYhteensä, netto
If Vahinkovakuutus SEK, miljoonaa                        
Vakuutustoiminta    -390 -114 0 -17 39 -2 849 0 -790 -1 -1 -7

-4 130

Sijoitukset

  659 17 1 150 2 468 0 382 0 0 1

3 683

Johdannaiset

  384 -561 -22 16 -243 337 0 385 0 0 7 303

Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, If Vahinkovakuutus

 
-1 -16 -5 -1 -54 -44 0 -23 -1 -1 1 -144

Herkkyys: SEK -10 %

 
0 -2 0 0 0

-4

0 -2 0 0 0 -9

 

           

 

           

Mandatum Life

EUR, miljoonaa          

 

           

Vastuuvelka

  0 0 0 0 -2

0

0 0 0 0 0 -2

Sijoitukset

  0 1 076 7 222 36

4

89 14 2 0 160 1 610

Johdannaiset

  0 -1 100 -8 -220 -32

10

-102 0 0 0 -38 -1 490

Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, Mandatum Life

0 -24 -1 2 2

14

-13 14 2 0 122 118

Herkkyys: EUR -10 %

0 -2 0 0 0

1

-1  1 0 0 12 12

Sampo Oyj:n transaktioriskipositio liittyy If Vahinkovakuutuksen maksamiin SEK-määräisiin osinkoihin sekä muihin kuin euromääräisiin velkainstrumentteihin.

Transaktioriskin lisäksi Sampo-konserni ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt altistuvat translaatioriskille. Sampo-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu euroissa. Translaatioriskiä syntyy, kun konserniyhtiöiden, joilla on jokin muu tilinpäätösvaluutta, tilinpäätökset yhdistellään konsernitilinpäätökseen. Muutokset valuuttakursseissa aiheuttavat muuntoeroja, jotka vaikuttavat konsernin laajaan tuloslaskelmaan. Translaatioriskiä syntyy myös If Vahinkovakuutuksen sisällä sekä pienemmässä määrin Mandatum Lifessa. Näissä yhtiöissä translaatioriski aiheutuu niiden sellaisista omista tytäryhtiöistä, joiden tilinpäätösvaluutta on eri kuin vastaavassa emoyhtiössä.

Muut sijoitukset

If Vahinkovakuutuksella ja erityisesti Mandatum Lifella on kiinteistö-, pääomarahasto- ja vaihtoehtoisia sijoituksia. Sijoituspolitiikoissa on määritetty maksimipainot näille sijoituksille. Vuoden 2012 lopussa näiden sijoitusten yhdistetty osuus Sampo-konsernin yhteenlasketusta sijoitusomaisuudesta oli 5,0 prosenttia. If Vahinkovakuutuksessa vastaava osuus oli 1,1 prosenttia ja Mandatum Lifessa 13,8 prosenttia.

Ulkopuoliset omaisuudenhoitajat hoitavat pääomarahastosijoituksia sekä vaihtoehtoisia sijoituksia. Pääomarahastosijoitussalkku on hajautettu rahastojen tyypin ja maantieteellisen alueen mukaan. Vaihtoehtoisiin sijoituksiin sisältyy sijoituksia eri omaisuusluokkiin ja rahastotyyppeihin ja rahastojen sijoitustavat vaihtelevat. Sampo-konsernin kiinteistöyksikkö vastaa konsernin kiinteistösijoitustoiminnasta. Kiinteistösalkkuun kuuluu suoria kiinteistösijoituksia sekä epäsuoria sijoituksia, kuten kiinteistörahastoja, kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja velkainstrumentteja. Kiinteistösijoitustoiminnan riskejä rajoitetaan hajauttamalla sijoitukset sekä alueellisesti että kiinteistötyypeittäin.