Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit vaihtelevat eri toimialojen välillä ja saman toimialan sisällä riskit ja niiden lähteet vaihtelevat yhtiöittäin. Tästä johtuen operatiiviset riskit voidaan määritellä monella eri tavalla. Sampo-konsernissa operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion riskiä, joka aiheutuu puutteellisista tai virheellisistä prosesseista tai järjestelmistä, ihmisistä tai ulkoisista tapahtumista. 

Operatiivinen riski voi toteutua välittömänä, lisäkustannuksista tai menetetyistä tuotoista aiheutuvana, negatiivisena vaikutuksena taloudelliseen tulokseen. Pidemmällä aikavälillä operatiiviset riskit voivat toteutua esimerkiksi maineen ja asiakkaiden menetyksenä, mikä vaarantaa yhtiön kyvyn harjoittaa liiketoimintaa strategiansa mukaisesti. Nämä välittömät ja pidemmän aikavälin operatiivisten riskien vaikutukset johtuvat yleisesti joko ulkoisista tai sisäisistä riskiajureista. Konserniyhtiöiden yhtiökohtaiset riskilähteet aiheuttavat tapahtumia, joilla voi olla negatiivinen vaikutus eri prosesseihin, henkilöstöön tai fyysiseen omaisuuteen. Kuva Havainnollistava kaavio operatiivisista riskeistä esittää operatiivista riskiä yleisellä tasolla.

Havainnollistava kaavio operatiivisista riskeistä

Sampo-konsernissa emoyhtiö Sampo Oyj on asettanut seuraavat operatiivisten riskien hallinnan tavoitteet tytäryhtiöilleen:

  • varmistaa samanaikaisesti toimintojen tehokkuus ja laatu;
  • varmistaa, että toiminnot noudattavat lakeja ja säännöksiä; sekä
  • varmistaa liiketoimintojen jatkuvuus poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Jokainen yhtiö on vastuussa operatiivisten riskien hallinnan järjestämisestä omalta osaltaan edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti kunkin yhtiön liiketoimintojen erityispiirteet huomioiden.