Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Pääomitus

Tässä kappaleessa kuvataan Sampo-konsernin pääomitusta konsernitasolla ja tytäryhtiötasolla vuoden 2012 lopussa sekä vuoden aikana pääomituksessa tapahtuneita muutoksia.

Riskejä ja niitä vastaavia pääomavaateita arvioidaan Sampo-konsernissa sisäisesti sekä viranomaisten määrittämillä menetelmillä. Pääomitus on myös keskeinen keskustelunaihe Sampo-konsernin jatkuvassa dialogissa luottoluokittajien kanssa. Pääomituksen arvioinnit tehdään sekä yhtiötasolla että konsernitasolla, jotta voidaan varmistaa tasapaino riskien ja pääomien välillä.

Sisäisessä tarkastelussa muokatun vakavaraisuuspääoman määrää verrataan taloudelliseen pääomaan. Muokatun vakavaraisuuspääoman ja taloudellisen pääoman määritelmät sisältyvät kappaleeseen Riskien, pääoman ja tuottojen välinen tasapaino.

Viranomaisvaatimusten mukaisessa tarkastelussa viranomaislaskennan mukaista vakavaraisuuspääoman määrää verrataan viranomaisten pääomavaatimukseen. Luottoluokittajien vaateisiin perustuvassa pääomituksen tarkastelussa tavoitteena on tasapainottaa kulloinkin kyseessä olevan luottoluokittajan laskennan mukainen käytettävissä oleva pääoma sisäisesti asetettujen luottoluokitustavoitteiden edellyttämän pääoman kanssa.