Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Pääomituksen herkkyysanalyysi

Taulukko Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2012 kuvaa herkkyysanalyysin vaikutuksia tytäryhtiöiden omaan pääomaan, vastuuvelan oikaisuihin sekä muokattuun vakavaraisuuspääomaan.

Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2012
  Korko Osake Muut sijoitukset

Milj. € 

1 % tasoliike alas

1 % tasoliike ylös

20 % alas

20 % alas

If Vahinkovakuutus

107 -105 -250 -26

Mandatum Life

1 -21 -316 -152

Sampo Oyj

2 -2 -4 -3

Kokonaisvaikutus omaan pääomaan

109 -127 -569 -180
         

Vaikutus markkinaehtoiseen vastuuvelkaan

-1 143 944 9 4

Vaikutus muokattuun vakavaraisuuspääomaan

-1 033 817 -560 -176
Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta rahoitusinstrumenttien käypään arvoon 31.12.2012. Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja. Sampo-konsernin yritysten velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin
Esimerkiksi korkojen nousu alentaisi rahoitusinstrumenttien arvonalenemisen myötä Sampo-konsernin omaa pääomaa. Toisaalta diskonttokoron nousu vastaavasti alentaisi markkinaehtoista vastuuvelkaa, mistä johtuen muokattu vakavaraisuuspääoma kasvaisi.