Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Pääomitus konsernitasolla

Sampo-konsernin tytäryhtiöiden muokattu vakavaraisuuspääoma kasvoi vuoden aikana johtuen tuloksesta ja positiivisista muutoksista käyvän arvon rahastoissa. Kasvua pienensivät osittain matalat korot ja vastaavat muutokset velkapuolella sekä lisäksi maksetut osingot. Tytäryhtiöiden riskipositioiden muutokset ja täten taloudellisten pääomien muutokset olivat maltillisia. Konsernitasolla Nordean ja Sampo Oyj:n luvut otetaan myös huomioon muokattua vakavaraisuuspääomaa ja taloudellista pääomaa laskettaessa. Konsernitasolla muokatun vakavaraisuuspääoman määrä kasvoi enemmän kuin taloudellisen pääoman määrä, joten pääomituksen katsotaan olevan vahvempi kuin vuosi sitten. Sampo-konsernin pääomituksen kehitys sisäisestä ja viranomaisnäkökulmasta vuoden 2012 aikana on esitetty kuvassa Pääomituksen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2011–31.12.2012.

Pääomituksen kehitys
If Vahinkovakuutus, 31.12.2011–31.12.2012

Pääomituksen kehitys
Mandatum Life, 31.12.2011–31.12.2012

Pääomituksen kehitys
Sampo-konserni, 31.12.2011–31.12.2012

Taloudellisen pääoman laskentaan käytettäviä malleja ja oletuksia päivitetään jatkuvasti. Siten taloudellisen pääoman luvut eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri vuosien välillä.

Kuva Pääomituksen jakautuminen, Sampo-konserni, 31.12.2012 esittää eri liiketoiminta-alueiden ja Nordean osuuden Sampo-konsernin taloudellisesta pääomasta ja näiden välisen hajautuksen vaikutuksen koko Sampo-konsernin taloudelliseen pääomaan. Kuvassa esitetään myös konsernitason muokatun vakavaraisuuspääoman määrä, joka jakautuu Solvenssi I -säätelyn mukaiseen pääomaan ja muihin tappioita kattaviin eriin. Sisäisessä tarkastelussa muokattua vakavaraisuuspääomaa verrataan taloudelliseen pääomaan ja Solvenssi I -säätelyn mukaista pääomaa verrataan viranomaislaskennan mukaiseen pääomavaatimukseen kun pääomitusta tarkastellaan viranomaisnäkökulmasta.

Sampo-konsernin taloudellisen pääoman määrä lisääntyi vuoden aikana 4 560 miljoonaan euroon vuoden 2012 loppuun mennessä (4 374 miljoonaa euroa vuonna 2011). Sampo-konsernin muokattu vakavaraisuuspääoma kasvoi vuoden aikana 8 197 miljoonaan euroon (7 262 miljoonaa euroa vuonna 2011), mikä johtui vahvoista tuloksista ja positiivisista muutoksista käyvän arvon rahastoissa. Alentunut korkotaso kasvatti tytäryhtiöiden markkinaehtoista vastuuvelkaa, mikä vaikutti negatiivisesti muokattuun vakavaraisuuspääomaan. Muokattu vakavaraisuuspääoma ylitti taloudellisen pääoman 3 637 miljoonalla eurolla (2 888 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja pääomitus sisäisin menetelmin arvioituna on vahva.

Pääomituksen jakautuminen
Sampo-konserni, 31.12.2012

Viranomaislaskennan mukainen vakavaraisuuspääoma oli 8 125 miljoonaa euroa Sampo-konsernissa vuoden 2012 lopussa.

Nordea on sisällytetty Sampo-konsernin taloudellisen pääoman laskelmiin lisäämällä Sampo Oyj:n omistusosuutta vastaava osuus Nordean ilmoittamasta taloudellisen pääoman määrästä, joka on muutettu 99,5 % luottamustasoa vastaavaksi. Vuoden lopussa Nordeasta syntyvä riski muodostaa suurimman yksittäisen osuuden Sampo-konsernin taloudellisesta pääomasta. Riskien ja liiketoiminta-alueiden väliset korrelaatiot, ja näin ollen epäsuorasti myös hajautuksen määrän, määrittää Sampo Oyj Sampo-konsernin tasolla.

Viranomaislaskennan mukainen vakavaraisuuspääoma konsernitasolla

Sampo-konsernin vakavaraisuus raportoidaan neljännesvuosittain suomalaisille valvoville viranomaisille. Konsernin vakavaraisuus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta annetun asetuksen mukaan laskettuna (1193/2004) on esitetty taulukossa Konsernin vakavaraisuus, 31.12.2012 ja 31.12.2011.

Konsernin vakavaraisuus
31.12.2012 ja 31.12.2011
Milj. €

31.12.2012

31.12.2011

Konsernitaseen oma pääoma

10 113

8 920

Toimialakohtaiset erät

1 285

1 091

Arvostuserot ja laskennalliset verot

435

380

Topdanmark

-165

-141

Pääomalainat

212 200

Osuus Nordean pääomasta, joka ei sisälly konsernitaseen omaan pääomaan

803 653
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset

- 3 274

-3 217

Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet (vakuutusyhtiöt)

-771

-745

Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet (Nordea)

- 1 314

-1 314

Tasoitusmäärä (Suomi)

-309

-317

Muut

-124 -169

Suunniteltu voitonjako kuluvalta tilikaudelta

-756 -672
Konsernin vakavaraisuuspääoma, yhteensä

 8 125

6 794

Viranomaisten vaatima vähimmäismäärä, yhteensä

4 767

4 902

     
Konsernin vakavaraisuus

3 358

1 892

Konsernin vakaravaisuussuhde
(vakavaraisuuspääoma / viranomaisten vaatima vähimmäismäärä %)

170 %

139 %

Sampo-konsernin vakavaraisuusasema oli vahva. Konsernin vakavaraisuussuhde oli 170 prosenttia (139 prosenttia 2011).