Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Pääomitus tytäryhtiötasolla

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen taloudellisen pääoman jakauma riskityypeittäin ja muokattu vakavaraisuuspääoma on esitetty kuvassa Pääomituksen jakautuminen, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2012. Vähimmäismäärä viranomaislaskennan vakavaraisuuspääomalle on esitetty samassa kuvassa.

Sisäinen arviointi

If Vahinkovakuutuksen taloudellinen pääoma kasvoi 1 613 miljoonaan euroon (1 460 miljoonaa euroa vuoden 2011 lopussa) samalla kun Mandatum Lifen taloudellinen pääoma kasvoi 1 110 miljoonaan euroon (1 046 miljoonaa euroa vuoden 2011 lopussa). Markkinariski on edelleen sekä If Vahinkovakuutuksen että Mandatum Lifen merkittävin riski ja se on kasvanut molemmissa yhtiöissä verrattuna vuoteen 2011. Vastuunvalintariski pieneni If Vahinkovakuutuksessa vuoden aikana 620 miljoonaan euroon (677 miljoonaa euroa vuoden 2011 lopussa) ja vakuutusriski kasvoi Mandatum Lifessa 362 miljoonaan euroon (345 miljoonaa euroa vuoden 2011 lopussa).

If Vahinkovakuutuksen 105 miljoonan euron osuus Topdanmarkin viranomaislaskennan vakavaraisuusvaatimuksesta on otettu huomioon taloudellisessa pääomassa vuoden 2012 lopussa.

Pääomituksen jakautuminen
If Vahinkovakuutus, 31.12.2012

Pääomituksen jakautuminen
Mandatum Life, 31.12.2012

Viranomaislaskennan mukainen vakavaraisuuspääoma oli 3 101 miljoonaa euroa If Vahinkovakuutuksessa ja 1 402 miljoonaa euroa Mandatum Lifessa vuoden 2012 lopussa.

Muokatun vakavaraisuuspääoman määrä ylitti taloudellisen pääoman määrän If Vahinkovakuutuksessa, kun taas Mandatum Lifessa muokatun vakavaraisuuspääoman määrä alitti hieman taloudellisen pääoman määrän. Vuoden aikana muokatun vakavaraisuuspääoman määrä kasvoi If Vahinkovakuutuksessa 3 090 miljoonaan euroon (2 854 miljoona euroa vuoden 2011 lopussa) ja Mandatum Lifessa muokatun vakavaraisuuspääoman määrä kasvoi 1 076 miljoonaan euroon (925 miljoonaa euroa vuoden 2011 lopussa). Molemmissa yhtiöissä hyvä tulos ja käyvän arvon rahaston positiivinen muutos vahvistivat pääomitusta, johon vaikuttivat vastakkaisesti alentuneesta korkotasosta aiheutuneet muutokset markkinaehtoisessa vastuuvelassa.

Viranomaislaskennan mukainen vakavaraisuuspääoma

Tytäryhtiöiden vakavaraisuus raportoidaan paikallisille valvoville viranomaisille. If Vahinkovakuutuksen osalta viranomaislaskennan pääoma oli vuoden 2012 lopussa 3,6-kertainen verrattuna vähimmäismäärään. Vastaava luku Mandatum Lifen osalta oli 6,3. Sampo Oyj:lle ei emoyhtiönä lasketa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta mittaavaa viranomaislaskennan vakavaraisuutta.

If Vahinkovakuutuksen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma kasvoi 3 101 miljoonaan euroon (2 698 miljoonaa euroa 2011) vähimmäismäärän ollessa 859 miljoonaa euroa (841 miljoonaa euroa 2011). Mandatum Lifen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma kasvoi 1 402 miljoonaan euroon (1 041 miljoonaa euroa 2011) vähimmäismäärän ollessa 222 miljoonaa euroa (226 miljoonaa euroa 2011).

Pääomitus luottoluokittajien kriteereillä

If Vahinkovakuutuksella on Moody’sin ja Standard & Poor’sin (S&P) luottoluokitukset ja Sampo Oyj:llä Moody’sin luottoluokitus. Konsernin keskeinen luottoluokitustavoite on ylläpitää vähintään A-luokkaa vastaava luokitus If Vahinkovakuutuksen osalta. If Vahinkovakuutus päivittää tietojaan S&P:n luottoluokitusmalliin säännöllisesti. Sampo-konserni on jatkuvassa vuoropuhelussa edellä mainittujen luottoluokittajien kanssa ja siten sillä on hyvä ymmärrys luottoluokittajien näkemyksistä.

Tuloksena jatkuvasta riskienhallintaan liittyvästä kehitystyöstä S&P antoi If Vahinkovakuutuksen ERM-toiminnasta (Enterprise Risk Management) arvosanan ’vahva’ helmikuussa 2011.