Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Riskienhallintaprosessin kehitysnäkymät

Sampo-konsernin yhtiöt kehittävät riskienhallintaprosessejaan jatkuvasti. Tämä kehitystyö perustuu sekä sisäisiin tarpeisiin että viranomaisvaatimuksiin, joista merkittävimpiä ovat tulevat Solvenssi II-vaatimukset. Epävarmuus Solvenssi II:n aikatauluihin, lopullisiin säännöksiin ja pääomavaatimuksiin liittyen sekä näiden johdosta tehtäväksi tulleet niin sanotut vaikuttavuusanalyysit hidastavat jonkin verran riskienhallinnan prosessien kehittämistä.

Mandatum Life ja If Vahinkovakuutus osallistuvat keväällä 2013 EIOPA:n (European Insurance and Occupational Pensions Authority) LTGA-harjoitukseen, joka on käytännössä uusi QIS-harjoitus painopisteenään pitkäaikaiset takuutuottoiset vakuutussopimukset. Tämän harjoituksen lisäksi työ Solvenssi II:n parissa jatkuu vuoden 2013 aikana.

If Vahinkovakuutuksessa aloitettiin vuonna 2007 erillinen Solvenssi II-projekti, jonka avulla valmistauduttiin odotettuihin muutoksiin. Projekti sisälsi osallistumista Solvenssi II- keskusteluihin sekä yksityiskohtaisen arvioinnin If Vahinkovakuutuksen hallintomallista, sisäisen valvonnan rakenteesta, riskienhallinnan järjestelmästä sekä sisäisestä pääomitusmallista. Projekti saatiin päätökseen vuonna 2012 ja vastuu riskienhallintaprosessien ja raportoinnin edelleen kehittämisestä siirrettiin linjaorganisaatiolle.

If Vahinkovakuutus aloitti vuoden 2011 alussa niin sanotun esihakemusprosessin Ruotsin ja Suomen valvontaviranomaisten kanssa sisäisen pääomamallin osittaisen käytön hyväksymiseksi. Hakemusprosessi jatkui vuoden 2012 aikana ja sen odotetaan päättyvän vuoden 2013 aikana. Prosessin tavoitteena on saada hyväksyntä mallin käytölle kun Solvenssi II -säännöstö tulee voimaan. Myös Mandatum Life kehittää vastaavia malleja.