Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Riskienhallintaprosessi
Sampo-konsernin yhtiöissä

Sampo-konsernin operatiivinen toiminta ja siten myös riskienhallinnan toimenpiteet toteutetaan pääosin tytäryhtiöissä. Kuva Havainnollistava kaavio yhtiötasoisesta riskienhallintamallista esittää yhtiötasoisen riskienhallinnan perustekijöitä, tehtäviä ja tavoitteita.

Havainnollistava kaavio yhtiötasoisesta riskienhallintamallista

Tytäryhtiöiden riskienhallinnan perustana ovat emoyhtiön laatimat riskienhallinnan periaatteet. Tytäryhtiöt järjestävät oman riskienhallintansa näiden konsernitasoisten periaatteiden pohjalta liiketoimintansa erityispiirteet sekä lait ja määräykset huomioiden. Tytäryhtiöiden riskienhallinnan onnistuneen järjestämisen kannalta keskeiset tekijät ovat seuraavat:

 • Riskienhallinnan hallintomalli ja toimivaltuudet
 • Yhtiön omat riskipolitiikat ja tarkemmat riskienhallintaan liittyvät ohjeistukset 

Myös riippumattomaan mittaamiseen ja valvontaan sisältyvät raportointimallit ja arvostus- ja riskienmittauskäytännöt ovat tärkeitä edellytyksiä onnistuneelle riskienhallintaprosessille. Riskienhallinnan hallintomalli, riskipolitiikat, riskilimiitit ja toimivaltuudet eli rakenteet, joiden puitteissa riskejä otetaan ja valvotaan, ovat liiketoiminnasta riippumattomien tahojen vastuulla. Nämä rakenteet kuvastavat vakavaraisuustavoitteita ja riskinottohalukkuutta yleisesti.

Riippumattomat asiantuntijat ovat pääosin vastuussa myös käytettävien raportointimallien ja laskentakäytäntöjen määrittelystä, vaikka näissä asioissa konsultoidaan myös liiketoimintoja. Tarkemmat ohjeistukset riskienhallintaprosessiin kuuluvien eri tehtävien osalta ovat tehtävästä riippuen joko liiketoiminnan tai liiketoiminnasta riippumattomien tahojen vastuulla.

Riskienhallintaprosessi koostuu jatkuvista toimenpiteistä, joista osa on liiketoimintojen vastuulla ja osa riippumattomien riskienhallinnan asiantuntijoiden vastuulla. Liiketoimintojen ja riippumattoman riskienhallinnan vastuut on määritetty selkeästi, mutta nämä tekevät tiivistä yhteistyötä. Riskienhallintaprosessiin sisältyvät tehtävät voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti:

 • Toimenpiteet eli vakuutus- ja sijoitustoiminnan varsinaiset liiketoimintatransaktiot, joita toteutetaan annettujen toimivaltuuksien, riskipolitiikkojen ja muiden ohjeistuksien mukaisesti. Pääomitukseen ja likviditeettiasemaan liittyvät toimet kuuluvat myös tähän prosessin vaiheeseen. Toimenpiteistä vastaavat liiketoiminnot ja keskitetyt toiminnot kuten sijoitustoiminto.
 • Jatkuva liiketoiminnan toimenpiteitä tukeva mahdollisuuksien analysointi ja arviointi voidaan määritellä riskienhallintaprosessin erilliseksi vaiheeksi, koska vakuutus- ja sijoitustoiminnan ajankäytöstä merkittävä osa käytetään mahdollisten liiketoiminnan toimenpiteiden arviointiin ja eri vaihtoehtojen analysointiin. Esimerkiksi sijoitustoiminnoissa aika kuluu pääosin toimenpiteitä tukevien analyysien tekemiseen eikä varsinaiseen transaktioiden toteuttamiseen. Vaikka analyysivaiheeseen saattaa osallistua liiketoiminnasta riippumattomia henkilöitä, joilla on arvioinneissa tarvittavaa erityisosaamista, on vastuu tästä vaiheesta aina liiketoiminnoilla.
 • Riippumaton mittaus ja valvonta sisältää virallisen kannattavuus-, riski- ja pääomituslaskennan ja toiminnan riippumattoman valvonnan. Tämä vaihe on yksikäsitteisesti riippumattomien talous- ja riskienhallintatoimintojen vastuulla.

Kaikkien yllämainittujen tehtävien laadukas toimeenpano edesauttaa riskienhallintaprosessin kolmen keskeisen tavoitteen saavuttamista: 

 • Riskien, pääomien ja tuottojen tasapaino
  • tulokseen vaikuttavat ja muut merkittävät riskit on tunnistettu, arvioitu ja analysoitu;
  • pääomitus huomioiden liiketoimintojen ennakoitu kannattavuus on riittävä suhteessa liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviin riskeihin;
  • riskinkantokyky on kohdennettu liiketoiminta-alueille valittujen strategioiden mukaisesti;
  • vakuutusriskit on hinnoiteltu oikein, sijoitustoiminnan odotetut tuotot ja riskit ovat tavoitteen mukaisessa tasapainossa ja ilman tuottopotentiaalia olevia riskejä hallitaan riittävällä tasolla.
 • Kustannustehokkaat ja korkealaatuiset prosessit
  • asiakaspalvelu ja sisäiset operatiiviset prosessit toimivat odotetusti laadun ja kustannusten suhteen;
  • päätöksenteko perustuu tarkkaan, riittävään ja ajantasaiseen tietoon;
  • toiminnan jatkuvuus varmistetaan ja epäjatkuvuustilanteissa toipuminen on nopeaa ja kattavaa.
 • Strateginen ja operatiivinen joustavuus

Riskienhallintaprosessin tavoitteet ovat olennaisia vaiheita Sampo Oyj:n asettamien oman pääoman tuottotavoitteiden saavuttamisessa. Riskienhallintaprosessin tavoitteiden saavuttaminen saattaa vähentää myös vuotuista tulosvaihtelua. Riskienhallintaprosessi nähdään siten yhtenä keskeisenä tekijänä Sampo Oyj:n omistaja-arvon luomisessa.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin konsernin ja tytäryhtiöiden riskienhallinnan hallintorakennetta sekä yhtä tytäryhtiöiden riskienhallinnan keskeistä osa-aluetta – riskien ja pääomien tasapainottamista.