Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Riskienhallinnan hallintorakenne

Tässä luvussa kuvataan Sampo-konsernin ja sen tytäryhtiöiden hallintorakennetta riskienhallinnan näkökulmasta. Yksityiskohtaisempi kuvaus Sampo-konsernin hallinnointirakenteesta ja sisäisestä valvonnasta on esitetty luvussa Hallinnointi.

Riskienhallinnan hallintorakenne konsernitasolla

Sampo Oyj:n hallitus on vastuussa siitä, että konsernin riskejä hallitaan ja valvotaan asianmukaisesti. Emoyhtiön hallitus määrittää tytäryhtiöiden taloudelliset ja pääomitusta koskevat tavoitteet ja hyväksyy konsernitasoiset periaatteet, jotka ohjaavat tytäryhtiöiden toimintaa kuten kappaleessa Sampo-konsernin toimintamalli kuvataan. Tytäryhtiöiden riskipositiot ja pääomitusraportit yhdistellään konsernitasolla vuosineljänneksittäin ja raportoidaan Sampo Oyj:n hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle.

Eri hallintoelinten raportointivastuut konsernitasolla on esitetty kuvassa Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintorakenne.

Sampo-konsernin riskienhallinnan hallintorakenne

Tarkastusvaliokunta vastaa hallituksen nimissä Sampo-konsernin riskienhallinnan periaatteiden ja niihin liittyvien ohjeistuksien laatimisesta. Tarkastusvaliokunta varmistaa lisäksi, että konsernin eri toiminnot noudattavat kyseisiä periaatteita ja ohjeistuksia, valvoo Sampo-konsernin riskejä ja riskikeskittymiä sekä valvoo, että riskienhallinta on laadukasta ja kattavaa konserniyhtiöissä. Tarkastusvaliokunta valvoo myös riskienhallintapolitiikkojen toteuttamista, pääomitusta sekä riskien ja tuottojen kehittymistä. Vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee valita niistä hallituksen jäsenistä, jotka eivät toimi Sampo-konsernin johdossa ja jotka ovat riippumattomia yrityksestä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu neljännesvuosittain.

Konsernin riskienhallintajohtaja on vastuussa riskienhallinnan asianmukaisuudesta konsernitasolla. Riskienhallintajohtajan tehtävänä on valvoa Sampo-konsernin riskejä kokonaisuutena sekä koordinoida ja valvoa tytäryhtiöiden ja konsernin riskienhallintaa.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen hallituksilla on omien yhtiöidensä ylimpinä päätöksentekijöinä kokonaisvaltainen vastuu If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen riskienhallintaprosesseista. Hallitukset myös nimittävät If Vahinkovakuutuksen riskienvalvontakomitean ja Mandatum Lifen riskienhallintakomitean sekä vastaavat riskienhallintaan liittyvien politiikkojen, periaatteiden ja ohjeiden muutostarpeiden tunnistamisesta.

Riskienhallinta If Vahinkovakuutuksessa

If Vahinkovakuutuksen hallitus varmistaa, että riskien hallinta ja riskien seuranta on riittävää, valvoo riskiraportteja sekä hyväksyy riskienhallintasuunnitelmat.

Eri hallintoelinten raportointivastuut If Vahinkovakuutuksessa on esitetty kuvassa If Vahinkovakuutuksen riskienhallinnan hallintorakenne.

If Vahinkovakuutuksen riskienhallinnan hallintorakenne
 

If Vahinkovakuutuksen riskienvalvontakomitea avustaa If Vahinkovakuutuksen toimitusjohtajia ja hallituksia täyttämään riskienhallintaprosessiin liittyvät velvoitteensa. Riskienvalvontakomitea seuraa, käy keskustelua ja antaa suosituksia eri komiteoiden, asiantuntijoiden ja linjaorganisaation esille tuomiin riskiasioihin liittyen. Lisäksi riskienvalvontakomitea valvoo, että If Vahinkovakuutuksen lyhyen ja pitkän aikavälin kokonaisriskiprofiili on linjassa riskistrategian ja vakavaraisuusvaatimusten kanssa. Riskienhallintatoiminnon riskienvalvontayksikkö on vastuussa riskienvalvontakomitealle raportoidun informaation koordinoinnista ja analysoinnista riskienhallintajohtajan nimissä.

If Vahinkovakuutuksen riskienhallinnan komiteoilla ei ole päätöksentekovaltuuksia. Kyseisten riskienhallinnan komiteoiden vastuut ovat seuraavat:

 • Sijoituskomitean puheenjohtaja vastaa sijoitustoiminnan valvonnasta, sijoituspolitiikkojen toteuttamisen ohjaamisesta sijoituspolitiikassa määritettyjen periaatteiden ja limiittien noudattamisen varmistamiseksi sekä mahdollisten poikkeamien raportoinnista.
 • Vastuunvalintakomitean puheenjohtajan vastuulla on raportoida poikkeamat vastuunvalintapolitiikan periaatteista riskienvalvontakomitealle. Vastuunvalintakomitea on vastuussa vastuunvalintapolitiikan periaatteiden noudattamisen valvonnasta. Komitea ehdottaa muutoksia ja/tai lisäyksiä vastuunvalintapolitiikkaan.
 • Aktuaarikomitea on If Vahinkovakuutuksen aktuaaritoiminnon koordinoiva toimielin, joka valmistelee ja antaa neuvoja pääaktuaarille vakuutusmatemaattisissa kysymyksissä. Komitean tehtävänä on varmistaa korvausvastuuriskin kokonaisvaltainen tarkastelu ja tehokas valvonta osana riskienhallinnan viitekehystä. Komitea keskustelee ja antaa suosituksia vastuuvelkaa koskeviin politiikkoihin ja ohjeistuksiin sekä tarkastelee ja antaa ehdotuksia vakuutusriskien arvioinnissa käytettävän tiedon hallintaa koskevan politiikan päivitykseen liittyen.
 • Jälleenvakuutuskomitea on yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on varmistaa asetettujen jälleenvakuutuksen tavoitteiden täyttyminen If Vahinkovakuutuksessa. Jälleenvakuutus-komitea on neuvoa-antava toimielin, jossa keskustellaan päätöksistä ja annetaan suosituksia. Komitea arvioi ja tekee ehdotuksia jälleenvakuutuspolitiikkaan ja sisäiseen jälleenvakuutuspolitiikkaan tehtävistä päivityksistä ja muutoksista.
 • Jälleenvakuutuksen luottoriskikomitean puheenjohtaja vastaa jälleenvakuutuksen luottoriskipolitiikan noudattamisessa havaittujen poikkeamien raportoinnista riskienvalvontakomitealle. Komitea valvoo ja arvioi sijoitussalkun altistumista jälleenvakuutusjärjestelyihin liittyville luottoriskeille ja tekee ehdotuksia mahdollisista toimenpiteistä.
 • Operatiivisten riskien komitean puheenjohtaja vastaa operatiivisten riskien raportoinnista If Vahinkovakuutuksessa kokonaisuutena perustuen operatiivisten riskien arviointiprosessissa tunnistettuihin riskeihin. Komitea arvioi ja tekee ehdotuksia operatiivisia riskejä koskeviin politiikkoihin ja ohjeistuksiin tehtävistä muutoksista ja/tai lisäyksistä.
 • Eettinen komitea keskustelee ja koordinoi eettisiä kysymyksiä If Vahinkovakuutuksessa arvoja ja eettistä käyttäytymistä koskevien politiikkojen ja muun ohjaavan dokumentaation puitteissa. Komitea antaa myös komitean puheenjohtajalle eettisiin kysymyksiin liittyviä suosituksia, jotka kommunikoidaan linjaorganisaatiolle ja johdolle. Komitea tekee myös ehdotuksia eettistä toimintaa koskevaan politiikkaan tehtävistä muutoksista ja/tai lisäyksistä.
 • Compliance-komitea toimii koordinoivana ja neuvoa antavana toimielimenä compliance-johtajalle lakiasioihin liittyvissä compliance-kysymyksissä. Toimielimen tehtävä on varmistaa compliance-riskin ja siihen liittyvien toimenpiteiden kokonaisvaltainen tarkastelu If Vahinkovakuutuksessa.

Riskienhallinta Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen hallitus vastaa riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan riittävyydestä. Hallitus vahvistaa vuosittain riskienhallintasuunnitelman, sijoituspolitiikan ja muut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeet.

Mandatum Lifen toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnan toteuttamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Eri hallintoelinten raportointivastuut Mandatum Lifessa on esitetty kuvassa Mandatum Lifen riskienhallinnan hallintorakenne.

Mandatum Lifen riskienhallinnan hallintorakenne


 • Riskienhallintakomitea koordinoi ja valvoo kaikkia Mandatum Lifen riskejä. Komitean puheenjohtajana on toimitusjohtaja. Riskit on jaettu pääryhmiin, joita ovat vakuutusriskit, markkinariskit, operatiiviset riskit, juridiset ja compliance-riskit sekä liiketoiminta- ja maineriskit. Baltian tytäryhtiön riskejä seurataan myös komiteassa. Jokaisella riskialueella on oma vastuuhenkilönsä komiteassa.
 • Mandatum Lifen tasehallintakomitea valvoo, että sijoitustoimintaa hoidetaan hallituksen hyväksymässä sijoituspolitiikassa määritettyjen limiittien puitteissa ja valvoo likviditeetin, kannattavuuden ja vakavaraisuuspääomien riittävyyttä suhteessa taseen riskeihin. Tasehallintakomitea valmistelee hallitukselle ehdotuksen sijoituspolitiikasta. Tasehallintakomitea raportoi hallitukselle ja kokoontuu vähintään kuukausittain.
 • Vakuutusriskien komitea on vastuussa vastuunvalintapolitiikan ylläpitämisestä sekä vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin toimivuuden valvonnasta. Komitea myös raportoi vastuunvalintapolitiikkaan liittyvistä poikkeamista riskienhallintakomitealle. Vakuutusriskien komitean puheenjohtajana on yhtiön pääaktuaari, jonka vastuulla on varmistaa, että vakuutusten hinnoittelussa ja vastuuvelan laskennassa käytettävät periaatteet ovat riittävät ja yhteensopivat vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin kanssa. Hallitus hyväksyy vakuutussopimusten hinnoittelun ja vastuuvelan laskennan keskeisimmät periaatteet. Lisäksi hallitus määrittelee maksimitason omalla vastuulla pidettäville riskeille ja hyväksyy jälleenvakuutuspolitiikan vuosittain.
 • Operatiivisten riskien komitea analysoi ja käsittelee operatiivisia riskejä liittyen esimerkiksi uusiin tuotteisiin ja palveluihin, prosesseissa ja riskeissä tapahtuneisiin muutoksiin sekä toteutuneisiin operatiivisiin riskitapahtumiin. Merkittävistä havainnoista raportoidaan riskienhallintakomitealle ja hallitukselle neljännesvuosittain. Operatiivisten riskien komitea on vastuussa myös jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmien sekä sisäisen valvonnan politiikan ylläpidosta ja päivittämisestä.
 • Lakiasiat ja compliance -yksikkö hoitaa lain ja säädösten noudattamiseen liittyviä asioita ja yksikön johtaja on riskienhallintakomitean jäsen. Toimitusjohtaja on vastuussa liiketoiminnallisista ja maineriskeistä ja hän on myös riskienhallintakomitean puheenjohtaja.
 • Baltian tytäryhtiöllä on omat riskienhallinnan menettelytavat. Kaikki suurimmat riskitapahtumat raportoidaan myös Mandatum Lifen riskienhallintakomitealle. Baltian tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja on riskienhallintakomitean jäsen.

Yllä mainittujen komiteoiden ja yksiköiden lisäksi sisäinen tarkastus varmistaa tarkastussuositusten avulla riittävien sisäisten kontrollien olemassaolon ja laatii hallitukselle vuosittain sisäisen tarkastuksen katsauksen.