Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo-konsernin ohjausmalli

Sampo-konsernin ohjausmalli on suoraviivainen ja yksinkertainen. Konsernin emoyhtiö Sampo Oyj ohjaa tytäryhtiöitä asettamalla niille pääoman tuottotavoitteet sekä asettamalla toiminnalle reunaehdot, joiden mukaisesti tytäryhtiöt järjestävät toimintansa itsenäisesti oman toimintansa erityispiirteet huomioon ottaen. Tytäryhtiöt keskittyvät omaan liiketoimintaansa hallitustensa valvomana.

Emoyhtiö Sampo Oyj tarkastelee konsernia sekä yhtiötasolla että konsernitasolla. Tytäryhtiöiden raportointi Sampo Oyj:n toimielimille keskittyy erityisesti riskien, pääomituksen ja kannattavuuden tasapainoon. Konsernitasoisen raportoinnin keskeisiä painopistealueita ovat konserniyhtiöiden toiminnasta mahdollisesti syntyvät keskittymät sekä konsernin pääomitus- ja likviditeettiasema. Sampo-konsernin ohjausmalli on esitetty kuvassa Havainnollistava kaavio Sampo-konsernin ohjausmallista.

Havainnollistava kaavio Sampo-konsernin ohjausmallista

Emoyhtiön ohjaus

Emoyhtiön hallitus päättää tytäryhtiöiden oman pääoman tuottotavoitteet, jotka ovat tällä hetkellä 17,5 prosenttia sekä If Vahinkovakuutukselle että Mandatum Lifelle. Lisäksi If Vahinkovakuutuksen pitkän aikavälin tavoitteena on ylläpitää alle 95 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta.

Pääomituksen perustana on sisäisesti arvioitu taloudellisen pääoman määrä, joka kuvastaa yhtiön mitattaviin riskeihin sitoutuvaa pääomaa. Lisäksi pääomituksen arvioinnissa otetaan huomioon se, kuinka riskillisenä yhtiön toimintaympäristö nähdään. Pääomitukseen vaikuttavat myös tytäryhtiöiden luottoluokitustavoitteet, joista tärkein on If Vahinkovakuutuksen tavoitteeksi asetettu A-luottoluokitus. Nämä kolme näkökulmaa yhdessä viranomaisten asettamien pääomavaatimusten kanssa vaikuttavat keskeisesti siihen, mitä pääomitustasoa pidetään kullekin tytäryhtiölle riittävänä ja minkä suuruisia osinkoja tytäryhtiöt jakavat emoyhtiölle. Sampo-konsernissa operatiivisen toiminnan kannalta ylimääräinen pääoma pidetään emoyhtiö Sampo Oyj:ssä, joka pääomittaa tytäryhtiöitä tarvittaessa likvidien varojensa turvin. 

Emoyhtiön hallitus päättää keskeisistä tytäryhtiöiden riskienhallintaan liittyvää toimintaa ohjaavista pääperiaatteista, joista merkittävimmät ovat toimintaperiaatteet (Code of Conduct), riskienhallinnan periaatteet, palkitsemisperiaatteet ja compliance-periaatteet. Sampo Oyj:n hallituksen päätöksiin yleisesti ja siten myös emoyhtiön antamaan ohjeistukseen vaikuttavat edellä mainittujen ohjeistusten ohella myös ulkoinen normiperusta ja eri sidosryhmien odotukset Sampo-konsernin toiminnasta.

Eri sidosryhmät vaikuttavat tai pyrkivät vaikuttamaan Sampo-konsernin toimintaan. Alla on lueteltu esimerkkejä Sampo-konsernin sidosryhmistä sekä kuvattu yleisesti kyseisten sidosryhmien ja Sampo-konsernin välistä vuorovaikutusta:

Konsernissa noudatetaan ja seurataan tarkasti lakeja ja muita viranomaismääräyksiä.

Viranomaisten lisäksi ainakin kolmella erilaisella intressiryhmällä on odotuksia Sampo-konsernin toiminnalle. Kyseisiin odotuksiin suhtaudutaan avoimesti, mutta niiden merkitys toiminnan kannalta arvioidaan Sampo-konsernissa aina sisäisesti.

Markkinoita edustavien tahojen kanssa ylläpidetään jatkuvaa keskustelua ja kyseisten tahojen näkemykset muun muassa laadukkaista toiminnoista, riskinotosta ja pääomituksesta ovat tekijöitä, jotka vaikuttavan toimintojen järjestämiseen.

Sampo-konsernissa seurataan tarkasti yritysmaailman itsesäätelyä ja pankki- ja vakuutusalan parhaita käytäntöjä. Itsesäätely ja toimialan parhaat käytännöt huomioidaan omaa toimintaa kehitettäessä.

Sampo-konsernissa seurataan lisäksi muiden intressiryhmien odotuksia ja suosituksia koskien konsernin toimintaa. Nämä näkökulmat arvioidaan ja siten ne mahdollisesti vaikuttavat vähitellen konsernin toimintaan ja sen järjestämiseen.

Tytäryhtiöiden toiminta

Sampo-konsernin tytäryhtiöt päättävät itsenäisesti oman toimintansa hallintorakenteesta sekä eri osa-alueiden tarkemmista poliitikoista, limiiteistä, toimivaltuuksista ja ohjeistuksista emoyhtiön määrittämiä keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita noudattaen. Tytäryhtiöiden operatiivinen johto koostuu pääosin vakuutusalan pitkäaikaisista ammattilaisista. Täydentävää sijoitustoiminta-, talous-, riski- ja pääomitusosaamista sekä yritysjärjestelyjen osaamista toimintaan tuovat tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet, jotka ovat pääasiallisesti emoyhtiö Sampo Oyj:n ylempään johtoon kuuluvia henkilöitä. Eri komiteoiden ja toimielinten jäsenet edustavat liiketoiminnan ja muiden toimintojen osaamista. Tytäryhtiöiden toimintaa valvovat kyseisen tytäryhtiön eri toimielimet ja viimekädessä hallitus.

Koska emoyhtiössä laaditaan ainoastaan toimintaa koskevat pääperiaatteet, tytäryhtiöiden johdolla on valta ja vastuu huomioida tytäryhtiön oman toiminnan erityispiirteet yhtiökohtaisissa politiikoissa ja ohjeistuksissa. Viranomaisvaatimukset ja sidosryhmien odotukset vaikuttavat luonnollisesti myös suoraan tytäryhtiöiden toiminnan järjestämiseen.

Operatiivisella tasolla tytäryhtiöt keskittyvät vakuutustoiminnan tehokkaaseen järjestämiseen. Sijoituksia hallinnoidaan tytäryhtiöiden hallitusten hyväksyminen sijoituspolitiikkojen mukaisesti. Tämän lisäksi emoyhtiö koordinoi talous- ja riskienhallintatoimintoja, vaikka tytäryhtiöt toteuttavat suurimman osan käytännön toimenpiteistä. Emoyhtiö Sampo Oyj hallinnoi keskitetysti sijoittajasuhteita.

Toiminnan valvonta konsernitasolla

Sen lisäksi, että emoyhtiön työntekijät osallistuvat tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn, emoyhtiö Sampo Oyj:ssä seurataan ja analysoidaan tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n toimintaa kunkin yhtiön raportoinnin perusteella. Nordea Bank AB:n osalta tieto perustuu kuitenkin julkisesti saatavilla olevaan materiaaliin ja on siten vähemmän yksityiskohtaista. Tytäryhtiöitä koskeva raportointi Sampo Oyj:n hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle perustuu valtaosin tytäryhtiöiden tuottamaan raportointiin ja näitä täydentäviin emoyhtiön laatimiin yhtiökohtaisiin analyyseihin. 

Lisäksi emoyhtiössä ennustetaan ja analysoidaan konserniyhtiöiden tulosta, riskejä ja pääomitusta yhtenäisiin skenaarioihin perustuen ennusteiden muodostamiseksi liiketoiminta-portfolion tasolla. Konsernitasoisen analysoinnin edistämiseksi emoyhtiö antaa tytäryhtiöille tarvittaessa palautetta näiden raportointiprosesseihin liittyen.

Emoyhtiö Sampo Oyj vastaa omia toimintojaan koskevasta raportoinnista sekä koko konsernin riskikeskittymiä ja pääomitusta koskevasta raportoinnista. Sampo Oyj:n hallitus päättää kyseisiin tietoihin perustuen konsernin pääomituksesta sekä emoyhtiön velkarakenteesta ja likviditeettivarannoista. Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää maltillista velkarakennetta ja vahvaa likviditeettiä jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa.

Yhteenveto Sampo-konsernin toimintamallista

Sampo-konsernin toimintamallin keskeiset tekijät ovat seuraavat; (i) emoyhtiö Sampo Oyj asettaa tytäryhtiöiden toiminnalle keskeiset tavoitteet ja reunaehdot, (ii) tytäryhtiöiden johto voi keskittyä vakuutusliiketoimintaan, koska emoyhtiöllä on aktiivinen rooli tytäryhtiöiden sijoitus- ja sijoittajasuhdetoiminnassa, pääomituksessa ja yritysjärjestelyihin liittyvissä toiminnoissa, (iii) Sampo Oyj analysoi konsernia liiketoimintaportfoliona ja on tarvittaessa aktiivinen konsernin pääomitukseen ja riskeihin sekä emoyhtiön pääomarakenteeseen ja likviditeettiin liittyvissä kysymyksissä.