Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Henkivakuutusriskit

Henkivakuutustoiminnan riskit sisältävät vastuunvalintariskit sekä vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvän riskin. Vastuunvalintariskit sisältävät biometriset riskit, vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit sekä kustannusriskit. Tässä kappaleessa käsitellään kyseisten henkivakuutustoiminnan riskien kehitystä vuonna 2012 sekä henkivakuutustoiminnan riskienhallintaperiaatteita.

Kuvassa Havainnollistava kaavio henkivakuutustoiminnan riskikäsitteistä esitetään henkivakuutusriskit yleisellä tasolla.

Havainnollistava kaavio henkivakuutustoiminnan riskikäsitteistä


Biometriset riskit

Henkivakuutustoiminnan biometriset riskit syntyvät pääasiassa siitä, että vakuutetuille korvattaisiin enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä tultaisiin maksamaan vakuutetuille pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin yhtiö ennakoi vakuutusten hinnoitteluhetkellä. Tapauksia, joissa yksittäinen voimakkaasti vaikuttava tapahtuma tai tapahtumasarja aiheuttaa merkittävän eron toteutuneiden korvausten ja odotettujen maksujen välillä, kutsutaan katastrofiriskiksi.

Sopimusten pitkä duraatio ja se, että Mandatum Lifen oikeus korottaa vakuutusmaksuja on rajoitettu, kasvattaa biometrisiä riskejä. Mikäli vakuutusmaksut osoittautuvat riittämättömiksi eivätkä ne ole muutettavissa, vastuuvelkaa täydennetään odotettavissa olevaa tappiota vastaavalla määrällä.

Taulukossa Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita, Mandatum Life, 2012 ja 2011 esitetään Mandatum Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde laskuperusteiden mukaiseen korvausmenoon oli 82 prosenttia vuonna 2012 (77 prosenttia vuonna 2011). Taulukosta voi myös arvioida riskiliikkeen herkkyyttä. Esimerkiksi henkivakuutuksen osalta kuolevuuden kaksinkertaistuminen nostaisi maksetut korvaukset 15 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita
Mandatum Life, 2012 ja 2011
  2012 2011

 Milj. €

Riskitulo

Korvausmenot

Korvaussuhde

Riskitulo

Korvausmenot

Korvaussuhde

Henkivakuutus

42,4

25,2

59 %

42,6

23,0

54 %

Kuolevuus

25,9

14,9

57 %

26,7

13,5

51 %

Sairastavuus ja työkyvyttömyys

16,5

10,3

62 %

15,9

9,5

60 %

Eläkevakuutus

57,7

57,3

99 %

58,9

55,6

94 %

Yksilöllinen eläke

9,5

10,1

106 %

9,5

10,1

106 %

Ryhmäeläke

48,2

47,2

98 %

49,4

45,5

92 %

Kuolevuus (pitkäikäisyys)

43,5

44,2

102 %

44,6

41,8

94 %

Työkyvyttömyys

4,7

3,0

64 %

4,8

3,7

76 %

Mandatum Life

100,1

82,5

 82 %

101,5

78,6

77 %

Pitkäikäisyysriski on Mandatum Lifen biometrisistä riskeistä kriittisin. Laskuperustekorollinen ryhmäeläkekanta muodostaa suurimman osan pitkäikäisyysriskistä. Laskuperustekorolliset ryhmäeläkkeet ovat olleet uusilta jäseniltä pääosin suljettuja useiden vuosien ajan ja tämän vuoksi jäsenten keski-ikä on noin 68 vuotta. Sijoitussidonnaisten ryhmäeläkkeiden ja yksilöllisten eläkevakuutusten kannassa pitkäikäisyysriski ei ole niin merkittävä, sillä vakuutukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja niihin liittyvät henkivakuutukset kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin osalta vuotuista riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustrendiä analysoidaan säännöllisesti. Vastuuvelan osalta ryhmäeläkevakuutusten elinajan odotetta tarkistettiin vuonna 2002 ja vuonna 2007 tehtiin lisää muutoksia. Näiden muutosten jälkeen ryhmäeläkkeen kumulatiivinen kuolleisuus on ollut ylijäämäinen. Vuoden 2012 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmäeläkkeen osalta -0,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa vuonna 2011).

Henkivakuutuksen kuolevuusliike on voitollista. Merkittävimpänä kuolevuusliikkeen heikkenemiseen vaikuttavana riskinä nähdään mahdollinen pandemia.

Muiden biometristen riskien osalta riskiliike on ollut kokonaisuutena voitollista, vaikka eri riskien välillä on voimakasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sairauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on oikeus korottaa vakuutusmaksuja olemassa olevien sopimusten osalta, mikäli vakuutuskorvausten määrässä tapahtuu epäsuotuisaa kehitystä. Uusi sukupuolineutraali hinnoittelu aiheuttaa epävarmuutta, vaikka riskiliikkeen tuloksen odotetaankin pysyvän samalla tasolla.

Mandatum Lifen vakuutuskanta on suhteellisen hyvin hajautunut, eikä sisällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiön ottamalla katastrofijälleenvakuutuksella pienennetään mahdollisten riskikeskittymien merkitystä entisestään.

Vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit ja kustannusriski

Merkittävä vakuutusriski on myös vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Asiakkailla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen (keskeytysriski) tai mahdollisuus lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti (takaisinostoriski). Keskeytys- ja takaisinostomäärien pitäminen alhaisella tasolla on keskeinen menestystekijä erityisesti sijoitussidonnaisen liiketoiminnan kustannusliikkeen kannalta. ALM-riskin kannalta takaisinostoriski ja keskeytysriski ovat vähemmän merkittäviä, koska Mandatum Lifessa noin 90 prosenttia laskuperustekorollisista vakuutuksista muodostuu eläkevakuutuksista, joissa takaisinosto on mahdollinen ainoastaan poikkeustapauksissa. ALM-riskin kannalta takaisinostoriski on näin ollen olennainen vain yksittäisissä laskuperustekorkoisissa henkivakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa, joiden vastuuvelan yhteismäärä on kuitenkin vain 6 prosenttia (259 miljoonaa euroa) laskuperustekorkoisesta vastuusta. Vastuuvelan täydennyksiä ei myöskään makseta takaisinoston yhteydessä, mikä osaltaan pienentää laskuperustekorkoiseen kantaan liittyvää takaisinostoriskiä.

Takaisinosto- ja keskeytysriskit otetaan huomioon yhtiön ALM-riskianalyyseissä. Tätä on kuvattu yksityiskohtaisemmin Markkinariskit-kappaleessa.

Yhtiö on altistunut lisäksi kustannusriskille, joka on riski siitä, että tulevat liikekulut ylittävät vakuutusten hinnoittelussa oletetun tason. Kustannusriskiä lisää se, että vakuutusten ehtoja ja vakuutusmaksuja ei useimmiten voida muuttaa vakuutuksen elinkaaren aikana. Keskeisenä haasteena on vakuutusten hoitamiseen liittyvien prosessien kustannusten ja moninaiseen IT-arkkitehtuuriin liittyvien kustannusten pitäminen alhaisella tasolla. Vuonna 2012 kustannusliikkeen tulos oli 5,8 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa vuonna 2011). Mandatum Life ei jaksota vakuutusten hankintakuluja.

Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski

Vastuuvelan diskonttokorkoon liittyvä riski on merkittävin vastuuvelan riittävyyteen liittyvä riski. Sopimuksiin sisältyvä laskuperustekorko on päätetty koko sopimusajalle. Tämän johdosta markkinakorkojen ja odotettujen sijoitustuottojen laskiessa saatetaan joutua tilanteeseen, jossa vastuuvelkaa on täydennettävä.

Suurimmassa osassa laskuperustekorkoon pohjautuvista sopimuksista laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttokorko. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 71 miljoonalla eurolla vuonna 2012 (79 miljoonaa euroa vuonna 2011). Lisäksi 37 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2013 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 2,5 prosenttiin ja 9 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2014 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 3,25 prosenttiin, eli Mandatum Life on täydentänyt vastuuvelkaa 118 miljoonan euron suuruisella korkotäydennyksellä.

Kuhunkin vakuutuslajiin ja laskuperustekorkoon liittyvät vastuuvelat on esitetty taulukossa Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2012. Taulukossa näkyy myös kunkin luokan vastuuvelan muutos vuonna 2012.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Mandatum Life, 2012
Milj. €Velka 2011MaksutKor-
vaukset
Kuormi-tustuloTakuu-tuototAsiakas-hyvityksetMuutVelka 2012Osuus %
Mandatum Life emoyhtiö                  
Sijoitussidonnainen yhteensä 2 937 780 -269 -44 0 0 295 3 699 47 %
Yksilöllinen eläkevakuutus 753 87 -8 -13 0 0 74 894 11 %
Henkivakuutus 1 095 247 -140 -12 0 0 110 1 301 16 %
Kapitalisaatiosopimukset 823 379 -119 -14 0 0 73 1 140 14 %
Ryhmäeläkevakuutus 266 68 -3 -6 0 0 37 364 5 %
Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä 4 229 169 -422 -37 147  3 -37 4 052 51 %
Ryhmäeläkevakuutus 2 494 76 -202 -9 82 3 -34 2 411 31 %
Laskuperustekorko 3,5 % 2 404 64 -193 -8 80 3 -30 2 321 29 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 90 12 -9 -1 2 0 -4 90 1 %
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 275 23 -145 -7 55 0 14 1 216 15 %
Laskuperustekorko 4,5 % 1 075 15 -118 -5 48 0 0 1 015 13 %
Laskuperustekorko 3,5 % 157 5 -18 -1 6 0 8 157 2 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 43 3 -8 0 1 0 5 44 1 %
Yksilöllinen henkivakuutus 298 33 -61 -10 10 0 -17 253 3 %
Laskuperustekorko 4,5 % 77 5 -9 -2 3 0 -3 72  1 %
Laskuperustekorko 3,5 % 158 11 -41 -4 5 0 -8 121 2 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 63 17 -11 -5 2 0 -5 61 1 %
Kapitalisaatiosopimukset 6 0 -1 0 0 0 -1 6 0 %
Laskuperustekorko 3,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 6 0 0 0 0 0 -1 6 0 %
Tulevien asiakashyvitysten vastuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Korkotäydennys 108 0 0 0 0 0 10 118 1 %
Tuleva jälleenvakuutus 2 2 -1 0 0 0 -1 2 0 %
Muu velka 46 34 -13 -12 1 0 -9 47  1 %
Mandatum Life emoyhtiö yhteensä 7 166 949 -691 -81 147 3 257 7 751 98 %
Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE 137 33 -23 -3 1    0  8 153  2 %
Sijoitussidonnainen 117 30 -20 -2 0 0 9 134  2 %
Muut 19 3 -4 -1 1 0 -1 19 0 %
Mandatum Life konserni yhteensä 7 303 983 -714 -84 148 3 266 7 904 100 %

Laskuperustekorolliset sopimukset eivät ole olleet Mandatum Lifen uusmyynnin painopistealue vuosiin ja näiden määrä on laskussa. Vuonna 2012 laskuperustekorolliset vastuuvelat pienenivät 178 miljoonalla ja laskun odotetaan pysyvän samalla tasolla useiden vuosien ajan. Keskimääräinen laskuperustekorko vakuutuksenottajien säästöille ilman vastuuvelan korkotäydennyksen huomioon ottamista on 3,7 prosenttia. Keskimääräinen korko alenee ajan myötä, koska sopimukset, joiden korko on 4,5 prosenttia, erääntyvät aikaisemmin kuin sopimukset, joiden laskuperustekorko on alempi. Sijoitussidonnaisten sopimusten vastuuvelan trendi on nouseva lukuun ottamatta vuosia kuten 2008 ja 2011, jolloin sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvien sijoitusten tappiot ylittävät nettomerkinnät. Melkein 50 prosenttia vastuuveloista koostuu sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyvistä sijoituksista ja näiden osuus on kasvussa.

Mandatum Lifen vastuuvelan rakenteen ja määrän kehitystä on esitetty kuvassa Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2004–2012.

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys
Mandatum Life, 2004–2012

Henkivakuutuksen vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ja duraatio on esitetty taulukossa Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2012. Vastuuvelan herkkyys erilaisten diskonttokorkojen muutoksille on arvioitavissa taulukon duraatioiden avulla.

Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Mandatum Life, 31.12.2012
Milj. €Duraatio2013-20142015-20162017-20212022-20262027-20312032-20362037-
Mandatum Life emoyhtiö
               

Sijoitussidonnaiset velat yhteensä

8,6

524

474

842

564 501

216

242

Yksilöllinen eläkevakuutus

11,0

46 83 193 162 124 84 97

Henkivakuutus

7,2

260 200 286 167 119 65 72

Kapitalisaatiosopimukset *)

7,7

200 160 282 165 206 33 31

Ryhmäeläkevakuutus

11,2

18 31 81 70 51 34 41

Laskuperustekorolliset ja muut velat yhteensä

9,0

896

718

1 320

900 617 414

643

Ryhmäeläkevakuutus

10,5

389 358 771 599 440 317 512

Laskuperustekorko 3,5 %

10,6

373 346 751 584 429 309 498
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

9,7

15 12 20 15 11 8 13

Yksilöllinen eläkevakuutus

6,6

333 294 445 238 131 62 64

Laskuperustekorko 4,5 %

6,6

278 249 386 205 109 50 52

Laskuperustekorko 3,5 %

6,8

43 37 49 28 19 10 9
Laskuperustekorko 2,5 %&tai 0,0 %

6,4

12 8 10 6 3 2 3

Henkivakuutus

9,7

64 50 80 51 40 32 65
Laskuperustekorko 4,5 %

10,0

16 18 25 16 12 11 21

Laskuperustekorko 3,5 %

10,2

24 23 39 26 20 16 30
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

8,4

24 9 15 10 7 5 14

Kapitalisaatiosopimukset *)

7,5

1 0 2 1 1 0 0
Laskuperustekorko 3,5 %

0,0

0 0 0 0 0 0 0

Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 %

7,5 1 0 2 1 1 0 0

Tulevien asiakashyvitysten vastuu

1,0 0 0 0 0 0 0 0

Korkotäydennys

3,9

65 13 20 10 5 2 3

Tuleva jälleenvakuutus

0,5

2

0

0 0 0 0 0

Muut velat

0,9

42

3

2 0 0 0 0
Mandatum Life emoyhtiö yhteensä 8,8 1 419 1 192 2 162 1 464 1 118 630 885
Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE
15

12

35 21 20 16 33
Sijoitussidonnaiset velat   11 10 29 18 19 15 33
Muut velat   4 2 7 3 1 1 0
Mandatum Life konserni yhteensä   1 434 1 204 2 197 1 485 1 138 646 918

 *) Sijoitussopimukset

Henkivakuutustoiminnan riskien hallinta

Henkivakuutuksien biometrisiä riskejä rajoitetaan huolellisella vastuunvalinnalla, riskejä ja kustannuksia vastaavalla hinnoittelulla, asettamalla ylärajoja myönnettäville turville sekä jälleenvakuutuksella.

Jälleenvakuutuksella rajoitetaan erityisesti yksittäisiä kuolevuus- ja pysyvän työkyvyttömyyden riskejä. Hallitus päättää vuosittain suurimmista omalla vastuulla pidettävistä korvausmääristä. Mandatum Lifessa tämä määrä on 1,5 miljoonaa euroa vakuutettua kohden. Mahdollisten katastrofien vaikutusten pienentämiseksi Mandatum Life osallistuu suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden yhdessä ottamaan katastrofijälleenvakuutukseen.

Vakuutusriskeihin liittyvä vastuunvalinta on osa Mandatum Lifen päivittäistä toimintaa. Mandatum Lifen vastuunvalintapolitiikassa on määritetty periaatteet riskin valinnalle ja limiitit vakuutettaville summille. Vastuunvalintapolitiikassa määritettyjen periaatteiden ja limiittien noudattamista valvotaan jatkuvasti.

Riskiliikkeen tulosta seurataan tiiviisti ja arvioidaan vuosittain perusteellisesti. Yhtiö mittaa riskinvalinnan tehokkuutta ja hinnoittelun riittävyyttä keräämällä tietoa toteutuneesta korvausmenosta kultakin tuote- ja riskialueelta. Toteutunutta korvausmenoa verrataan vakuutusmaksuja asetettaessa oletettuihin ennusteisiin kunkin eri riskiturvan osalta.

Vastuuvelkaa analysoidaan ja mahdollisia täydennystarpeita arvioidaan säännöllisesti. Vastuuvelkaan liittyvät oletukset tarkistetaan vuosittain. Vastuiden riittävyyttä testataan neljännesvuosittain. Näihin vastuuvelan riittävyystesteihin ja riskiliikkeen analyyseihin perustuen asetetaan hinnat uusille vakuutussopimuksille sekä päivitetään vastuunvalintapolitiikka ja vastuuvelan laskennassa käytettävät oletukset. Mandatum Lifen hallitus arvioi ja hyväksyy vuosittain tariffit ja hinnat, jälleenvakuuttamista koskevat periaatteet sekä vastuuvelan määräytymisperiaatteet.