Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lataa Excel    
         
Milj. e 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirta    
  Voitto ennen veroja 1 616 1 228
  Oikaisut:    
    Poistot 17 18
    Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot -290 530
    Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -93 -130
    Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos 513 -95
    Muut oikaisut -615 -885
  Oikaisut yhteensä -468 -562
         
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)    
    Sijoitukset *) 350 17
    Muut varat 16 -130
  Yhteensä 366 -113
         
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)    
    Rahoitusvelat -169 101
    Muut velat 21 -307
    Maksetut tuloverot -275 -241
  Yhteensä -422 -447
         
  Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 1 092 106
         
Investointien rahavirta    
    Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 230 -119
    Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16 -17
  Investoinneista kertyneet nettorahavarat 215 -136
         
Rahoitustoiminnan rahavirta    
    Omien osakkeiden hankinta - -24
    Maksetut osingot -663 -637
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 2 181 2 440
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -2 362 -1 703
  Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -845 75
         
Rahavirrat yhteensä 462 46
         
Rahavarat tilikauden alussa 567 524
Muuntoerot 5 2
Rahavarat tilikauden lopussa 1 034 572
Rahavarojen nettomuutos 462 46
         
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: 2012 2011
Saadut korot 694 697
Maksetut korot -177 -194
Saadut osingot 82 102
         
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
         
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
         
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
         
Konsernin rahavirtalaskelman liite
         
Yritysmyynnit 2012
         
If Skadeförsäkring Holding AB myi venäläisen vakuutusyhtiötoimintaa harjoittavan SOAO Regionin 30.11.2012. Nettokauppahinta oli 8 milj. euroa. Käteisvaroja siirtyi 1 milj. euroa.
         
Myydyn yhtiön varoilla ja veloilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen, taseeseen tai rahavirtalaskelmaan.