Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernitase, IFRS

Lataa Excel                
                 
Milj. e Liite 12/2012 12/2011
                 
Varat                
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet           26 26
Sijoituskiinteistöt           122 118
Aineettomat hyödykkeet           771 745
Sijoitukset osakkuusyrityksissä           7 049 6 593
Rahoitusvarat 16 857 16 745
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset         3 833 3 053
Laskennalliset verosaamiset           44 64
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista           580 532
Muut varat           1 729 1 659
Käteiset varat         1 034 572
Varat yhteensä             32 045 30 107
                 
                 
Velat                
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista           13 925 13 796
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista           3 832 3 054
Rahoitusvelat     2 378 2 768
Laskennalliset verovelat           542 474
Varaukset           56 37
Eläkevelvoitteet           76 98
Muut velat           1 123 960
Velat yhteensä             21 932 21 187
                 
Oma pääoma              
Osakepääoma             98 98
Rahastot             1 531 1 531
Kertyneet voittovarat             7 587 6 844
Muut oman pääoman erät             898 447
Emoyhtiön omistajien osuus             10 113 8 920
Määräysvallattomien osuus             - 0
Oma pääoma yhteensä             10 113 8 920
                 
Oma pääoma ja velat yhteensä             32 045 30 107