Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

Lataa Excel                  
                   
Milj. e Osake-
pääoma
Ylikurs-
sirahasto
Vara-
rahasto
Sij.
vapaan
pääoman
rahasto
Voit-
tovarat
Muun-
toerot *)  
Myytä-
vissä
olevat
rahoi-
tusvarat**)
Raha-
virta-
suo-
jaus***)
Yht.
                   
Oma pääoma
1.1.2011
98 0 4 1 527 6 459 62 734 3 8 886
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         13       13
Osingonjako         -645       -645
Omien osakkeiden hankinta         -24       -24
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista         4       4
Kauden laaja tulos         1 038 3 -379 24 686
                   
Oma pääoma
31.12.2011
98 0 4 1 527 6 844 65 354 27 8 920
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         6       6
Osingonjako         -672       -672
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista         -4       -4
Muut oman pääoman muutokset         9       9
Kauden laaja tulos         1 404 76 406 -30 1 855
                   
Oma pääoma
31.12.2012
98 0 4 1 527 7 586 141 760 -3 10 113
*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 28 (23) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät 11 (-) milj. euroa Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksesta. Rahavirtasuojauksista Nordean osuus on -29 (26) milj. euroa.
**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 384 (-409) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty 11 (30) milj. euroa.
***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -1 (-2) milj. euroa.
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.