Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

13 Aineettomat hyödykkeet
Lataa Excel            
               
Vahinkovakuutustoiminta
          2012
Milj. e       Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
  1.1.            
  Hankintameno       564 119 682
  Kertyneet poistot       - -102 -102
  Kirjanpitoarvo 1.1.       564 17 580
               
  Kirjanpitoarvo 1.1.       564 17 580
  Valuuttakurssierot       22 1 22
  Lisäykset            
         Erikseen hankitut       - 6 6
  Vähennykset       0 -1 -1
  Poistot       - -2 -2
  Kirjanpitoarvo 31.12.       585 21 606
               
  31.12.            
  Hankintameno       585 125 710
  Kertyneet poistot       - -104 -104
  Kirjanpitoarvo 31.12.       585 21 606
               
          2011
Milj. e       Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
  1.1.            
  Hankintameno       564 113 677
  Kertyneet poistot       - -100 -100
  Kirjanpitoarvo 1.1.       564 13 577
               
  Kirjanpitoarvo 1.1.       564 13 577
  Valuuttakurssierot       3 0 4
  Lisäykset            
         Erikseen hankitut       - 5 5
  Vähennykset       -4 - -4
  Poistot       - -2 -2
  Kirjanpitoarvo 31.12.       564 17 580
               
  31.12.            
  Hankintameno       564 119 682
  Kertyneet poistot       - -102 -102
  Kirjanpitoarvo 31.12.       564 17 580
               
               
Henkivakuutustoiminta
    2012 2011
Milj. e Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
  1.1.            
  Hankintameno 153 40 193 153 36 190
  Kertyneet poistot - -28 -28 - -25 -25
  Kirjanpitoarvo 1.1. 153 12 165 153 12 165
               
  Kirjanpitoarvo 1.1. 153 12 165 153 12 165
  Lisäykset - 2 2 - 3 3
  Poistot - -3 -3 - -3 -3
  Kirjanpitoarvo 31.12. 153 11 164 153 12 165
               
  31.12.            
  Hankintameno 153 42 195 153 40 193
  Kertyneet poistot - -31 -31 - -28 -28
  Kirjanpitoarvo 31.12. 153 11 164 153 12 165
               
               
Milj. e         2012 2011
Konserni yhteensä         771 745
               
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
               
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
               
Liikearvon arvonalentumistestaus
               
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
               
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).
               
Ifin kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, marginaaleista sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen käyttöarvomalli pohjautuu olennaisilta osilta ns. embedded value –malliin, missä olemassa olevien vakuutussopimusten arvioidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin talousarvioihin sekä historiatietoihin mm. vakuutussopimusten takaisinostoista sekä kuoleman- ja vahinkotapahtumien tiheyksistä. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost of capital), joka Ifin osalta on 9,1 % ja Mandatum Lifen osalta 9,5 %.
               
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2013 – 2015. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Niille markkinoille, joilla Mandatum Life toimii, on käytetty 2 %:n kasvuvauhtia vuoden 2012 jälkeisille kausille.
               
Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 130 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi pitkäaikainen, useiden prosenttiyksiköiden lasku vuosittaisissa sijoitustuotoissa voisi johtaa tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.
               
If-konsernin osalta tohto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.