Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

15 Rahoitusvarat
Lataa Excel            
               
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
               
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinkovakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta. Henkivakuutustoiminnassa on käytetty sekä käyvän arvon että rahavirran suojausta.
               
Milj. e         2012 2011
Vahinkovakuutustoiminta            
  Johdannaissopimukset         49 114
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat         22 155
  Lainat ja muut saamiset         85 83
  Myytävissä olevat rahoitusvarat         11 045 10 402
  Vahinkovakuutustoiminta yhteensä         11 200 10 754
               
Henkivakuutustoiminta            
  Johdannaissopimukset         60 36
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat         48 51
  Lainat ja muut saamiset         23 23
  Myytävissä olevat rahoitusvarat         5 138 5 058
  Henkivakuutustoiminta yhteensä         5 269 5 168
               
Omistusyhteisö            
  Johdannaissopimukset         59 29
  Lainat ja muut saamiset         1 1
  Myytävissä olevat rahoitusvarat         599 1 066
  Sijoitukset tytäryhtiöissä         2 370 2 370
  Omistusyhteisö yhteensä         3 028 3 465
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -2 641 -2 642
               
Konserni yhteensä         16 857 16 745
               
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Johdannaissopimukset
      2012   2011
    Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.
arvo
Saamiset Velat nimell.
arvo
Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset            
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 50 0 1 162 19 16
               
  Pörssijohdannaiset            
  Korkofutuurit 163 2 - 393 0 -
  Korkojohdannaiset yhteensä 213 2 1 555 19 16
               
  Valuuttajohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Valuuttatermiinit 2 173 37 36 11 749 94 185
  Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt - - - 211 2 2
  Valuuttajohdannaiset yhteensä 2 173 37 36 11 961 95 186
               
  Osakejohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot 0 0 - 0 0 -
               
Vahinkovakuutuksen
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
johdannaissopimukset yhteensä
2 386 40 37 12 516 114 202
               
Suojaavat johdannaissopimukset            
  Käypää arvoa suojaavat            
  Valuuttatermiinit 372 9 1 277 - 0
               
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset
yhteensä
2 759 49 38 12 793 114 202
               
               
Muut rahoitusvarat
               
Milj. e         2012 2011
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
           
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         3 33
  Pankkien liikkeeseen laskemat         16 89
  Muut saamistodistukset         1 33
  Saamistodistukset yhteensä         19 155
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Listatut         2 0
  Muut         - -
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         2 0
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä         22 155
               
Lainat ja muut saamiset            
  Jälleenvakuutustalletesaamiset         1 1
  Muut         83 82
Lainat ja muut saamiset yhteensä         85 83
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat         152 258
  Pankkien liikkeeseen laskemat         3 729 2 967
  Muut saamistodistukset         5 794 5 888
  Saamistodistukset yhteensä         9 675 9 113
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Listatut         1 240 1 145
  Muut         130 144
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         1 370 1 289
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         11 045 10 402
               
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 323 milj. euroa (330).      
               
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä   11 200 10 754
               
               
Henkivakuutustoiminta
               
Johdannaissopimukset
      2012   2011
    Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.
arvo
Saamiset Velat nimell.
arvo
Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
johdannaissopimukset
           
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 778 19 2 1 750 21 -
  Luottoriskinvaihtosopimukset 531 0 2 558 10 0
  Yhteensä 1 309 19 3 2 308 31 0
               
  Valuuttajohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Valuuttatermiinit 1 149 17 2 708 2 24
  OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 99 1 0 203 1 1
  Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 248 17 2 912 3 25
               
  Osakejohdannaiset            
  Pörssijohdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot - - - 29 0 0
               
Henkivakuutuksen
kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät johdannaissopimukset
yhteensä
2 556 37 5 3 248 35 25
               
Suojaavat johdannaissopimukset            
  Käypää arvoa suojaavat            
  Valuuttatermiinit 575 23 - 430 - 38
  Koronvaihtosopimukset - - - 33 - 1
  Käypää arvoa suojaavat yhteensä 575 23 - 463 0 38
               
  Rahavirtoja suojaavat            
  Koronvaihtosopimukset 9 0 - 47 2 -
               
Henkivakuutuksen suojaamistarkoituksessa
pidettävät johdannaissopimukset yhteensä
584 23 - 510 2 38
               
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset
yhteensä
3 141 60 5 3 758 36 64
               
Käyvän arvon suojaus
             
Käyvän arvon suojausta käytetetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä sekä korkoriskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty valuuttariskiä suojattaessa termiinisopimusten korkoelementti ja korkoriskiä suojattaessa luottoriskin osuus koroista.
               
Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli 12 (-11) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli -11 (11) milj. euroa.
 
Korkoriskin käyvänarvon suojaus todettiin tehottomaksi ensimmäisellä kvarttaalilla ja suojauslaskenta lopetettiin. Suojauksen tulos 1 milj. euroa jaksotetaan tulokseen efektiivisen koron menetelmällä suojattujen joukkovelkakirjalainojen n. 3 vuoden jäljellä olevalla juoksuajalla. Edellisellä tilikaudella suojaaviksi luokiteltujen koronvaihtosopimusten nettotappiot olivat -2 milj. euroa ja suojattavasta riskistä johtuvat nettovoitot myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta olivat 2 milj. euroa.
             
Rahavirtojen suojaus
             
Rahavirtasuojausta on käytetty suojaamaan vaihtuvakorkoisiin varoihin liittyviä korkomaksuja. Suojatut kassavirrat ovat korkomaksuja euromääräisistä joukkovelkakirjalainoista. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan etukäteen arvioimalla suojausinstrumenttien ja suojausten kohteiden olennaisia ehtoja. Tehokkuustestaus suoritetaan jälkikäteen käyttämällä hypoteettisen koronvaihtosopimuksen menetelmää.
 
Omaan pääomaan kirjattujen suojausinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta johtuvien voittojen kokonaismäärä oli vuoden lopussa 0 (2) milj. euroa. Nämä voitot kirjataan tuloslaskelmaan, kun suojauksen kohde vaikuttaa tuloslaskelmaan. Alla oleva taulukko kuvaa kausia, joiden aikana rahavirtojen odotetaan toteutuvan ja milloin niiden odotetaan vaikuttavan voittoon tai tappioon. Rahavirran suojauksista johtuva tehottomuus kirjataan tuloslaskelmaan.
               
Muut rahoitusvarat
               
Milj. e         2012 2011
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat         12 11
  Pankkien liikkeeseen laskemat         35 39
  Saamistodistukset yhteensä         47 50
               
  Listatut osakkeet ja osuudet         1 1
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä         48 51
               
Lainat ja muut saamiset            
  Jälleenvakuutustalletesaamiset         1 1
  Lainat         22 22
Lainat ja muut saamiset yhteensä         23 23
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat         12 11
  Pankkien liikkeeseen laskemat         1 066 1 150
  Muut saamistodistukset         1 708 1 671
  Saamistodistukset yhteensä         2 786 2 832
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Listatut         1 561 1 451
  Muut         792 775
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         2 353 2 226
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         5 138 5 058
               
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita
29 milj. euroa (173).
   
               
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä         5 269 5 168
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 381 milj. euroa (2 494) ja rahamarkkinasijoituksia 405 milj. euroa (338).
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 589 miljoonaa (635) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 752 milj. euroa (692).
               
               
Omistusyhteisö
               
Johdannaissopimukset
      2012   2011
    Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.
arvo
Saamiset Velat nimell.
arvo
Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset            
               
  Korkojohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Koronvaihtosopimukset 800 42 - 1 050 16 -
  Luottoriskinvaihtosopimukset 20 1 - 20 0 -
  Korkojohdannaiset yhteensä 820 43 - 1 070 16 -
               
  Osakejohdannaiset            
  OTC-johdannaiset            
  Osake- ja osakeindeksioptiot 90 16 19 80 13 17
               
               
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 910 59 19 1 150 29 17
               
               
Muut rahoitusvarat
               
Milj. e         2012 2011
Lainat ja muut saamiset            
  Talletukset         1 1
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Saamistodistukset            
  Pankkien liikkeeseenlaskemat         100 809
  Muut saamistodistukset         475 223
  Saamistodistukset yhteensä         575 1 032
               
  Osakkeet ja osuudet            
  Listatut         1 -
  Muut         24 34
  Osakkeet ja osuudet yhteensä         24 34
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä         599 1 066
               
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 0 milj. euroa (0).    
               
Sijoitukset tytäryhtiöissä         2 370 2 370
               
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä         3 028 3 465
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         -2 641 -2 642
               
Milj. e         2012 2011
Konserni yhteensä         16 856 16 745