Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

16 Käyvät arvot
Lataa Excel          
      2012 2011
Milj. e   Käypä
arvo
Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo
Kirjanpito-
arvo
Konsernin rahoitusvarat          
  Rahoitusvarat   16 858 16 857 16 747 16 745
  Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset   3 834 3 834 3 053 3 053
  Muut varat   9 9 10 10
  Käteiset varat   1 029 1 034 572 572
  Yhteensä   21 730 21 734 20 383 20 381
             
Konsernin rahoitusvelat          
  Rahoitusvelat   2 485 2 378 2 775 2 768
  Muut velat   4 4 2 2
  Yhteensä   2 489 2 382 2 777 2 771
             
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
             
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
             
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
             
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
             
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
             
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.