Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Lataa Excel            
               
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen.
 
Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.
               
Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.
               
Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa  olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.
 
Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
               
Milj. e     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
               
RAHOITUSVARAT 31.12.2012            
               
Johdannaissopimukset            
  Koronvaihtosopimukset     2 62 - 64
  Muut korkojohdannaiset     - 2 - 2
  Valuuttajohdannaiset     - 87 - 87
  Osakejohdannaiset     - 16 - 16
        2 16 - 168
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat          
  Osakkeet ja osuudet     3 - - 3
  Saamistodistukset     - 66 - 66
        3 66 - 70
               
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet     239 67 14 320
  Saamistodistukset     - 808 17 826
  Johdannaissopimukset     1 821 520 50 2 390
  Rahastot     - 16 - 16
        2 060 1 412 81 3 553
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat *)            
  Osakkeet ja osuudet     1 535 - 69 1 603
  Saamistodistukset     253 12 439 73 12 764
  Rahastot     1 131 118 894 2 143
        2 918 12 557 1 036 16 511
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 4 984 14 051 1 117 20 301
               
RAHOITUSVELAT 31.12.2012            
               
Johdannaissopimukset            
  Korkojohdannaiset     - 4 - 4
  Valuuttajohdannaiset     - 39 0 39
  Osakejohdannaiset     - - 19 19
  Muut johdannaiset     - - - 0
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 0 43 19 62
*) Saamistodistuksia on tilikauden aikana siirretty tasolta 1 tasolle 2 n. 7 milj. euroa. Rahastoista on siirretty tasolta 2 tasolle 1 n. 34 milj. euroa.
               
               
Milj. e     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
               
RAHOITUSVARAT 31.12.2011            
               
Johdannaissopimukset            
  Koronvaihtosopimukset     - 67 - 67
  Valuuttajohdannaiset     - 98 - 98
  Osakejohdannaiset     0 13 - 13
        0 13 - 179
               
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat          
  Osakkeet ja osuudet     1 - - 1
  Saamistodistukset     31 174 - 205
        32 174 - 206
               
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat          
  Osakkeet ja osuudet     150 1 0 151
  Saamistodistukset     4 566 0 570
  Johdannaissopimukset     0 2 - 2
  Rahastot     1 458 519 62 2 039
        1 612 1 087 63 2 762
               
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Osakkeet ja osuudet     1 394 - 71 1 465
  Saamistodistukset     317 12 290 99 12 706
  Rahastot     1 053 127 905 2 084
        2 764 12 417 1 074 16 254
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä   4 409 13 690 1 137 19 401
               
RAHOITUSVELAT 31.12.2011            
               
Johdannaissopimukset            
  Koronvaihtosopimukset     - 1 - 1
  Valuuttajohdannaiset     - 265 - 265
  Osakejohdannaiset     - 17 - 17
               
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä   - 282 - 282
               
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
               
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 15 (9) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 11 (1) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 52 (20) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 64 (60) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 3 (2) milj. euroa. Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2012. Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
               
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
        Korko Osake Muut
sijoitukset
        1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 %
alas
20 %
alas
  Vaikutus tulokseen     -62 39 0 -4
  Vaikutus suoraan omaan pääomaan     171 -166 -569 -176
               
  Kokonaisvaikutus     109 -127 -569 -180