Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Lataa Excel            
                 
Vahinkovakuutustoiminta
                 
Vakuutussopimusvelkojen muutos
      2012 2011
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu            
  1.1. 1 972 53 1 919 1 845 53 1 792
  Valuuttakurssierot 56 1 57 20 1 20
  Vastuuvelan muutos 79 1 81 106 -1 107
  31.12. 2 107 55 2 053 1 972 53 1 919
                 
      2012 2011
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto Brutto Jälleenva-
kuutus
Netto
Korvausvastuu            
  1.1. 7 576 476 7 100 7 494 457 7 037
  Myydyt vakuutusomistukset -1 0 -1 - - -
  Valuuttakurssierot 199 12 187 34 5 29
  Vastuuvelan muutos -27 35 -62 48 14 34
  31.12. 7 747 522 7 225 7 576 476 7 100
                 
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
                 
Milj. e         2012 2011
  Vakuutusmaksuvastuu         2 107 1 972
  Korvausvastuu         7 747 7 576
    Tunnetut vahingot         2 050 2 037
    Tuntemattomat vahingot (IBNR)         3 573 3 485
    Korvausten hoitokulut         275 269
    Eläkemuotoiset korvaukset         1 849 1 785
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä       9 854 9 547
                 
Jälleenvakuuttajien osuus            
  Vakuutusmaksuvastuu         55 53
  Korvausvastuu         522 476
    Tunnetut vahingot         401 328
    Tuntemattomat vahingot (IBNR)         121 148
Yhteensä         577 528
                 
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
                 
Korvauskulujen kehitys
                             
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen.
                             
Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
                             
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
                             
Arvioidut korvauskulut
                             
Milj. e < 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä
  Tilinpäätöspäivänä 5 181 2 665 2 604 2 774 2 789 2 853 3 015 3 026 3 149 3 231 3 251  
  1 vuoden kuluttua 5 414 2 622 2 567 2 715 2 774 2 851 2 967 2 973 3 191 3 359    
  2 vuoden kuluttua 5 515 2 537 2 501 2 659 2 744 2 814 2 904 2 940 3 134      
  3 vuoden kuluttua 5 599 2 527 2 495 2 630 2 739 2 778 2 874 2 894        
  4 vuoden kuluttua 5 698 2 507 2 477 2 595 2 696 2 730 2 847          
  5 vuoden kuluttua 5 738 2 488 2 449 2 558 2 644 2 702            
  6 vuoden kuluttua 5 741 2 475 2 406 2 501 2 610              
  7 vuoden kuluttua 5 831 2 488 2 369 2 475                
  8 vuoden kuluttua 5 930 2 463 2 329                  
  9 vuoden kuluttua 5 993 2 439                    
  10 vuoden kuluttua   5 998                      
                             
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 5 998 2 439 2 329 2 475 2 610 2 702 2 847 2 894 3 134 3 359 3 251 34 039
Kokonaan maksetut 3 630 2 202 2 078 2 208 2 314 2 352 2 419 2 439 2 602 2 617 1 720 26 581
                             
Taseeseen sisältyvä velka 2 368 237 251 267 296 350 428 455 533 742 1 531 7 458
                             
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 325 67 51 66 68 67 64 54 51 27 9 1 849
                             
Muu velka                   14
                             
Velka korvausten hoitokuluista                   275
                             
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka               7 747
                             
                             
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
                             
Arvioidut korvauskulut
                             
Milj. e < 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä
  Tilinpäätöspäivänä 4 549 2 539 2 529 2 622 2 675 2 750 2 887 2 901 2 991 3 052 3 041  
  1 vuoden kuluttua 4 769 2 487 2 491 2 556 2 649 2 741 2 853 2 866 3 040 3 132    
  2 vuoden kuluttua 4 875 2 408 2 426 2 499 2 618 2 714 2 794 2 832 2 997      
  3 vuoden kuluttua 4 938 2 397 2 419 2 478 2 621 2 679 2 765 2 801        
  4 vuoden kuluttua 5 021 2 376 2 405 2 445 2 580 2 633 2 742          
  5 vuoden kuluttua 5 053 2 358 2 376 2 408 2 534 2 606            
  6 vuoden kuluttua 5 052 2 346 2 333 2 366 2 502              
  7 vuoden kuluttua 5 090 2 359 2 299 2 341                
  8 vuoden kuluttua 5 207 2 339 2 260                  
  9 vuoden kuluttua 5 267 2 321                    
  10 vuoden kuluttua   5 282                      
                             
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 5 282 2 321 2 260 2 341 2 502 2 606 2 742 2 801 2 997 3 132 3 041 32 025
Kokonaan maksetut 2 991 2 097 2 022 2 084 2 217 2 272 2 324 2 368 2 537 2 488 1 688 25 089
                             
Taseeseen sisältyvä velka 2 291 224 238 257 285 334 418 434 459 4 939 7 587 6 936
                             
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 325 67 51 66 68 67 64 54 51 27 9 1 849
                             
Muu velka                       14
                             
Velka korvausten hoitokuluista                       275
                             
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka               7 225
                             
Henkivakuutustoiminta
             
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2012 4 242 7 4 249
Maksut 172 0 172
Korvaukset -425 -1 -426
Kuormitustulo -38 0 -38
Laskuperustekorko 148 0 148
Asiakashyvitykset 3 0 3
Muut -37 -1 -38
31.12.2012 4 065 6 4 071
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2012, netto 4 062 6 4 067
             
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2011 4 388 22 4 410
Maksut 204 1 206
Korvaukset   -438 -17 -455
Kuormitustulo -37 0 -37
Laskuperustekorko 153 0 153
Asiakashyvitykset 6 0 6
Muut -34 0 -34
31.12.2011 4 242 7 4 249
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2011, netto 4 239 7 4 245
             
             
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2012 2 216 838 3 054
Maksut 421 389 810
Korvaukset -165 -123 -289
Kuormitustulo -32 -14 -46
Muut 225 79 303
31.12.2012 2 665 1 168 3 833
             
1.1.2011 2 381 743 3 124
Maksut 339 310 649
Korvaukset -196 -157 -354
Kuormitustulo -31 -12 -43
Muut -277 -44 -321
31.12.2011 2 216 838 3 054
             
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
             
Milj. e 2012 2011
Vakuutussopimukset    
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon    
  Vakuutusmaksuvastuu                                                                                               2 090 2 219
  Korvausvastuu 1 972 2 020
Velka muista vakuutussopimuksista    
  Vakuutusmaksuvastuu 0 0
  Korvausvastuu 1 0
  Yhteensä 4 063 4 240
             
Jälleenvakuutussopimukset    
  Vakuutusmaksuvastuu 1 1
  Korvausvastuu 1 1
  Yhteensä 2 2
             
Vakuutussopimukset yhteensä    
  Vakuutusmaksuvastuu 2 091 2 220
  Korvausvastuu 1 975 2 022
  Yhteensä 4 065 4 242
             
Sijoitussopimukset    
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon    
  Vakuutusmaksuvastuu 6 7
             
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä    
  Vakuutusmaksuvastuu 2 096 2 227
  Korvausvastuu 1 975 2 022
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 4 071 4 249
             
Jälleenvakuuttajien osuus    
  Vakuutusmaksuvastuu 0 0
  Korvausvastuu -3 -3
  Yhteensä -3 -3
             
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
             
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
             
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
             
Milj. e 2012 2011
Konserni yhteensä 13 925 13 796