Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

31 Eläkevelvoitteet
Lataa Excel            
               
Eläke-etuudet
               
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
               
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
               
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet 31.12.
               
Milj. e   2008 2009 2010 2011 2012
  Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo   390 424 458 577 565
  Eläkesijoitusten käypä arvo   220 272 326 347 392
  Nettomääräiset velvoitteet   170 152 132 230 174
  Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot   -94 -67 -46 -151 -113
  Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite   76 85 85 79 60
  Työnantajamaksuja koskevat varaukset   17 19 20 19 16
  Eläkevelvoitteet 31.12.   92 104 105 98 76
               
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden laskenta noudattaa IAS 19 Eläkevelvoitteet standardia tilikauden 2005 alusta lähtien.
               
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Diskonttokoron määrittelyn pohjana käytetään vakuudellisia likvidejä kiinnitystodistuksia. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat. Kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite taseessa muodostuu etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä If-konsernin työntekijöille Ruotsissa ja Norjassa. Muissa maissa eläke-etuudet on luokiteltu maksupohjaisiksi.
               
Norjalaiseen eläkelainsäädäntöön on odotettavissa mittavia muutoksia. Osana tavoitetta mukautua näihin muutoksiin joustavasti on merkittävä osa Ifin ennenaikaisista eläkejärjestelyistä purettu. Tämä näkyy huomattavana tuottona takautuvaan työsuoritukseen perustuvissa menoissa.
               
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
             
        Ruotsi Ruotsi Norja Norja
        31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
  Diskonttauskorko     3,50 % 3,75 % 4,00 % 2,75 %
  Oletettu tuotto     - 3,00 % - 3,75 %
  Palkkakehitys     3,00 % 3,00 % 3,75 % 3,75 %
  Hintainflaatio     2,00 % 2,00 % 2,25 % 2,25 %
               
Oletettu tuotto järjestelyyn kuuluville varoille on laskettu seuraavan sijoitusomaisuusjakauman mukaan:  
  Rahamarkkinavälineet     40 % 43 % 53 % 64 %
  Osakkeet     29 % 34 % 18 % 15 %
  Kiinteistöt     10 % 11 % 15 % 17 %
  Muut     21 % 12 % 14 % 4 %
               
      2012     2011  
Milj. e Rahastoitu Rahastoimaton Yhteensä Rahastoitu Rahastoimaton Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta            
  Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo 516 50 565 506 71 577
  Eläkesijoitusten käypä arvo 392 - 392 347 - 347
  Nettomääräiset velvoitteet 124 50 174 159 71 230
  Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -105 -9 -113 -138 -13 -151
  Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 19 41 60 21 58 79
               
Tuloslaskelmaan kirjattu määrä
               
Milj. e   2008         2009          2010 2011 2012
  Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut   15 15 14 14 18
  Velvoitteen korko   17 17 19 19 18
  Järjestelyihin kuuluvien varojen odotettavissa oleva tuotto   -13 -13 -14 -16 -13
  Tilikauden vakuutusmatemaattiset voitot (-) tai tappiot (+)   5 5 2 1 8
  Järjestelyn supistamisesta tai velvoitteen täyttämisestä johtuvat tappiot (+)
tai voitot (-)
  1 1 0 1 1
  Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot   - - - - -20
  Eläkekulut   26 26 22 19 11
               
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
               
Milj. e   2008 2009 2010 2011         2012
  Eläkevelvoitteet:            
  Tilikauden alussa   406 390 424 458 577
  Tilikauden aikana ansaitut   14 14 14 14 18
  Korkokulut   18 17 19 19 18
  Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot   41 -42 -19 100 -37
  Järjestelyn supistamisesta tai velvoitteen            
  täyttämisestä johtuvat tappiot tai voitot   1 1 0 1 1
  Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot   - - - - -20
  Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot   -79 32 35 3 29
  Maksetut eläkkeet   -12 11 -16 -18 -20
  Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12.   390 424 458 577 565
               
  Eläkesijoitukset:            
  Tilikauden alussa   255 220 272 326 347
  Oletettu tuotto   13 13 15 16 13
  Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot   -17 -7 2 -6 1
  Maksut   21 23 24 21 28
  Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot   -44 32 23 2 18
  Maksetut eläkkeet   -8 -9 -11 -13 -15
  Eläkesijoitukset 31.12.   220 272 326 347 392
               
               
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö- kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2012 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 62 milj. euroa.