Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Lataa Excel            
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. e         2012 2011
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Takaukset         37 43
  Muut peruuttamattomat sitoumukset         6 11
  Yhteensä         43 54
               
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
        2012 2011
Milj. e     Annettu
vakuus
Velat/
sitou-
mukset
Annettu
vakuus
Velat/
sitou-
mukset
  Vakuudeksi annettu omaisuus            
  Käteiset varat     6 4 10 8
  Sijoitukset            
  - Sijoitusarvopaperit     285 153 142 114
  Yhteensä     290 157 152 122
               
Milj. e         12/2012 12/2011
  Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo            
  Sijoitukset         40 40
               
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
               
Milj. e         2012 2011
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset            
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         37 41
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua     110 105
  yli viiden vuoden kuluttua         101 120
  Yhteensä         248 266
               
  Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat      
  - vähimmäisvuokrat         -45 -36
  - muuttuvat vuokrat         - 0
  Vuokrakulut yhteensä         -45 -36
               
If Skadeförsäkring Ab:llä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa sekä If Skadeförsäkring Ab:llä norjalaisessa Naturskadepoolenissa sekä hollantilaisessa Terroripoolissa.
               
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
               
If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
               
Tytäryhtiö IPSC Regionin myynnin yhteydessä annettiin tavanmukaiset myyjän vakuudet.
               
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 6 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
               
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding Ab on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
               
Henkivakuutustoiminta
               
Milj. e         2012 2011
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Sijoitussitoumukset         367 309
  IT-hankinnat         1 1
  Yhteensä         368 310
               
Milj. e         12/2012 12/2011
  Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo            
  Käteinen         6 40
               
  Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.      
               
Lainaksi annetut arvopaperit            
Kotimaiset osakkeet            
          Jäljellä oleva hankintameno         67 86
          Käypä arvo         53 73
               
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
               
Milj. e         2012 2011
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset            
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         2 2
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         3 5
  Yhteensä         5 7
               
  Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavien vuokrien kokonaismäärä   1 1
               
  Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä      
  - vähimmäisvuokrat         -3 -3
  - edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat         0 0
  Vuokrakulut yhteensä         -3 -3
               
               
Omistusyhteisö
               
Milj. e         2012 2011
Taseen ulkopuoliset sitoumukset            
  Sijoitussitoumukset         1 1
               
Milj. e         2012 2011
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset            
  Maksettavat vähimmäisvuokrat            
  yhden vuoden kuluessa         1 1
  yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         3 3
  yli viiden vuoden kuluttua         - 0
  Yhteensä         4 5
               
               
Konsernilla oli vuoden 2012 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 178 971 m2 (182 570). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.