Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Lataa Excel      
             
Vahinkovakuutustoiminta
             
Milj. e     2012 2011
Rahoitusvaroista      
  Johdannaissopimuksista    
      Voitot/tappiot   -12 -18
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset      
      Korkotuotot   3 3
      Voitot/tappiot   4 0
    Osakkeet      
      Voitot/tappiot   0 1
      Osinkotuotot   0 1
      Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista   7 4
             
  Lainoista ja muista saamisista    
      Korkotuotot   18 21
             
  Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset      
      Korkotuotot   379 381
      Arvonalentumistappiot   3 3
      Voitot/tappiot   11 32
    Osakkeet      
      Voitot/tappiot   12 87
      Arvonalentumistappiot   -27 -169
      Osinkotuotot   40 30
    Yhteensä   418 363
             
Yhteensä rahoitusvaroista 430 370
             
Muista varoista    
    Sijoituskiinteistöt      
      Voitot/tappiot   1 1
      Muut   -1 -1
             
Yhteensä muista varoista 0 0
             
Kulut muista kuin rahoitusveloista   -3 -7
             
Diskonttauksen purkuvaikutus   -57 -56
             
Palkkiokulut    
  Omaisuudenhoito -11 -9
             
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä   359 298
             
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 28 milj. euroa (47) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
             
Henkivakuutustoiminta
             
Milj. e   2012 2011
Rahoitusvaroista      
  Johdannaissopimuksista      
      Voitot/tappiot   42 -14
             
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset      
      Korkotuotot   3 8
      Voitot/tappiot   -1 0
    Osakkeet      
      Voitot/tappiot   0 0
      Osinkotuotot   0 0
    Yhteensä   3 8
             
  Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista    
    Saamistodistukset      
      Korkotuotot   34 23
      Voitot/tappiot   37 -14
    Osakkeet      
      Voitot/tappiot   237 -296
      Osinkotuotot   11 7
    Lainat ja muut saamiset      
      Korkotuotot   1 1
    Muut rahoitusvarat      
      Voitot/tappiot   -26 -19
    Yhteensä   294 -296
             
  Lainoista ja muista saamisista    
      Korkotuotot   1 4
      Voitot/tappiot   1 0
    Yhteensä   1 4
             
  Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset      
      Korkotuotot   144 154
      Voitot/tappiot   13 5
    Osakkeet      
      Voitot/tappiot   37 91
      Arvonalentumistappiot   -37 -69
      Osinkotuotot   67 61
    Yhteensä   224 242
             
Yhteensä rahoitusvaroista   563 -56
             
Muista varoista      
    Sijoituskiinteistöt      
      Voitot/tappiot   0 0
      Arvonalentumistappiot   -2 -1
      Muut   4 6
             
Yhteensä muista varoista   2 6
             
Palkkiotuotot, netto      
      Omaisuudenhoito   -13 -14
      Palkkiotuotot   22 24
    Yhteensä   9 10
             
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä   574 -41
             
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -58 milj. euroa (25) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
             
Omistusyhteisö
             
Milj. e   2012 2011
Rahoitusvaroista      
  Johdannaissopimuksista      
      Voitot/tappiot   23 2
             
  Lainoista ja muista saamisista      
      Korkotuotot   0 1
      Voitot/tappiot   0 -3
    Yhteensä   0 -2
             
  Myytävissä olevista rahoitusvaroista      
    Saamistodistukset      
      Korkotuotot   21 13
      Voitot/tappiot   3 -
    Osakkeet      
      Voitot/tappiot   0 3
      Arvonalentumistappiot   -1 0
      Osinkotuotot   5 2
    Yhteensä   28 18
             
Yhteensä rahoitusvaroista   51 18
             
Muista varoista      
    Sijoituskiinteistöt      
      Voitot/tappiot   0 0
      Muut   0 0
             
Yhteensä muista varoista   0 0
             
Palkkiotuotot   0 0
             
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä   51 18
             
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -2 milj. euroa (3) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.    
             
Segmenttien väliset eliminoinnit   -18 -16
             
Milj. e   2012 2011
Konserni yhteensä   967 260
             
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista.
             
Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa.
             
Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa.
             
Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.