Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Konsernin liitetiedot

3 Korvauskulut
Lataa Excel            
               
Vahinkovakuutustoiminta
  2012 2011
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus            
  Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut            
  Maksetut korvaukset -1 694 30 -1 665 -1 680 27 -1 653
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -894 166 -727 -834 126 -708
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -622 13 -609 -589 17 -572
  Korvausten selvittelykulut 2 - 2 3 - 3
  Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -9 - -9 -7 - -7
  Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -3 218 209 -3 009 -3 107 171 -2 936
               
  Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut            
  Maksetut korvaukset -1 341 139 -1 203 -1 146 96 -1 049
  Eläkemuotoiset korvaukset -105 0 -105 -196 0 -196
  Kannansiirtokulut - - - - - 0
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 938 -100 837 833 -104 729
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 647 -44 603 677 -25 652
  Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 139 -6 133 169 -33 135
               
  Maksetut korvaukset            
  Maksetut korvaukset -3 036 168 -2 867 -2 826 124 -2 702
  Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -127 - -127 -121 - -121
  Maksetut korvaukset yhteensä -3 163 168 -2 994 -2 947 124 -2 823
               
  Korvausvastuun muutos            
  Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 44 66 110 0 22 22
  Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 25 -31 -6 88 -8 80
  Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 13 0 13 -82 - -82
  Korvausten selvittelykulut 2 - 2 3 - 3
  Korvausvastuun muutos yhteensä 84 35 119 9 14 23
               
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut
yhteensä
-3 079 203 -2 876 -2 938 138 -2 801
               
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2012 korvausvastuu oli 289 milj. euroa (274).
               
Diskonttaamaton määrä oli 513 milj. euroa (492). Valuuttakurssimuutokset pienensivät diskontattua korvausvastuuta noin 11 milj. euroa, todellista kasvua oli noin 14 milj. euroa. Kasvu selittyy osittain Suomen diskonttausprosentin alentumisestai 3,15 %:sta 3 %:iin.
 
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%):
    2012 2011
Ruotsi         0,18 % 0,24 %
Suomi         3,00 % 3,15 %
Tanska         2,00 % 2,00 %
               
               
Henkivakuutustoiminta
  Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Vakuutussopimukset            
  Henkivakuutus            
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -77 -84 -3 1 -80 -83
  Muut vakuutukset 0 0 -1 0 -1 0
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -155 -187 4 -3 -152 -190
  Yhteensä -233 -271 0 -2 -233 -273
               
  Eläkevakuutus            
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -346 -353 51 -114 -296 -467
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -10 -9 -10 -1 -20 -10
  Yhteensä -357 -362 41 -115 -315 -478
               
  Jälleenvakuutus -1 -1 0 0 -1 -1
               
Vakuutussopimukset yhteensä -590 -634 41 -117 -548 -750
               
Jälleenvakuuttajien osuus 4 3 0 0 4 3
               
Vakuutussopimukset yhteensä -586 -631 41 -117 -545 -748
               
Sijoitussopimukset            
  Kapitalisaatiosopimukset            
  Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -1 -17 - - -1 -17
  Sijoitussidonnaiset vakuutukset -123 -157 - - -123 -157
  Sijoitussopimukset yhteensä -124 -174 - - -124 -174
               
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut
yhteensä
-710 -805 41 -117 -669 -922
               
               
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
               
Milj. e         2012 2011
Vakuutussopimukset            
  Henkivakuutus            
  Takaisinostot         -8 -16
  Kuolemantapauskorvaukset         -26 -25
  Säästösummien takaisinmaksut         -33 -35
  Vahingonselvittelykulut         0 0
  Muut         -10 -9
  Yhteensä         -77 -84
               
  Sijoitussidonnainen henkivakuutus            
  Takaisinostot         -89 -121
  Kuolemantapauskorvaukset         -27 -27
  Säästösummien takaisinmaksut         -40 -40
  Vahingonselvittelykulut         0 0
  Yhteensä         -155 -187
               
  Eläkevakuutus            
  Maksetut eläkkeet         -320 -310
  Takaisinostot         -19 -38
  Kuolemantapauskorvaukset         -7 -5
  Vahingonselvittelykulut         0 0
  Yhteensä         -346 -353
               
  Sijoitussidonnainen eläkevakuutus            
  Takaisinostot         -8 -8
  Kuolemantapauskorvaukset         -2 -2
  Muut         0 0
  Yhteensä         -10 -9
               
Jälleenvakuutussopimukset         -1 -1
               
Vakuutussopimukset yhteensä         -590 -634
               
Jälleenvakuuttajien osuus         4 3
               
Vakuutussopimukset yhteensä         -586 -631
               
Sijoitussopimukset            
  Kapitalisaatiosopimukset            
  Takaisinostot         0 -1
  Säästösummien takaisinmaksut         0 -16
  Yhteensä         -1 -17
               
Sijoitussopimukset            
  Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset            
  Takaisinostot         -123 -157
  Säästösummien takaisinmaksut         0 -1
  Yhteensä         -123 -157
               
Sijoitussopimukset yhteensä         -124 -174
               
Maksetut korvaukset, brutto         -714 -808
Maksetut korvaukset, netto         -710 -805
               
Milj. e         2012 2011
Konserni yhteensä         -3 545 -3 723