Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013
Segmentti-informaatio
Lataa Excel          
           
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.
           
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.
           
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
           
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
           
           
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2012
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
           
Vakuutusmaksutulo 4 441 977 - -5 5 413
Sijoitustoiminnan nettotuotot 359 574 51 -18 967
Liiketoiminnan muut tuotot 33 3 15 -16 35
           
Korvaukset -2 876 -669 - 4 -3 540
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -78 -642 - 1 -719
Henkilöstökulut -527 -42 -18 0 -588
Liiketoiminnan muut kulut -521 -58 -13 16 -576
           
Rahoituskulut -19 -7 -65 16 -75
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 46 0 653 0 700
           
Voitto ennen veroja 858 136 623 -1 1 616
           
Verot -185 -28 1 0 -212
           
Tilikauden voitto 673 108 624 -1 1 404
           
Tilikauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 48 0 - - 48
Myytävissä olevat rahoitusvarat 281 236 -2 -6 509
Rahavirtojen suojaus - -1 - - -1
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - 9 - 9
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -56 -58 0 0 -114
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 272 177 8 -6 451
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 945 286 631 -7 1 855
           
Tilikauden voitosta          
Emoyhtiön omistajien osuus         1 404
Määräysvallattomien osuus         -
           
Tilikauden laajasta tuloksesta          
Emoyhtiön omistajien osuus         1 855
Määräysvallattomien osuus         -
           
           
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2011
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
           
Vakuutusmaksutulo 4 201 849 - - 5 050
Sijoitustoiminnan nettotuotot 298 -41 18 -16 260
Liiketoiminnan muut tuotot 31 2 15 -15 32
           
Korvaukset -2 801 -922 - - -3 723
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -107 348 - - 241
Henkilöstökulut -494 -38 -11 - -543
Liiketoiminnan muut kulut -497 -53 -13 15 -548
           
Rahoituskulut -2 -8 -86 14 -82
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 7 0 534 - 541
           
Voitto ennen veroja 636 137 457 -3 1 228
           
Verot -159 -30 -1 0 -189
           
Tilikauden voitto 478 107 456 -3 1 038
           
Tilikauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 6 0 - - 6
Myytävissä olevat rahoitusvarat -239 -304 3 20 -520
Rahavirtojen suojaus - -2 - - -2
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - 23 - 23
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 63 84 -1 -5 141
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen -170 -222 25 15 -352
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 308 -115 481 12 686
           
Tilikauden voitosta          
Emoyhtiön omistajien osuus         1 038
Määräysvallattomien osuus         0
           
Tilikauden laajasta tuloksesta          
Emoyhtiön omistajien osuus         686
Määräysvallattomien osuus         0
           
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2012
           
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
           
Varat          
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 5 4 - 26
Sijoituskiinteistöt 27 95 4 -4 122
Aineettomat hyödykkeet 606 164 0 - 771
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 362 0 6 687 - 7 049
Rahoitusvarat 11 200 5 269 3 028 -2 641 16 857
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 3 834 - -1 3 833
Laskennalliset verosaamiset 31 0 18 -5 44
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 577 3 - - 580
Muut varat 1 592 109 41 -13 1 729
Käteiset varat 407 154 473 - 1 034
Varat yhteensä 14 818 9 635 10 256 -2 663 32 045
           
Velat          
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 854 4 071 - - 13 925
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 3 833 - -1 3 832
Rahoitusvelat 362 105 2 181 -270 2 378
Laskennalliset verovelat 389 153 - 0 542
Varaukset 56 - - - 56
Eläkevelvoitteet 76 - - - 76
Muut velat 807 177 152 -13 1 123
Velat yhteensä 11 544 8 340 2 333 -284 21 932
           
Oma pääoma          
Osakepääoma         98
Rahastot         1 531
Kertyneet voittovarat         7 587
Muut oman pääoman erät         898
Emoyhtiön omistajien osuus         10 113
Määräysvallattomien osuus         -
Oma pääoma yhteensä         10 113
           
Oma pääoma ja velat yhteensä         32 045
           
           
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2011
           
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
           
Varat          
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 6 4 - 26
Sijoituskiinteistöt 26 92 4 -4 118
Aineettomat hyödykkeet 580 165 0 - 745
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 340 0 6 253 - 6 593
Rahoitusvarat 10 754 5 168 3 465 -2 642 16 745
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 3 053 - - 3 053
Laskennalliset verosaamiset 52 - 17 -5 64
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 528 3 - - 532
Muut varat 1 479 133 59 -12 1 659
Käteiset varat 390 93 89 - 572
Varat yhteensä 14 165 8 713 9 891 -2 662 30 107
           
Velat          
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 547 4 249 - - 13 796
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 3 054 - - 3 054
Rahoitusvelat 528 164 2 346 -269 2 768
Laskennalliset verovelat 388 85 - - 474
Varaukset 37 - - - 37
Eläkevelvoitteet 98 - - - 98
Muut velat 695 151 126 -12 960
Velat yhteensä 11 294 7 703 2 472 -281 21 187
           
Oma pääoma          
Osakepääoma         98
Rahastot         1 531
Kertyneet voittovarat         6 844
Muut oman pääoman erät         447
Emoyhtiön omistajien osuus         8 920
Määräysvallattomien osuus         0
Oma pääoma yhteensä         8 920
           
Oma pääoma ja velat yhteensä         30 107
Maantieteellinen informaatio
               
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Muut Yhteensä
               
2012              
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta              
Vahinkovakuutustoiminta 903 1 321 1 637 389 112 1 4 363
Henkivakuutustoiminta 944 - - - 33 - 977
Omistusyhteisö 66 - - - - - 66
Yhteensä 1 913 1 321 1 637 389 145 1 5 406
               
Pitkäaikaiset varat              
Vahinkovakuutustoiminta 110 529 23 338 11 - 1 011
Henkivakuutustoiminta 264 - - - 1 - 265
Omistusyhteisö 8 6 687 - - - - 6 696
Yhteensä 382 7 217 23 338 12 0 7 972
               
2011              
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta              
Vahinkovakuutustoiminta 862 1 245 1 497 371 111 8 4 094
Henkivakuutustoiminta 808 - - - 41 - 849
Omistusyhteisö 33 - - - - - 33
Yhteensä 1 703 1 245 1 497 371 152 8 4 976
               
Pitkäaikaiset varat              
Vahinkovakuutustoiminta 105 828 13 5 10 2 962
Henkivakuutustoiminta 261 - - - 1 - 262
Omistusyhteisö 9 6 253 - - - - 6 262
Yhteensä 375 7 081 13 5 11 2 7 486
               
               
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
               
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt.