Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Lataa Excel            
                   
14 Oman pääoman muutoslaskelma
                   
                   
    Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Vara-
rahasto
Käyvän
arvon
rahasto
Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Kirjanpitoarvo
1.1.2011
98 0 0 0 1 527 273 4 799 6 696
Osingonjako             -645 -645
Osinkojen palautus             13 13
Myytävissä olevat rahoitusvarat                
    - omaan
    pääomaan kirjattu
    määrä
      4       4
    - tuloslaskelmaan     siirretty määrä       -2       -2
Omien osakkeiden hankinta             -24 -24
Tilikauden voitto             682 682
Kirjanpitoarvo
31.12.2011
98 0 0 2 1 527 273 4 824 6 724
                 
                   
    Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Vara-
rahasto
Käyvän
arvon
rahasto
Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Kirjanpitoarvo
1.1.2012
98 0 0 2 1 527 273 4 824 6 724
Osingonjako             -672 -672
Osinkojen palautus             6 6
Myytävissä olevat rahoitusvarat                
   - omaan
   pääomaan kirjattu
   määrä
      0       0
   - tuloslaskelmaan     siirretty määrä       -1       -1
Tilikauden voitto               737 737
Kirjanpitoarvo
31.12.2012
98 0 0 0 1 527 273 4 895 6 793
                   
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
                   
Milj. e   2012 2011
Emoyhtiö      
Tilikauden voitto   737 682
Kertyneet voittovarat   4 158 4 142
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto   1 527 1 527
Muut rahastot         273 273
Yhteensä             6 695 6 624
                   
                   
15 Osakepääoma
                   
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
                   
16 Muut velat
                   
Milj. e             2012 2011
Lunastamattomat osingot             24 21
Johdannaiset             9 17
Johdannaisten vakuudet             78 43
Muut             0 0
Yhteensä             111 81
                   
                   
17 Siirtovelat
                   
Milj. e             2012 2011
Siirtyvät korot             34 52
Johdannaiset             11 0
Muut             15 10
Yhteensä             60 61