Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma

Lataa Excel    
         
Milj. e 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirta    
  Voitto ennen veroja 737 683
  Oikaisut:    
    Poistot 0 0
    Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 1 0
    Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -3 -3
    Muut oikaisut -144 -296
  Oikaisut yhteensä -145 -298
         
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)    
    Sijoitukset *) 441 -347
    Muut varat 14 -5
  Yhteensä 455 -352
         
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)    
    Rahoitusvelat 3 7
    Muut velat 43 4
    Maksetut korot -87 -83
    Maksetut tuloverot 0 0
  Yhteensä -41 -71
         
  Liiketoimininnasta kertyneet nettorahavarat 1 006 -38
         
Investointien rahavirta    
    Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 224 -4
    Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 0
  Investoinneista kertyneet nettorahavarat 224 -4
         
Rahoitustoiminnan rahavirta    
    Omien osakkeiden hankinta - -24
    Maksetut osingot -663 -637
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 2 181 2 440
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -2 362 -1 703
  Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -845 75
         
Rahavirrat yhteensä 385 33
         
Rahavarat tilikauden alussa 89 56
Rahavarat tilikauden lopussa 473 89
Rahavarojen nettomuutos 385 33
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.
         
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:
         
Milj. e 2012 2011
Saadut korot 84 72
Maksetut korot -142 -137
Saadut osingot 769 762