Sammon vuosikertomus vuodelta 2012 ja Sammon 25-vuotisesta pörssihistoriasta kertova yritysvideo on palkittu kansainvälisillä Red Dot Communication Design 2013 -palkinnoilla.

Red Dot design award winner 2013

Sampo Oyj:n tuloslaskelma

Lataa Excel      
           
Milj. e Liite 2012 2011
Liiketoiminnan muut tuotot 15 15
           
Henkilöstökulut      
  Palkat ja palkkiot   -15 -10
  Henkilösivukulut      
    Eläkekulut   -3 -1
    Muut henkilösivukulut   -1 0
           
Poistot ja arvonalentumiset    
  Suunnitelman mukaiset poistot   0 0
           
Liiketoiminnan muut kulut -13 -13
           
Liikevoitto   -17 -10
           
Rahoitustuotot ja -kulut    
  Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä   544 510
  Tuotot muista osuuksista   229 252
  Muut korko- ja rahoitustuotot      
    Saman konsernin yrityksiltä   13 7
    Muilta   8 6
  Muut tuotot ja kulut sijoituksista   30 -14
  Muut korkotuotot   48 67
  Korkokulut ja muut rahoituskulut      
    Saman konsernin yrityksille   0 -2
    Muille kuin saman konsernin yrityksille   -124 -139
  Valuuttatulos   6 5
           
Voitto ennen veroja   737 683
           
Tuloverot      
  Aikaisempien tilikausien verot   0 0
  Laskennalliset verot   1 -1
           
Tilikauden voitto   737 682